Konkurs dla kandydatów na młodzieżowych radnych

Informacja o wynikach Konkursu dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego:

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 10/20 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 6 lutego 2020r. dla celów przeprowadzenia Konkursu dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (zwanego dalej „Konkursem”) uprzejmie informuje, że:

 • udział w Konkursie zgłosiło ogółem 38 kandydatów na radnych, w tym:
   • 30 kandydatów złożyło prace konkursowe w terminie składania prac tj. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15.30, przy czym decydującą była data wpływu do Urzędu a nie data nadania przesyłki u operatora pocztowego (§ 22 Regulaminu Konkursu),
   • 8 kandydatów złożyło prace konkursowe po ww. terminie składania prac konkursowych, przez co ich prace konkursowe nie mogły zostać dopuszczone do Konkursu zgodnie z § 22 ust. 2 Regulaminu Konkursu;
 • złożone w terminie: zgłoszenia udziału w Konkursie i prace konkursowe wszystkich 30 kandydatów spełniły wymagania formalne oraz zostały ocenione merytorycznie, uzyskując oceny kwalifikujące do listy rankingowej;
 • przy opracowywaniu listy rankingowej Komisja Konkursowa postanowiła zastosować § 43 Regulaminu Konkursu tj. mandaty przypadające na powiaty, z których nie wpłynęły zgłoszenia kandydatów do udziału w Konkursie zostały przydzielone kandydatom z listy rankingowej, którzy nie uzyskaliby mandatu wg podstawowego podziału mandatów (w którym powiat miasto Łódź – reprezentuje do 4 młodzieżowych radnych, a każdy inny powiat z terenu województwa łódzkiego – reprezentuje do 2 młodzieżowych radnych, odpowiednio do kolejno najwyżej ocenionych prac konkursowych);
 • w wyniku Konkursu rekomendację Komisji Konkursowej do powołania w skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego otrzymał każdy z 30 kandydatów wskazanych na liście rankingowej;
 • młodzieżowi radni wyłonieni w drodze Konkursu, rekomendowani przez Komisję Konkursową, zostaną powołani w skład Młodzieżowego Sejmiku przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

Lista rankingowa prac konkursowych.

Wykaz prac niedopuszczonych do Konkursu.

Dziękujemy za udział w Konkursie i serdecznie gratulujemy kandydatom nominowanym do mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

 

______________________________________________________________________

 

Informacja o konkursie dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego - konkurs trwa od dnia 11 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. do godz. 15:30.

Zarządzenie nr 67/19 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

• Formularze do pobrania dla kandydatów na radnych (prosimy drukować dwustronnie):

Zgłoszenie kandydata na radnego do udziału w Konkursie dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego – załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 

Oświadczenie kandydata na radnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego –załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu. 

W przypadku niepełnoletniego kandydata na radnego – Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz danych osobowych i pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego niepełnoletniego kandydata na radnego – załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych.

Arkusz oceny prac konkursowych.

Czytany 4598 razy
Osoba publikująca :  Adam Matusiak
Data publikacji:  28.11.2019 - 07:51
Osoba modyfikująca: Agnieszka Tkaczyk-Weiss
Ostatnio zmieniany: 02.03.2020 - 09:03