Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI/5/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 10.05.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI/4/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 10.05.2019 r., godz. 10.00
Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.9.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1
 • Termin wykonania zamówienia * Wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 11 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu  

  Warunki dopuszczające wykonawców do udziału w zamówieniu.
  1.      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,  że:
  a)    wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej cztery usługi z zakresu audytu/kontroli/badania rekompensaty z zakresu publicznego transportu zbiorowego w tym minimum dwie w transporcie kolejowym oraz
  b)    wykaże, że w składzie zespołu audytowego, który będzie realizował zamówienie będzie:
  ·         minimum jedna osoba o uprawnieniach biegłego rewidenta, która uczestniczyła
  w wykonywaniu audytów rekompensaty w transporcie publicznym

  ·         minimumjedna osoba o uprawnieniach certyfikowanego audytora wewnętrznego, która uczestniczyła w wykonywaniu audytów rekompensaty w transporcie publicznym
  ·         minimum jedna osoba o kwalifikacjach - analityk ekonomiczno – finansowy posiadająca wykształcenie wyższe specjalizująca się w rozliczaniu pomocy publicznej w transporcie kolejowym.
   
  Każda z ww. osób powinna posiadać minimum 2 letnie doświadczenie praktyczne
  w przeprowadzeniu minimum 2 audytów rekompensaty w transporcie publicznym.

   
  2.      Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie kontroli finansowej z audytem zobligowany jest do złożenia w zakresie pkt V:
  ·         ppkt 1a) wykazu wykonanych audytów/kontroli/badań wysokości rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym oraz audytów wysokości rekompensaty w publicznym transporcie
  w zbiorowym z wyszczególnieniem transportu kolejowego (wg wzoru stanowiącego załącznik
  nr 2) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie. Przez usługi wykonane należycie, Zamawiający rozumie tylko te usługi, które zostały  potwierdzone listem rekomendacyjnym, rekomendacjami, referencjami, poświadczeniem wykonania usługi. Zamawiający nie będzie punktował protokołów odbioru i faktur.
  ·         ppkt 1b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) wraz z udokumentowaniem. Przez udokumentowanie wykształcenia, Zamawiający rozumie załączenie kserokopii ukończenia studiów. Przez udokumentowanie doświadczenia, Zamawiający rozumie załączenie listów rekomendacyjnych, rekomendacji, strony opracowania ze wskazaniem zespołu autorskiego, fragmentu opracowania sygnowanego nazwiskiem.

  3.         Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty

  1. Wypełniony załącznik nr 2
  Wykaz wykonanych audytów/kontroli/badań wysokości rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym oraz audytów wysokości rekompensaty w publicznym transporcie w zbiorowym z wyszczególnieniem transportu kolejowego  oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie. Przez usługi wykonane należycie, Zamawiający rozumie tylko te usługi, które zostały  potwierdzone listem rekomendacyjnym, rekomendacjami, referencjami, poświadczeniem wykonania usługi. Zamawiający nie będzie punktował protokołów odbioru i faktur.


  2. Wypełniony załącznik nr 3
  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia  wraz z udokumentowaniem. Przez udokumentowanie wykształcenia, Zamawiający rozumie załączenie kserokopii ukończenia studiów. Przez udokumentowanie doświadczenia, Zamawiający rozumie załączenie listów rekomendacyjnych, rekomendacji, strony opracowania ze wskazaniem zespołu autorskiego, fragmentu opracowania sygnowanego nazwiskiem.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 07 maja 2019 r. do godziny 15 : 00   UWAGA: Ofertę  można złożyć tylko i wyłacznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej
Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * IFIV.8065.9.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1
 • Termin wykonania zamówienia * Wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 11 czerwca 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu  Warunki dopuszczające wykonawców do udziału w zamówieniu.
  1.      Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże,  że:
  a)    wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej cztery usługi z zakresu audytu/kontroli/badania rekompensaty z zakresu publicznego transportu zbiorowego w tym minimum dwie w transporcie kolejowym oraz
  b)    wykaże, że w składzie zespołu audytowego, który będzie realizował zamówienie będzie:
  ·         minimum jedna osoba o uprawnieniach biegłego rewidenta, która uczestniczyła
  w wykonywaniu audytów rekompensaty w transporcie publicznym

  ·         minimumjedna osoba o uprawnieniach certyfikowanego audytora wewnętrznego, która uczestniczyła w wykonywaniu audytów rekompensaty w transporcie publicznym
  ·         minimum jedna osoba o kwalifikacjach - analityk ekonomiczno – finansowy posiadająca wykształcenie wyższe specjalizująca się w rozliczaniu pomocy publicznej w transporcie kolejowym.
   
  Każda z ww. osób powinna posiadać minimum 2 letnie doświadczenie praktyczne
  w przeprowadzeniu minimum 2 audytów rekompensaty w transporcie publicznym.

   
  2.      Podmiot ubiegający się o przeprowadzenie kontroli finansowej z audytem zobligowany jest do złożenia w zakresie pkt V:
  ·         ppkt 1a) wykazu wykonanych audytów/kontroli/badań wysokości rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym oraz audytów wysokości rekompensaty w publicznym transporcie
  w zbiorowym z wyszczególnieniem transportu kolejowego (wg wzoru stanowiącego załącznik
  nr 2) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie. Przez usługi wykonane należycie, Zamawiający rozumie tylko te usługi, które zostały  potwierdzone listem rekomendacyjnym, rekomendacjami, referencjami, poświadczeniem wykonania usługi. Zamawiający nie będzie punktował protokołów odbioru i faktur.
  ·         ppkt 1b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3) wraz z udokumentowaniem. Przez udokumentowanie wykształcenia, Zamawiający rozumie załączenie kserokopii ukończenia studiów. Przez udokumentowanie doświadczenia, Zamawiający rozumie załączenie listów rekomendacyjnych, rekomendacji, strony opracowania ze wskazaniem zespołu autorskiego, fragmentu opracowania sygnowanego nazwiskiem.
  3.         Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszego Zapytania, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony załącznik nr 2
  Wykaz wykonanych audytów/kontroli/badań wysokości rekompensaty w publicznym transporcie zbiorowym oraz audytów wysokości rekompensaty w publicznym transporcie w zbiorowym z wyszczególnieniem transportu kolejowego  oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te wykonane zostały należycie. Przez usługi wykonane należycie, Zamawiający rozumie tylko te usługi, które zostały  potwierdzone listem rekomendacyjnym, rekomendacjami, referencjami, poświadczeniem wykonania usługi. Zamawiający nie będzie punktował protokołów odbioru i faktur.


  2. Wypełniony załącznik nr 3
  Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia  wraz z udokumentowaniem. Przez udokumentowanie wykształcenia, Zamawiający rozumie załączenie kserokopii ukończenia studiów. Przez udokumentowanie doświadczenia, Zamawiający rozumie załączenie listów rekomendacyjnych, rekomendacji, strony opracowania ze wskazaniem zespołu autorskiego, fragmentu opracowania sygnowanego nazwiskiem.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 07 maja 2019 r. do godziny 15 : 00   UWAGA: Ofertę  można złożyć tylko i wyłacznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/7/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zamawiający stawia następujące warunki dotyczące posiadanych uprawnień oraz doświadczenia:
  Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC
  i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 7 maja 2019 r. godz. 12:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji