Uwaga: Zamawiający w dniu 07.04.2021 dokonał zmiany treści załączników do zapytania (załącznik nr 1 i nr 2 oraz projekt umowy) - zmiana w załącznikach zaznaczona na czerwono.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia zmiany z dnia 07.04.2021 i złożenia aktualnej wersji formularza.