Zapytanie ofertowe na świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu (Nr AS/ASVI/18/2023)

Zestaw 1

1. Z.O. pkt 4 oraz par. 3 ust. 2 Umowy- Czy Zamawiający wyraża zgodę aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Zauważyć należy, iż z punktu widzenia Wykonawcy, jak i przepisów podatkowych określenie terminu płatności na 14 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego, co w konsekwencji naraża Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzenia podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych (art. 19 ust. 13 pkt 16 ustawy z dnia 05.04.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 3d pkt 16 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)). Wykonawca wskazuje ponadto, że Zamawiającego jako podatnika VAT również dotyczą zapisy ustawy o podatku od towarów i usług, tzn. zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 3 oraz art. 86 ust. 11 tej ustawy prawo do obniżania kwoty podatku należnego o podatek naliczony powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada okres płatności lub w miesiącu następnym. W tym stanie rzeczy zauważyć należy, iż takie ukształtowanie warunków umowy naraża Wykonawcę na istotne niebezpieczeństwo błędnego określenia powyższych terminów, co w konsekwencji doprowadzić może do nieprawidłowego wyliczenia kwot należnych podatków. Podkreślić należy, iż jedynym rozwiązaniem takiej sytuacji może być wyłącznie uzależnienie terminu płatności od daty wystawienia faktury VAT (z punktu widzenia Wykonawcy jest to data pewna), nie zaś od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

 2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie zapisów w § 2 ust. 3 wzoru umowy, iż dostarczone karty SIM na 3 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług mają być nieaktywne a ich aktywacja nastąpi w dniu rozpoczęcia świadczenia usług.

Odpowiedź: Dostarczone karty mają być nieaktywne. Aktywacja nastąpi w dniu rozpoczęcia świadczenia usług.

3. § 3 ust. 2 wzoru umowy - Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: "(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", Wykonawca wnosi o przyjęcie, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu należności na konto Wykonawcy. Jak potwierdza bowiem powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, za spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza, że datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym świadczenie zasiliło jego rachunek bankowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

4. Par. 3 ust. 11 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę słowa opóźnienie na słowo zwłoka, aby odstąpienie od umowy było możliwe wówczas, gdy zajdą okoliczności zawinione przez Wykonawcę? Opóźnienia są bowiem następstwem także takich okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. zależnych wyłącznie od Zamawiającego lub podmiotu trzeciego), w konsekwencji czego nie powinny one stanowić podstawy odpowiedzialności wykonawcy. W przypadku podtrzymania obecnego rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie uwzględnienie powyższego ryzyka w ofercie cenowej przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, co prowadzić będzie do zwiększenia ceny ofertowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

5. Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów w § 3 ust. 11 tak aby wprowadzić dodatkowy termin na naprawę uchybień przed odstąpieniem od umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

6. Par. 3 ust. 12 – proszę o usunięcie kar umownych za zwolnienie prędkości przesyłu danych. Ograniczenia te związane ze sprawiedliwym dostępem do sieci wynikają z przepisów prawa – polityka uczciwego korzystania (FUP).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

7. W związku z treścią § 3 wzoru umowy, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wszelkie kary umowne będą nakładane po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego potwierdzającego zasadność naliczenia kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

8. Par. 3 ust. 14 – czy Zamawiając wyrazi zgodę na usunięcie postanowienia dotyczącego potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy? Utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potracenie kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje bowiem możliwości weryfikacji zasadności i poprawności naliczenia tych kar.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

9. Par. 3 ust. 15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmodyfikowanie postanowienia poprzez dodanie sformułowania, „odszkodowania na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

 10. Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać co najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. W konsekwencji Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści SIWZ poprzez wskazanie czy Zamawiający przewiduje, że umowy (jednostkowe) o świadczenie usług telekomunikacyjnych będą zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów będzie określać umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia? Jednocześnie Wykonawca podkreśla, iż przyjęcie przez Zamawiającego, że jedyną podstawa świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie załączona do SIWZ umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego naraża Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umów jednostkowych jeśli jest to uzasadnione przepisami prawa.

11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zasięg - Wykonawca ma zagwarantować dostęp do sieci telefonii komórkowej na poziomie nie mniejszym niż 90 %. W celu stworzenia warunków dla rzeczywistej realizacji powyższego wymogu, a także możliwości dokonania autoweryfikacji zdolności wykonawców do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie SIWZ poprzez przyjęcie, że dostępność sieci i usług dla użytkowników będzie zgodna z mapami zasięgu dostępnymi na stronach WW W Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga:  Wykonawca gwarantuje zasięg usługi 4G na zewnątrz budynków na obszarze nie mniejszym niż: 90% powierzchni Polski oraz zasięg usługi 5G na zewnątrz budynków na obszarze nie mniejszym niż: 70% powierzchni miasta Łodzi. Weryfikacja spełnienia tego warunku nastąpi na etapie wyboru wykonawcy w oparciu o aktualne mapy zasięgu operatora.

Zestaw 2

1. Wykonawca zwraca się z pytaniem czy możliwym jest modyfikacja treści postanowień § 3 ust.16 Umowy - o treści „Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust 1 umowy na zapis, zgodnie z którym: „Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 25 % wysokości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust 1 umowy.”? Maksymalna wysokość kar umownych nie powinna prowadzić do de facto zarobkowania zamawiającego na realizacji danego kontraktu. Kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do wartości zamówienia oraz spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego. Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych W związku z powyższym wnosimy o zmniejszenie do 25 % wartości wynagrodzenia brutto. Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego z realizacją umowy. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy z tego względu wysokość ograniczenia kar umownych w proponowanej wysokości wydaje się zasadne. Ponadto zwrócić należy uwagę, że z treścią art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

2. Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o uzupełnienie zapisu § 3 ust. 15 Umowy wskazującego, że- Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość określonych wyżej kar umownych. Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja stwarza Zamawiającemu prawo do dochodzenia należności w nieograniczonej wysokości. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia Wykonawcy ocenę ryzyka związanego z realizacją umowy. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania umożliwia określenie ryzyka związanego z realizacją umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

3. Załącznik Nr 1 do umowy SOPZ Wnosimy o potwierdzenie, iż kary sim używane będą do transmisji danych na terenie kraju.

Odpowiedź: Zamówienie dotyczy usług świadczonych na terenie kraju zgodnie z aktualną mapą zasięgu operatora.

4. Zapytanie ofertowe: pkt 4 oraz umowa: § 3 ust. 2 - Termin płatności liczony od daty dostarczenia faktury Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 7 dni od daty jej wystawienia? Tylko data wystawienia faktury VAT jest datą pewną dla Wykonawcy. Wyznaczenie terminu płatności od dnia wystawienia faktury VAT pozwala na uniknięcie negatywnych konsekwencji podatkowych. Jako operator świadczący usługi telekomunikacyjne nie mamy bezpośredniego wpływu na czas dostarczenia dokumentów w formie papierowej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

5. Za dzień zapłaty Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Sądu Najwyższego, m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12.07.1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96) „w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego”. W związku z powyższym, czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisu, w taki sposób aby był zgodny z aktualnym orzecznictwem w tym zakresie, czyli uzna dniem zapłaty dzień uznania środków na rachunku bankowym Wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

6. Zapytanie ofertowe pkt 4 oraz umowa: § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 8 Wnosimy o modyfikację zapisu, ponieważ Wykonawca jako operator świadczy usługi telekomunikacyjne i na tej podstawie wystawia faktury dla aktywnych kart SIM, naliczając opłaty abonamentowe oraz inne opłaty zgodnie z cennikiem. Nie będzie to protokół odbioru.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

7. § 2 ust. 6 projektu umowy - Wnosimy o wyrażenie zgody na zapewnienie zasięgu zgodnie z oficjalnie publikowanymi mapami na stronie Wykonawcy. Wnosimy o modyfikację na: Wykonawca winien zapewnić możliwość realizacji usługi z wyłączeniem miejsc o silnym poziomie zakłóceń (środki transportu, okolice stacji trafo) lub o własnościach ekranujących (piwnice, pomieszczenia o metalowych lub żelbetowych gęstozbrojonych ścianach).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

8. § 3 ust. 7 - Wnosimy o modyfikację zapisu, bowiem Wykonawca będzie wystawiać faktury na koncie abonenckim Zamawiającego w stałych miesięcznych okresach rozliczeniowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

9. § 3 ust. 13 – 14 projektu umowy - Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie zapisów o informacje, że kary umowne nie będą naliczane w przypadku gdy brak realizacji warunków umowy przez Wykonawcę będzie następstwem siły wyższej lub nieupoważnionego działania osób trzecich na które to zdarzenia Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

10. - Wnioskujemy również o zapis, że: Naliczenie kar umownych przez Zamawiającego może nastąpić wyłączenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, potwierdzającego winę Wykonawcy, prowadzonego na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

11. Wykonawca wnosi, aby do umowy dodać postanowienia o tzw. udostępnieniu danych osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywistym jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie (Komparycja stron – reprezentacja stron, § 3 ust 9 umowy – koordynatorzy stron), a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Pomiędzy Stronami umowy dojdzie do wymiany danych osobowych personelu Stron, co na gruncie zasad ochrony danych osobowych określane jest ich „udostępnieniem” (pomiędzy dwoma niezależnymi administratorami). Poniżej propozycja zapisów. Wykonawca wnosi o dopisanie: Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron. 1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony. 2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron. 3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność. 4) Strony wzajemnie przekażą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej. 5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie .______________________(wersja Wykonawcy), .__________ (wersja Zamawiającego). 12. Wykonawca wnosi, aby w umowie wskazać, że treść obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna jest na stronie …………….. bądź w załącznikach do umowy (Wykonawca dostarczy jego treść na etapie zawierania umowy).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/18/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Świadczenie usług mobilnego dostępu do Internetu przez okres 24 miesięcy na zasadach szczegółowo określonych w załączniku nr 1.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2023 r. o godz. 12:00.

Czytany 259 razy
Osoba publikująca :  Joanna Pluta
Data publikacji:  06.04.2023 - 15:25
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 04.05.2023 - 14:16