Działając na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875) dokonuje się zmiany pkt 3
Ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego, ogłoszonego w Biuletynie informacji Publicznej
Województwa Łódzkiego w dniu 9 listopada 2018 r.

Strona 2 z 2