ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług mobilnego dostępu do sieci Internet Nr AS/ASVI/48/2021

UWAGA: Odpowiedz na zadane pytania.

 •     Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy OPZ. Ponieważ Zamawiający ustalił minimalne pakiety danych (50Gb i 100 GB w kraju) odnawialne co miesiąc i wyraził zgodę po przekroczeniu limitu do zmiany parametrów transmisji danych, wnosimy o usunięcie zapisu mówiącego o nielimitowanym dostępie do sieci Internet w technologii LTE i 5G.

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje wymaganie nielimitowanego dostępu do Internetu w ramach technologii 4G/5G

 •      Dotyczy Załącznika nr 1 do umowy OPZ. Ponieważ wymagane do abonamentu typ A routery nie są już dostępne ( status EOL ), wnosimy o zgodę na możliwość zaproponowania routera 5G innego producenta np. ZTE.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza innego producenta - ZTE ROUTER MC801A 5G

 •      Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Zleceniobiorcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

Ad. 3    Zamawiający potwierdza, iż w przypadku wyrażenia takiej woli przez Wykonawcę część komparycyjna Umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh

 •     Wykonawca zwraca się z prośbą o ujednolicenie i zastąpienie w postanowieniach § 4 ust. 8, ust. 9 , ust.10 umowy terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich).

Ad. 4  Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowień umowy i zwraca uwagę, iż zważywszy na fakt, że umowa będzie zawarta poza reżimem ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych nie obowiązuje zakaz wynikający z art. 433 pkt.1 tej ustawy.

 •      Zamawiający w treści postanowień § 4 ust. 13 umowy wskazuje na prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartości zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.

Ad. 5 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy i zwraca uwagę, iż wysokość kar umownych jakie mogą zostać naliczone w myśl postanowień umowy została ograniczona zgodnie z § 4 ust. 11 projektu umow

 •       Zgodnie z treścią § 4 ust. 12 umowy Zamawiający ma prawo do naliczania i potrącania należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Ad. 6 : Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia postanowień umowy dotyczących procedury wyjaśniającej „prawidłowość naliczania kar umownych”. Zamawiający zwraca jednocześnie uwagę, iż w toku realizacji umowy strony mogą na bieżąco prowadzić korespondencję i wymieniać informacje dotyczące ewentualnych przeszkód w prawidłowej realizacji umowy.

 •      Odnośnie zapisów § 4 Pkt 5, wnosimy o zmianę, że termin płatności za fakturę to był liczony od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę, np. 21 dni od daty wystawienia. Wykonawcy. W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

Ad. 7 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 •      Odnośnie zapisów § 4 ust. 6, wnosimy o zmianę w taki sposób, aby za dzień zapłaty uznawany był dzień wpływu środków na rachunek Wykonawcy.

Ad. 8 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 •      Odnośnie zapisów § 4 ust.11, zwracamy się o obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych do 20 % wartości Umowy.

Ad. 9 Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe brzmienie ww. postanowienia projektu umowy.

 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/48/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia do 7 dni od dnia podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

   

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Termin składania ofert upływa w dniu 4 listopada 2021 r. o godz. 1200.

Pobierz załącznik:

Czytany 311 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Białas
Data publikacji:  13.10.2021 - 14:09
Osoba modyfikująca: Sylwia Białas
Ostatnio zmieniany: 05.11.2021 - 15:45