Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowania spotu promocyjnego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie spotu promocyjnego, o długości 90 sekund, poświęconego operacjom zrealizowanym na terenie województwa łódzkiego ze środków PROW 2014-2020, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: RRIV.433.39.2021.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 15 października 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Teren województwa łódzkiego.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego), którzy:

  - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - należycie wykonali (zakończyli) co najmniej 2 usługi/zamówienia, z których każda polegała na produkcji filmu promocyjnego lub spotu promocyjnego o długości minimum 90 sekund (każdy);

  - dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Złożona przez Wykonawcę oferta musi zawierać:

  • Formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 2 do  zapytania ofertowego,
  • Wykaz usług - stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego,
  • Wykaz osób  - stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego,
  • Załączone przykłady zrealizowanych dwóch filmów/ spotów promocyjnych, o długości minimum 90 sekund każdy - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego, dostarczone Zamawiającemu za pośrednictwem sieci Internet.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Jakość  - 60%

 • Termin składania ofert *:

  9 lipca 2021 r. godz. 12:00

Czytany 874 razy
Osoba publikująca :  Anna Włodarczyk
Data publikacji:  17.06.2021 - 13:51
Osoba modyfikująca: Anna Włodarczyk
Ostatnio zmieniany: 13.01.2022 - 14:55