Usługa – warsztaty w ramach Projektu „Powstrzymać suszę” dotyczące przekazania mieszkańcom województwa łódzkiego wiedzy z zakresu przeciwdziałania suszy w rolnictwie wraz z zakładaniem ogrodów deszczowych w pojemnikach

Uwaga: Zamawiający w dniu 07.04.2021 dokonał zmiany treści załączników do zapytania (załącznik nr 1 i nr 2 oraz projekt umowy) - zmiana w załącznikach zaznaczona na czerwono.

Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do uwzględnienia zmiany z dnia 07.04.2021 i złożenia aktualnej wersji formularza.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRI.0631.5.4.2021.DK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od maja 2021 r. do dnia 31 października 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Uwaga: Zamawiający dokonał zmiany Załącznika Nr 2 - Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty z uwzgl. zmiany Załącznika Nr 2 z dnia 20.04.2021r.

  Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, Załącznik nr 3 - wykaz usług

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego oraz scan wykazu usług  wraz z dowodami określającymi, że usługi zostały wykonane zostały należycie (referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane). Załączniki muszą być wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  22.04.2021r. do godz. 12:00  26.04.2021r. do godz. 12:00

Czytany 356 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  30.03.2021 - 13:10
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 10.05.2021 - 11:59