Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położnych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne, tj. przekroczone

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ŚRI.721.5.1.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  40 dni od dnia podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonali (zakończyli) lub współwykonali co najmniej trzy usługi polegające na opracowaniu programu ochrony środowiska przed hałasem lub aktualizacji programu ochrony środowiska przed hałasem, w tym jeden na poziomie wojewódzkim, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, pozwalające potwierdzić
  ich doświadczenie.

   

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) wypełniony zał. nr 1 - formularz ofertowy oraz zał. nr 2 - wykaz wykonanych usług. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  18.10.2021r. do godz. 10:00

Pobierz załącznik:

Czytany 198 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  01.10.2021 - 11:57
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 19.10.2021 - 08:43