Kompleksowa organizacja konferencji związanej z obchodami Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI. Łódzkie 2023)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASV.3037.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr do umowy (OPZ), Załączniku do OPZ, Projekcie umowy

 • Termin wykonania zamówienia *:

  17.05.2023

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miasto Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Zamawiający określa następujący warunek udziału w zapytaniu ofertowym:
  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi polegające na kompleksowej organizacji wydarzenia takiego jak np. konferencja, forum, sympozjum, kongres, event, z których każda:
  - miała wartość co najmniej 30 000,00 zł brutto,
  - przygotowana była dla co najmniej 100 uczestników.

  W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien w tym celu przedstawić Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego).

  W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w zapytaniu ofertowym zamawiający żąda załączenia dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy),

  2) Wykaz wykonanych usług (Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego),

  3) Dowody określające, czy usługi przedstawione w wykazie usług zostały wykonane należycie,

  4) Zaoferowane przez Wykonawcę miejsce przeprowadzenia konferencji zgodne z wymaganiami określonymi w OPZ.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  28.03.2023 godz. 10:00

Czytany 765 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  07.03.2023 - 10:01
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 04.04.2023 - 12:47