Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

91-520 Łódź, ul. Okólna 181

Zarząd Województwa Łódzkiego na stanowisko objęte procedurą konkursową poszukuje osoby, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe,
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika,
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagania pożądane

 • dobra znajomość rynku usług medycznych i systemu ochrony zdrowia;
 • znajomość zagadnień dotyczących działalności podmiotów leczniczych;
 • umiejętność podejmowania strategicznych decyzji i konsekwencja w działaniu.

Kandydaci posiadający wymagane kwalifikacje powinni przedłożyć:

 Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

 1. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia wydane przez pracodawcę potwierdzające staż pracy).
 2. Opisany przebieg pracy zawodowej.
 3. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 4. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (oryginał) opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
 5. Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu na najbliższe 6 lat.
 6. Oświadczenie o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 7. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, iż jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1393 ze zm.) i z dniem objęcia stanowiska dyrektora szpitala obowiązują mnie zakazy wymienione w art. 4 ww. ustawy”.
 1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w dokumentach składanych w związku z konkursem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Kopie dokumentów, o których mowa w pkt 2 i 4, powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
 • Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, tel. 426633306, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko kierownicze, na które zgłosiła Pani /zgłosił Pan swoją ofertę,
 • przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,
 • prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających –o ile cele te będą powiązane z celami, o których mowa w pkt 1) i 2),

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 41 ust. 2 pkt 6) ustawy o samorządzie województwa w związku z przepisami:

 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą,
 • ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków pracodawcy –również w związku z przepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach przeprowadzenia procedury konkursowej na stanowisko dyrektora podmiotu leczniczego podległego Samorządowi Województwa Łódzkiego i jego dokumentacji.

 • Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
 • organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontroli) dostawcy systemów informatycznych i usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy,
 • wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.
 • użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska osoby wyłonionej w procedurze konkursowej.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich”  stanowiącym załącznik nr 4 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości zgłoszenia swojej kandydatury oraz nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących uprawnień –jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.
 • Administrator danych osobowych nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Tryb składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą listowną w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (decyduje data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Departament Polityki Zdrowotnej

90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8,

z napisem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora WZZOZCLChPiR w Łodzi”. Na kopercie należy również umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w okresie do dwóch miesięcy od daty zakończenia składania ofert. O terminie rozmów z komisją konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, będą udostępnione w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Prośbę o materiały można składać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

(treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu)

 

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologicznego

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

(II ogłoszenie)

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

 Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Urazowo- Ortopedycznego

Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

(II ogłoszenie)

 

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski  w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

 

konkurs na stanowisko

 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

( II OGŁOSZENIE )

 

Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych
w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
(t.j. Dz. U. 2018, poz. 393 ze zm.) tj.:

 • podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 • dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska,
  w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone  notarialnie),
 • opisany przebieg pracy zawodowej,
 • inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe, poświadczone za    zgodność z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
 • oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

oraz posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:

 

                   Wymagane kwalifikacje            

Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe

kwalifikacje

tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo

1 rok w szpitalu

tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

1 rok w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

3 lata w szpitalu

licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny

4 lata w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania

5 lat w szpitalu

średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny (w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.)

7 lat w szpitalu

Oferty należy składać do dnia 10 października 2019 r. w zamkniętych kopertach  pod adresem:

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski lub osobiście w Sekretariacie Szpitala do godz. 1400

z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego Samodzielnego Szpitala
Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15,
97-300 Piotrków Trybunalski” oraz podaniem imienia, nazwiska oraz adresu do korespondencji
i numeru telefonu kontaktowego.

 

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur – najpóźniej w terminie 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
Miejsce rozpatrzenia kandydatur - Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie, 14 dni przed terminem postępowania konkursowego.

Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego można uzyskać w Dziale Administracyjno-Organizacyjnym oraz Dziale Ekonomicznym

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Dział Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu: 44 6480306 w godz. 800 – 1400

 

Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych będzie Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika
  w Piotrkowie Trybunalskim
 • Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na Stanowisko
  Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego  Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie    Trybunalskim, ul. Rakowska 15.
 • Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –
  tj. osoby działające w imieniu Dyrektora Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w   Piotrkowie Trybunalskim osoby zatrudnione w  niniejszym zakładzie biorący udział przy obsłudze konkursu  oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zgromadzone,    a po upływie tego okresu przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Samodzielny Szpital Wojewódzki nie zamierza przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa   trzeciego
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału w konkursie –zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, spowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

ogłasza nabór na stanowisko

LEKARZA KIERUJĄCEGO ODDZIAŁEM / KIEROWNIKA ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

(Treść naboru w załączeniu)

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim, Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego  
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim, Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim,

Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski w porozumieniu
z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi ogłasza

konkurs na stanowisko

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego
Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika

w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza konkurs na stanowisko

DYREKTORA

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5