Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/7/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * ·         18.08.2019 r. – Piotrków Trybunalski – Meszcze – Moszczenica - Piotrków
  ·         15.09.2019 r. i 13.10.2019 r. – Łęczyca – Tum – Łęczyca
  ·         29.09.2019 r. – Opoczno – Spalski Park Krajobrazowy – Opoczno

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty Zamawiający stawia następujące warunki dotyczące posiadanych uprawnień oraz doświadczenia:
  Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania wszelkich uprawnień do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosownie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 58), a ponadto posiada aktualną i ważną polisę ubezpieczenia OC
  i NW w zakresie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 7 maja 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/6/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:
  1.    16.06.2019 r. – Piotrków Trybunalski - Bolimowski PK
  2.    14.07.2019 r. – Tomaszów Mazowiecki - Łódź
  3.    04.08.2019 r. – Łódź – Spała / Spalski PK
  4.    18.08.2019 r. – Łódź – Piotrków Trybunalski
  5.    01.09.2019 r. – Skierniewice – Rogów/Arboretum
  6.    15.09.2019 r. – Łódź – Łęczyca/Tum
  7.    29.09.2019 r. – Łódź – Opoczno - Spalski PK – w ramach Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki
  8.    06.10.2019 r. – Skierniewice – Rogów/Arboretum
  9.    13.10.2019 r. – Łódź – Łęczyca/Tum

  Szczegółowy opis znajduje się w załączeniu.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Szczegółowy opis miejsc wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  1)    posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca
  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,
  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:
  dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),
  2)    ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.
  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 7 maja 2019 r. godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * CF/CFII/004/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Termin realizacji zamówienia do 14 dni od dnia dokonania zamówienia
 • Miejsce wykonania zamówienia * Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana bezpośrednio przez Wykonawcę, bez pośredników i firm spedycyjnych. Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Cyfryzacji, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert upływa w dniu 29 kwietnia 2019 r., o godz. 12:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * KMV.064.3.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 14-20 maja 2019
 • Miejsce wykonania zamówienia * Miejsce dostawy zamówienia - do miejsc wskazanych przez Zamawiającego na terenie kraju, wraz z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń.
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Wymagane oświadczenie i dokumenty 1. Wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 2),
  2. Oświadczenie o spełnieniu warunku (zał. nr 3)
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * Cena - 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne Brak
 • Termin składania ofert * 25.04.2019 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPVI/3/2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * sukcesywnie do 15.10.2019 r.  lub do wyczerpania kwoty umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu
  ·         Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Formularza Ofertowego
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * 26.04.2019 r., godz. 12.00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji