Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, tel. 663 30 26;
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub na adres siedziby Administratora;
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z:

 

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dalej ustawa Pzp;

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 

  • odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wszystkie zainteresowane osoby i podmioty z  uwagi na jawność postępowania (art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp). Dodatkowo, odbiorcami może być bank oraz operatorzy pocztowi.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, lub dłuższym o ile wynika to z odrębnych przepisów.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem oferty.
  • Posiadacie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w  art. 17 i 18 RODO.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w  przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

Czytany 9812 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.05.2018 - 15:07
Osoba modyfikująca: Marcin Werner
Ostatnio zmieniany: 13.08.2019 - 15:52