Zapytania Ofertowe (941)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.29.2018
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Wykonanie tablic, tabliczek i oklejenie witryn Lokalnych Punktów Informacyjnych zgodnie z obowiązującą wizualizacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 5 (zestawienie projektów graficznych - podglądy) do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * II-IV kwartał 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność w zakresie usług reklamowych, druku wielkoformatowego, itp.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin wykonania usługi (liczba dni od daty przekazania projektów graficznych)= 40%
 • Termin składania ofert * 26.04.2018 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPVII/10/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia wykonania pierwszej dostawy o której mowa w § 4 projektu umowy do dnia 15.10.2018 lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego "Załącznika Nr 1 (Formularz Ofertowy)"
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 24.04.2018 r., godzina 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * FRIV.433.14.2018.AW
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w ciągu jednego dnia roboczego między 7 a 25 maja 2018 r.
   
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne Doświadczenie trenera/trenerów - 20%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 25.04.2018 r.
Zapytanie ofertowe dotyczy po jednej sztuce każdego z trzech elementów.

Prawidłowy zapis punktu 3:
„Zamówienie zostanie wykonane w terminie 30 dni od podpisania umowy. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić fakturę w terminie 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury”.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/010/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w terminie 30 dni od podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie dostarczone do siedziby Zamawiającego - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2018r., o godz. 10:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV/6/2018
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1
 • Termin wykonania zamówienia * a. wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 15 czerwca 2018 r.
  b. świadczenie usług doradczych - w terminie do 30 września 2018 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia *  Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w pkt V. Załącznika nr 1
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenie i dokumenty  potwierdzające spełnienie wymagań określa pkt V. Załącznika nr 1
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 25 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00

  Zamawiający dokonał w dniu 18.04.2018r. zmiany SOPZ (Załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe oraz Załącznik nr 3 - wykaz osób) w związku z powyższym przedłuża termin składania ofert do dnia 25 kwietnia 2018r. do godz. 12.00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

  Wykonawcy mogą kierować zapytania również za pomocą niniejszej aplikacji webowej.
Strona 1 z 189
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji