Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowiska:
- PIELĘGNIAREK  ODDZIAŁOWYCH:

1.        Izby Przyjęć Zakaźnej posiadającej w swojej strukturze Izbę Przyjęć Dermatologiczną
2.        Izby Przyjęć
3.        Oddziału Chorób Zakaźnych i Przewodu Pokarmowego, Kliniki Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby UM
4.        Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.
 
Kandydaci zgłaszający się na konkurs proszeni są o składanie dokumentów określonych w § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursuna niektóre stanowiska kierownicze w pomiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą(Dz. U. z 2018. 393 t.j.) tj.:
  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska, w tym dokument prawa wykonywania zawodu (oryginały lub odpisy potwierdzone notarialnie),
  3. opisany przebieg pracy zawodowej,
  4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe,poświadczone za zgodność
    z oryginałem przez kandydata (na wniosek podmiotu lub komisji konkursowej obowiązek przedstawienia oryginałów dokumentów),
  5. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
  6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem - zgodnie z ustawą
Realizując obowiązek wynikający z  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:
- Administratorem Pani/Pana danych będzie Dyrektor WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
- Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na określone stanowisko Pielęgniarki oddziałowej w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi.
- Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu – tj.  osoby działające w imieniu Dyrektora Szpitala, osoby zatrudnione w WSSz. im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi,  biorący udział przy obsłudze konkursu oraz Członkowie  Komisji Konkursowej.
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania
    konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu  okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej procedury.
- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
- Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
- Informujemy, że  podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym brania udziału
w konkursie –zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 6 lutego 2012 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Niepodanie danych wymaganych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcąspowoduje nie rozpatrzenie przez Komisję Konkursową zgłoszonej kandydatury.
 
Kandydaci na ww. stanowisko powinni posiadać kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896 ze zm.) tj.:
 
 
                   Wymagane kwalifikacje
 
Liczba lat pracy
w zawodzie
lub inne dodatkowe kwalifikacje
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo 1 rok w szpitalu
- tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 1 rok w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 3 lata w szpitalu
- licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny 4 lata w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania 5 lat w szpitalu
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i kurs kwalifikacyjny2)(W okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r.) 7 lat w szpitalu
 
 
 
Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na adres:

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego
91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5,
 budynek administracji pok. 16

 
na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego,
a także adnotację o treści:
„Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
………………………………………. (należy podać nazwę stanowiska objętego konkursem) w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego  w Łodzi”.
·      Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur najpóźniej w ciągu 60 dni od dnia zakończenia składania ofert.
·      Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi, budynek administracji, II piętro, sala konferencyjna.
Materiały i informacje o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym podmiotu leczniczego, można uzyskać w Sekretariacie Dyrekcji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi
 

Dyrekcja Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii
im. M. Kopernika w Łodzi w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi ogłasza
 
 
konkurs na stanowisko  Pielęgniarki Oddziałowej
 

Ø  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Nowotworów Narządu Ruchu
Ø  Oddziału Neurochirurgii i Nowotworów Układu Nerwowego
Ø  Oddziału Chemioterapii Nowotworów z Pododdziałem Chemioterapii Jednego Dnia – Kliniki Chemioterapii Nowotworów
Ø  II Oddziału Chirurgii Onkologicznej – Kliniki Chirurgii Onkologicznej
Ø  Oddziału Chorób Rozrostowych
Ø  Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej i Anestezjologii.

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert
 
dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
 
Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:
 
Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów onkologicznych.
 
Szczegóły konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza drugi otwarty konkurs ofert

dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku
 
Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert: Hydroterapia.

Szczegóły konkursu zostały zawarte w ogłoszeniu konkursowym.

Zarząd Województwa Łódzkiego
ogłasza
pierwszy otwarty konkurs ofert
 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,
z zakresu
ochrony i promocji zdrowia w 2019 roku 

Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert:

  • Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego
  •  Zapewnienie świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych i rehabilitacyjnych w warunkach domowych dla osób powyżej 65 roku życia.

 
Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawia II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Łodzi

 ogłasza konkurs

na stanowisko Ordynatora:

Oddziału neurochirurgicznego
 
Oddziału psychiatrycznego II
 
Oddziału urologicznego
 
Oddziału otorynolaryngologicznego

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
Ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

•   Pielęgniarki Oddziałowej:
Oddziału chirurgicznego ogólnego
Oddziału nefrologicznego i stacji dializ
Oddziału psychiatrycznego IA
Oddziału psychiatrycznego IB

•   Położnej Oddziałowej:
Oddziału ginekologiczno-położniczego

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15, 97-300 Piotrków Trybunalski
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs
na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek Samodzielnego
Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
w porozumieniu z Okręgową Radą Lekarską w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowiska
Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej