Zapytania Ofertowe (1247)

Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.
 

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * OPPIV.2403.20.2019.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * kwiecień/I połowa maja 2019 r..
 • Miejsce wykonania zamówienia * Łódź
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne Jakość szkolenia 30%
  Doświadczenie trenera 20%
 • Termin składania ofert * 12.04.2019 r., godz. 10.00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST.5.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * 30 dni od daty podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeni.
  Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na maksymalnie 2 części.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * cena 100%
 • Termin składania ofert * 08.04.2019r. do godz. 11:00
  10.04.2019r. do godz. 11:00

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PRIX.45.16.2019
 • Opis przedmiotu zamówienia *

  Usługa dostawy artykułów higienicznych dla Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 • Termin wykonania zamówienia * Kwiecień 2019 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * województwo łódzkie - Sieradz
 • Warunki udziału w zapytaniu

  O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy prowadzą działalność w zakresie dostaw artykułów higienicznych.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty
  1. Złożenie oferty na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. Oświadczenie o spełnianiu warunków wskazanych w Zapytaniu na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne Termin dostawy artykułów higienicznych (liczba dni od daty podpisania umowy = 40%
 • Termin składania ofert * 04.04.2019 r. godz. 10.00
  1. Oferty należy składać wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji. Oferty złożone w inny sposób i/lub po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * ST/ 4 /2019
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.
 • Termin wykonania zamówienia * Termin wykonania usługi znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Województwo Łódzkie
 • Warunki udziału w zapytaniu Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Termin składania ofert: 8 kwietnia 2019 roku godzina 11:00.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego * PBIV.433.1.2.2019.AS
 • Opis przedmiotu zamówienia * Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu
 • Termin wykonania zamówienia * Od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 31 marca 2021 r.
 • Miejsce wykonania zamówienia * Zgierz
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) * 100%
 • Termin składania ofert * Do dnia 5 kwietnia 2019 r. do 14:00

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji