Uprzejmie informuję, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Komisja konkursowa postanowiła zwiesić procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.


Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach

95-200 Pabianice, ul. Kilińskiego 10/12

Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:

1.     posiada wykształcenie wyższe,

2.     posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,

3.     posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,

4.     nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane

 • dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych;
 • umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

 1.    Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

2.    Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).

3.    Opisany przebieg pracy zawodowej.

4.    Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.

5.    Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.

6.    Koncepcję funkcjonowania i rozwoju SPZOZ na najbliższe 6 lat.

7.    Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

8.    Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.

9.    Oświadczenie o pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

10. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2399) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.

11.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata.
Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1)   przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze, na które zgłosiła Pani /zgłosił Pan swoją ofertę,

2)   przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,

3)   prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających –o ile cele te będą powiązane z celami, o których mowa w pkt 1) i 2),

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 41 ust. 2 pkt 6) ustawy o samorządzie województwa w związku z przepisami:

·         ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,

·         rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,

·         ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków pracodawcy –również w związku z przepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego podległego Samorządowi Województwa Łódzkiego i jego dokumentacji.

 • Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

·         organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów  prawa (np. organy kontroli) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,

·         operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy,

·         wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji  sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.

·         użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska osoby wyłonionej w procedurze konkursowej.

 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”  stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia swojej kandydatury oraz nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących uprawnień –jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
 • Administrator danych osobowych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Tryb składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Zdrowotnej

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ PABIAN-MED w Pabianicach”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres
i numer telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach, będą udostępnione
w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

ogłasza konkurs na stanowisko

Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Konkurs ofert na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów i słuchaczy tych szkół, studentów, doktorantów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego lub kształcenia są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia

 

Treść ogłoszenia o konkursie w załączeniu.

Termin składania ofert: do dnia 6 marca br.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pulmonologii i Chemioterapii Nowotworów Płuc w Szpitalu Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu  

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Leczenia Psychiatrycznego w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Uprzejmie informuję, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Komisja konkursowa postanowiła zwiesić procedurę konkursową na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.


Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi

93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62

 

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

 

konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 393 ze zm.)

tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za    zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje            

Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe

kwalifikacje

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny
 (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

7 lat w szpitalu

Oferty należy składać do dnia 09.01.2020 roku w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski    

lub

osobiście w Sekretariacie Szpitala do godz. 1400 z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur - Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym oraz Dziale Ekonomicznym

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu:
44 6480306 w godz. 800 – 1400

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
  tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w   Piotrkowie Trybunalskim osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu  oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone, a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
  w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

 

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

 

konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 393 ze zm.)

tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za    zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje            

Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe

kwalifikacje

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty
w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja
w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny
 (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

7 lat w szpitalu

Oferty należy składać do dnia 09.01.2020 roku w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski    lub osobiście w Sekretariacie Szpitala do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji i numeru telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.

Miejsce rozpatrzenia kandydatur - Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym oraz Dziale Ekonomicznym.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 44 6480306 w godz. 800 – 1400

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie    Trybunalskim, ul. Rakowska 15.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
  tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w   Piotrkowie Trybunalskim osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu  oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,    a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa   trzeciego
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
  w konkursie – zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r.
  w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitalu Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława

Rybickiego w Skierniewicach