Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

UWAGA!!
W zapytaniu pojawiła się zmiana treści.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/9/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  Nie później niż w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

  Termin określa Wykonawca.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Miejsce dostawy zamówienia: 90-113 Łódź, ul. Traugutta 25 (magazyn Departamentu Sportu i Turystyki).
  Rozładunek po stronie Wykonawcy.

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Do oferty cenowej należy dołączyć:
  - fragment mapy województwa łódzkiego wraz z legendą
  - informacja o terminie realizacji zamówienia.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  -  20 % termin wykonania zamówienia
  -  20 % czytelność mapy

   
  Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd.
   
   
  Zasady i tryb oceny ofert:
  - końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert, zgodnie ze wzorem:
   
  Lp = C + T + M
   
   
  gdzie:
  Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie
  C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Cena”
  T – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Termin”
  M - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium „Czytelność mapy”
   
  Przy obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał wynik do dwóch miejsc po przecinku.
  Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów: oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt – w kryterium „Cena” 60 pkt, w kryterium „Termin” 20 pkt i 20 pkt w kryterium „Czytelność mapy”.
  Liczba punktów w każdym z kryteriów wyliczona zostanie zgodnie z poniższymi wzorami:
   
  a)     kryterium „Cena”:
   
  C = Cmin / Cb x 60 pkt
   
  gdzie:
  C – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie w kryterium „Cena”
  Cmin – oznacza Cenę brutto oferty, z oferty z najniższą ceną spośród ocenionych ofert
  Cb – oznacza Cenę brutto oferty z ocenianej oferty
   
  b)    kryterium „Termin”:
   
  Ocena ofert w ramach niniejszego kryterium dokonana będzie według następującego schematu:
  - termin realizacji zamówienia od 22 do 30 dni – 0 pkt
  - termin realizacji zamówienia od 15 do 21 dni – 10 pkt
  - termin realizacji zamówienia 14 dni i poniżej 14 dni – 20 pkt
   
  c)     kryterium „Czytelność mapy”:
   
  Za czytelność mapy Zamawiający rozumie sposób prezentacji mapy, dostosowanie wielkości
  czcionki, nasycenie barw, rozmiar symboli oraz ich wygląd:
  - bardzo dobra czytelność mapy – 20 pkt
  - dobra czytelność mapy – 10 pkt
  - słaba czytelność mapy – 0 pkt

 • Termin składania ofert *

  29 maja 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIV.0451.3.2019.KG
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 31.05.2019 - 2.06.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce realizacji zamówienia zostanie wskazane przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu odrębnego postępowania na usługę wynajmu powierzchni. Przedmiotowy obiekt będzie zlokalizowany na terenie miasta Łodzi, w kwadracie następujących ulic:
  Zielona/Narutowicza – Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza – Wróblewskiego/Czerwona/Milionowa – Włókniarzy/Aleja Jana Pawła II
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego - Zał. 1,
  Skan wypełnionego i podpisanego Wykazu usług - Zał. 2,
  Skan podpisanego Oświadczenia - Zał. 3.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100% cena
 • Termin składania ofert * 17 maja 2019 r. do godziny 18:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIV.0451.3.2019.KG
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 31.05.2019 - 2.06.2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miasto Łódź – w kwadracie następujących ulic:
  Zielona/Narutowicza – Kopcińskiego/Śmigłego-Rydza – Wróblewskiego/Czerwona/Milionowa – Włókniarzy/aleja Jana Pawła II
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Skan wypełnionego formularza ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne 2. DODATKOWA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 10%
  3. DODATKOWA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 10%
 • Termin składania ofert * 17 maja 2019 r., godz. 16:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *

  8 czerwca 2019 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *

  Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  Informacja o wymaganych dokumentach znajduje się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne

  Brak

 • Termin składania ofert *

  20 maja 2019 r.  godz.12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBI.0631.29.2019.ŁŚ
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 8 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Centrum Zarządzania Szlakiem Konnym, ul. Wycieczkowa 86, Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w oświadczeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne brak
 • Termin składania ofert * 20 maja 2019 r. godz.12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji