Usługa udostępnienia platformy internetowej do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych przez okres 24 miesięcy

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/80/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 (spis funkcjonalności internetowej platformy).


 • Termin wykonania zamówienia *:

  Przez okres min. 24 miesięcy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli wykaże, iż należycie wykonał  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3  udostępnienia platformy internetowej do obsługi procedur zlecania realizacji zadań publicznych

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji dokumenty potwierdzające spełnienie warunku udziału w zapytaniu wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.

  Jeżeli wykonawca w ramach kryteriów oceny ofert wydłuża czas świadczenia usługi bądź podwyższa czas gwarantowanej dostępności usługi (zgodnie z załącznikiem nr 2) - deklarację taką składa wraz z ofertą.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Termin - 20%

  Dostępność - 20%

  Szczegółowe kryteria oceny ofert znajdują się w załączniku nr 2.

   

 • Termin składania ofert *:

  Do 18.01.2022r. do godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 278 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  27.12.2021 - 13:34
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 27.12.2021 - 14:00