Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

•   Pielęgniarki Oddziałowej:
Oddziału chirurgicznego ogólnego
Oddziału nefrologicznego i stacji dializ
Oddziału psychiatrycznego IA
Oddziału psychiatrycznego IB

•   Położnej Oddziałowej:
Oddziału ginekologiczno-położniczego

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs
na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Samodzielnego
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowiska
Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
Przełożonej Pielęgniarek Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawia II w Bełchatowie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko

•   Pielęgniarki Oddziałowej:
Oddziału chirurgicznego ogólnego
Oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
Oddziału nefrologicznego i stacji dializ
Oddziału psychiatrycznego I A
Oddziału psychiatrycznego I B
Oddziału neonatologicznego
•   Położnej Oddziałowej:
Oddziału ginekologiczno-położniczego

Dyrekcja Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Łodzi
ogłasza
konkurs na stanowisko Ordynatora na:

  • Oddział Neurologicznym
  • Oddział Udarowy z Wczesną Rehabilitacją Neurologiczną

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza konkurs na stanowisko
DYREKTORA
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego
w Skierniewicach
96-100 Skierniewice, ul. Rybickiego 1

 
Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:
 
1.     posiada wykształcenie wyższe,
2.     posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
3.     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
4.     nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.
 
Wymagania pożądane
·         dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;
·         znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych – preferowane będą osoby, które przez co najmniej 2 lata kierowały podmiotami leczniczymi bądź
instytucjami i organami administracji publicznej działającymi w obszarze ochrony zdrowia;
·         umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.
 
Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:
 
1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).
3.    Opisany przebieg pracy zawodowej.
4.    Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
5.    Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
6.    Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Szpitala na najbliższe 6 lat.
7.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
8.    Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
9.    Oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.  Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.
11.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartychw dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 
Tryb składania ofert
 
Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Zdrowotnej
90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

 
z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach, będą udostępnione w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego www.zdrowie.lodzkie.pl/konkursy.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko
Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018 poz. 393).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu kontaktowego w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi,  pod adresem:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz (Biuro Podawcze – pokój nr 235) z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.”
Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 ( II piętro budynku „D”, sala nr 221), w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
 
O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne o sta­nie praw­nym, or­ga­ni­za­cyj­nym i eko­no­micz­nym Szpitala Wojewódzkiego  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Sieradzu będą udo­stęp­nia­ne kan­dy­da­tom w Dziale Organizacyjnym Szpitala ( II piętro budynku „D  pokój nr 243), po wcze­śniej­szym te­le­fo­nicz­nym uzgod­nie­niu pod nr tel. (43) 82 78 891.
                                                              

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
ponownie ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

 

Kandydaci spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896) proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2018 poz. 393).
 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym oraz numerem telefonu kontaktowego w terminie do 14 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Łodzi,  pod adresem:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7, 98-200 Sieradz ( Biuro Podawcze – pokój nr 235)z adnotacją: „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.”
Przewiduje się, iż rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu przy   ul. Armii Krajowej 7 ( II piętro budynku „D”, sala nr 221), w ciągu 60 dni od upłynięcia terminu składania dokumentów aplikacyjnych.
 
O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Ma­te­ria­ły in­for­ma­cyj­ne o sta­nie praw­nym, or­ga­ni­za­cyj­nym i eko­no­micz­nym Szpitala Wojewódzkiego  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu będą udo­stęp­nia­ne kan­dy­da­tom w Dziale Organizacyjnym Szpitala ( II piętro budynku „D  pokój nr 243), po wcze­śniej­szym te­le­fo­nicz­nym uzgod­nie­niu pod nr tel. (43) 82 78 891.