wykonanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu dla oznakowania niebieskiego szlaku rowerowego "Nad Pilicę" - etap 1

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/1/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  4 grudnia 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  województwo łódzkie - miejsca wykonania zamówienia znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi wykonania projektów stałej zmiany organizacji ruchu o  łącznej wartości min. 25 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1) Wypełniony formularz ofertowy.

  2) Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.

  3) Wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany wyżej warunek oraz referencje, rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  1 lipca 2020 r. godz. 11:00

Czytany 619 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  09.06.2020 - 15:57
Osoba modyfikująca: Michał Dyśko
Ostatnio zmieniany: 06.07.2020 - 14:20