UWAGA:

Zaktualizowano załącznik OPZ do wersji 1.4

W przypadku niedostępności produktu: ZM-NC3500 Plus Zamawiający akceptuje: Cooler Master Chłodząca NotePal U3 Plus (13 do 17", czarna)

UWAGA: Odpowiedz na zadane pytania.

  •     Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy OPZ. Ponieważ Zamawiający ustalił minimalne pakiety danych (50Gb i 100 GB w kraju) odnawialne co miesiąc i wyraził zgodę po przekroczeniu limitu do zmiany parametrów transmisji danych, wnosimy o usunięcie zapisu mówiącego o nielimitowanym dostępie do sieci Internet w technologii LTE i 5G.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymaganie nielimitowanego dostępu do Internetu w ramach technologii 4G/5G

  •      Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy OPZ. Ponieważ wymagane do abonamentu typ A routery nie są już dostępne ( status EOL ), wnosimy o zgodę na możliwość zaproponowania routera 5G innego producenta np. ZTE.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza innego producenta - ZTE ROUTER MC801A 5G

  •      Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Zleceniobiorcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Ad. 3    Zamawiający potwierdza, iż w przypadku wyrażenia takiej woli przez Wykonawcę część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh

  •     Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie i zastąpienie w postanowieniach § 4 ust. 8, ust. 9 , ust.10 umowy terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).

Ad. 4  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowień umowy i zwraca uwagę, iż zważywszy na fakt, że umowa będzie zawarta poza reżimem ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje zakaz wynikający z art. 433 pkt.1 tej ustawy.

  •      Zamawiający w treści postanowień § 4 ust. 13 umowy wskazuje na prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy i zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jakie mogą zostać naliczone w myśl postanowień umowy została ograniczona zgodnie z § 4 ust. 11 projektu umow

  •       Zgodnie z treścią § 4 ust. 12 umowy Zamawiający ma prawo do naliczania i potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Ad. 6 : Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia postanowień umowy dotyczących procedury wyjaśniającej „prawidłowość naliczania kar umownych”. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, iż w toku realizacji umowy strony mogą na bieżąco prowadzić korespondencję i wymieniać informacje dotyczące ewentualnych przeszkód w prawidłowej realizacji umowy.

  •      Odnośnie zapisów § 4 Pkt 5, wnosimy o zmianę, że termin płatności za fakturę to był liczony od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, np. 21 dni od daty wystawienia. Wykonawcy. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Ad. 7 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

  •      Odnośnie zapisów § 4 ust. 6, wnosimy o zmianę w taki sposób, aby za dzień zapłaty uznawany był dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

  •      Odnośnie zapisów § 4 ust.11, zwracamy się o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % wartości Umowy.

Ad. 9 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 

UWAGA:

*Treść pytania*
Dzień dobry, w związku z bardzo małą dostępnością sprzętu IT, w tym również monitorów z zapytania ofertowego, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji do 31.12.2021 r. Jeśli będą Państwo potrzebowali oświadczenia producenta w tej sprawie, proszę o informację. Skontaktuję się z firmą NEC z prośbą o ich stanowisko w tej sprawie.

ODPOWIEDZ NA POWYŻSZE PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu do 29.12.2021

UWAGA ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA:

1. W jakim okresie ma być świadczona usługa wsparcia oraz hostingu serwisu ?

Okres świadczenia usługi hostingu wynika z informacji podanych na stronie bo.lodzkie.pl gdzie podano m.in.   Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. że publikacja wyników głosowania odbędzie się do  17 września 2021 r.

2. Czy jako wykaz doświadczenia Wykonawca może wskazać usługi elektronicznego wsparcia zgłoszeń o funkcjonalności podobnej do systemu wsparcia głosowania w ramach BO ?

Zamawiający jasno określił wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia tj. - co najmniej 3 usługi zapewnienia elektronicznego wsparcia głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Strona 1 z 6