usługa montażu znaków R4 i R4b oraz A24 na fragmencie niebieskiego szlaku rowerowego „Nad Pilicę” (odcinek Maluszyn-Sulejów – ok. 65 km) – etap 2 zgodnie z zatwierdzonymi projektami stałej zmiany organizacji ruchu

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ST/2/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Nie później niż w terminie 70 dni od dnia podpisania umowy. Dokładny termin określa Wykonawca.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie (opis znajduje się w załączeniu)

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Wykonawca składając ofertę, winien wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 3 usługi montażu znaków o łącznej wartości min. 15 000,00 zł brutto, a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje).  

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  • Wypełniony formularz ofertowy.
  • Oświadczenie o sytuacji ubezpieczeniowej Wykonawcy w przypadku ofert składanych przez osoby fizyczne.
  • Wykaz prac wraz z kwotami spełniających podany warunek oraz referencje, rekomendacje lub inne dokumenty poświadczające doświadczenie i kwalifikacje Wykonawcy.
  • Informacja o terminie realizacji zamówienia.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  20% - Termin

   

   

  Zasady i tryb oceny ofert:

  - końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie ze wzorem:

  Lp = C + T

  gdzie:

  Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie

  C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”

  T – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Termin”

  Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wynik do dwóch miejsc po przecinku.

  Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt – w kryterium „Cena” 80 pkt i w kryterium „Termin” 20 pkt.

  Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poniższymi wzorami:

  • kryterium „Cena”:

  C = Cmin / Cb x 80 pkt

  gdzie:

  C – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”

  Cmin – oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenionych ofert

  Cb – oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty

  • kryterium „Termin”:

  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:

  - termin realizacji zamówienia do 45 dni – 20 pkt

  - termin realizacji zamówienia od 46 do 60 dni – 10 pkt

  - termin realizacji zamówienia od 61 do 70 dni – 0 pkt

 • Termin składania ofert *:

  17 lipca 2020 roku godzina 11:00

Czytany 192 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  25.06.2020 - 15:59
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 20.07.2020 - 13:21