Kompleksowa usługi organizacji: Forum Organizacji Pozarządowych i Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KMIII.152.16.2021.KMG
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (Projekt Umowy oraz Załącznik nr 1 do Projektu Umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *:

  22.10.2021r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miasto Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Wykonawca spełni warunek udziału w niniejszy zapytaniu ofertowym, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 2 wydarzenia (o podobnym charakterze jak niniejsze zamówienie) dla min. 50 osób. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia referencji/dokumentacji potwierdzającej spełnienie warunku udziału w niniejszym zapytaniu ofertowym.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej wypełniony i podpisany (przez osobę upoważnioną) Formularz Ofertowy.

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  23.09.2021r. do godz. 10:00

Czytany 358 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  15.09.2021 - 13:50
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 28.09.2021 - 13:53