Zapytania Ofertowe (1183)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFI/2/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w dniu 17 maja 2019 roku.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane przez Wykonawcę na terenie miasta Łodzi w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Wymagana jest dokumentacja potwierdzająca doświadczenie w organizacji konferencji
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 7 marca 2019 r., o godz. 16:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRI.052.4.2.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Świadczenie usług eksperckich w ramach projektu pn. „Introducing service innovation into product-based manufacturing companies” – THINGS+, realizowanego w ramach Programu Interreg Europa Środkowa

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * luty 2019 – maj 2020
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, Brno (Czechy), Wenecja (Włochy)
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Formularz ofertowy
  2. CV ekspertów
  3. Wykaz projektów i publikacji
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 22 lutego 2019 r. godz. 16:00
  25 lutego 2019 r. godz. 16:00
   
  Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIV.420.4.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Usługa wynajmu pomieszczeń wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji jednodniowego posiedzenia dla członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w dniu 15.03.2019 r. w Łodzi.
 • Termin wykonania zamówienia * 15 marca 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź, (Miasto Łódź – posiedzenie ma być zorganizowane w promieniu 4 km od siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego tj. al. Piłsudskiego 8 w Łodzi).
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zgodnie z następującymi załącznikami:
  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 55%
 • Kryteria oceny ofert: inne 55 pkt. cena
  30 pkt. lokalizacja
  15 pkt. miejsca parkingowe
 • Termin składania ofert * 21.02.2019 r. godz. 11:00
Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PZI.8044.2.1.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 16 listopada 2019 roku
 • Miejsce wykonania zamówienia * Teren Województwa Łódzkiego
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1.     oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.),
  2.     oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3.     oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 załacznika do zapytania ofertowego.
  4.     podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 19 luty 2019 roku.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRZV.433.1.2.1.ŁS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie będzie realizowane w terminie 1 kwietnia 2019 r. –  28 lutego 2021 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum miasta Łodzi, kwadrat ulic: Piłsudskiego/Mickiewicza – Kopcińskiego – Narutowicza/Zielona - Kościuszki
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w OPZ
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 20.02.2019 r. do godz. 16:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji