dostawa ściennych map turystycznych województwa łódzkiego

UWAGA!!
W zapytaniu pojawiła się zmiana treści.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/9/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Nie później niż w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

  Termin określa Wykonawca.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce dostawy zamówienia: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 (magazyn Departamentu Sportu i Turystyki).
  Rozładunek po stronie Wykonawcy.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Do oferty cenowej należy dołączyć:
  - fragment mapy województwa łódzkiego wraz z legendą
  - informacja o terminie realizacji zamówienia.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  -  20 % termin wykonania zamówienia
  -  20 % czytelność mapy

   
  Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd.
   
   
  Zasady i tryb oceny ofert:
  - końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie ze wzorem:
   
  Lp = C + T + M
   
   
  gdzie:
  Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
  C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
  T – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Termin”
  M - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Czytelność mapy”
   
  Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wynik do dwóch miejsc po przecinku.
  Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt – w kryterium „Cena” 60 pkt, w kryterium „Termin” 20 pkt i 20 pkt w kryterium „Czytelność mapy”.
  Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poniższymi wzorami:
   
  a)     kryterium „Cena”:
   
  C = Cmin / Cb x 60 pkt
   
  gdzie:
  C – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
  Cmin – oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenionych ofert
  Cb – oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
   
  b)    kryterium „Termin”:
   
  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:
  - termin realizacji zamówienia od 22 do 30 dni – 0 pkt
  - termin realizacji zamówienia od 15 do 21 dni – 10 pkt
  - termin realizacji zamówienia 14 dni i poniżej 14 dni – 20 pkt
   
  c)     kryterium „Czytelność mapy”:
   
  Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości
  czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd:
  - bardzo dobra czytelność mapy – 20 pkt
  - dobra czytelność mapy – 10 pkt
  - słaba czytelność mapy – 0 pkt

 • Termin składania ofert *:

  29 maja 2019 r. godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 211 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  20.05.2019 - 08:00
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 29.05.2019 - 16:55