Zapytania Ofertowe (666)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PWI.0631.5.6.2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Załącznik nr  1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.
 • Termin wykonania zamówienia * Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 - projektem umowy o świadczenie usług.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie m. Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Złożenie oferty na formularzu ofertowym wraz z załącznikami.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80% – cena
 • Kryteria oceny ofert: inne 20% – doświadczenie
 • Termin składania ofert * 3 lipca 2017 roku, godzina. 10.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV 8/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Termin wykonania zamówienia * Wykonanie i dostawa kalendarzy 40 dni roboczych (pon. - pt.) od daty podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 6 i 7 w załączeniu.
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wykonawca musi wykazać ze wykonał należycie co najmniej 3 usługi dostawy kalendarzy po 100 szt.każda  i załączyć do oferty dowody , że usługi zostały wykoanane nalezycie w postacii listów referencyjnych/ rekomendacyjnych i/lub protoków odbioru zawierających odpowiednie zapisy,
  Wykonawca do ofery załącza oświadczenie że akceptuje wzór umowy Zamawijącego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Zamawijący dokona wyboru Wykonawcy na podstawie  dokumentów złożonych jedynie za pośrednictwem aplikacji webowej:

  - oferta cenowa brutto
  - 2 listy referencyjne/ rekomendacyjne i/lub protokoły odbioru potwierdzające wykoanie 3  zamówień po 100 szt kalendarzy, należycie i bez wad,
  - oświadczenie popisane prez Wykonawcę o aceptacji wzoru umowy Zamawijącego.
 • Termin składania ofert * 30 czerwca 2017 r o godzinie 16 00.

  Wykonawca może złożyć ofertę wraz z wymaganymi załącznikami tylko i wyłącznie  za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

  Wykonawcy mogą składać zapytania za pośrednictwem aplikacji webowej.
Sporządzenie ekspertyzy z zakresu informatyki obejmującej ocenę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu informatycznego przeprowadzonego w 2010 r. przez Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRVI.432.35.2012
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Do 14 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą
 • Miejsce wykonania zamówienia * Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oświadczenia i dokumenty znajdują się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60% - cena
 • Kryteria oceny ofert: inne 40% - termin
 • Termin składania ofert * 30.06.2017 r., godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/010/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych. Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Wpjewództwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 26.06.2017r., o godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.7/2017
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Wykoanie i dostawa kalendarzy 60 dni roboczych (pn-pt) od podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagane oswiadczenia i dokumenty znajdują się w punkcie 6 i 7 zapytania ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie złożonych dokumentów za pośredniztwem aplikacji webowej:

  - oferta cenowa (brutto)
  - min 2 listyreferencyjne/ rekomendacyjne i/lub protokoły odbioru (podpisane przez Zamawijącego i Wykonawcę) zawierające zapisy potwierdzajace, że usuługi zostały wykoanane nalezycie bez wad, oraz potwierdzające dokonanie 2 dostaw po min. 100 szt. kalendarzy,
  - oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Zamawijącego,
  - oświadczenie o dysponowaniu oprawami Vivo, kolor granatowy 300 szt. i kolor czerwony 200 szt. spełnającymi wymagania Zamawijącego
 • Termin składania ofert * 26 czerwca 2017 roku godznia 16 : 00

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

  Wykonawcy mogą składać zapytania za pośredniztwem aplikacji webowej.
Strona 1 z 134
captcha
Przeładuj
Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji