Ogólne informacje

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr IV/63/19 z dnia 26 lutego 2019 r. uznał za zasadną potrzebę utworzenia młodzieżowego gremium na szczeblu regionalnym, które zwiększałoby zaangażowanie obywatelskie młodych osób w życiu społecznym i publicznym Województwa Łódzkiego.

Dla realizacji tego zadania Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 1513/19 z dnia 19 listopada 2019 r. ustalił Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, który określa w szczególności:
1) cele i zadania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
2) zasady i sposób powoływania radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
3) prawa i obowiązki związane z pełnieniem mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
4) przypadki wygaśnięcia mandatu radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
5) organizację oraz tryb pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego jest reprezentacyjnym ciałem kolegialnym składającym się z przedstawicieli młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie województwa łódzkiego, pełniących funkcję młodzieżowych radnych.

W swoich działaniach Młodzieżowy Sejmik Województwa Łódzkiego jest apartyjny i apolityczny, nie realizuje programu lub kampanii żadnej partii ani ugrupowania politycznego, a członkostwo w nim ma dla młodzieżowych radnych charakter dydaktyczno-konsultacyjny w zakresie zadań i funkcjonowania Samorządu Województwa Łódzkiego oraz jego organów.

W skład Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego wchodzą młodzieżowi radni, w liczbie od 25 do 50 osób, reprezentujący powiaty z terenu województwa łódzkiego według następującego podziału mandatów:
1) powiat miasto Łódź – reprezentuje do 4 młodzieżowych radnych,
2) każdy inny niż miasto Łódź powiat z terenu województwa łódzkiego – reprezentuje do 2 młodzieżowych radnych.

Młodzieżowym radnym może być każda osoba, która jednocześnie:
1) ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 19 roku życia,
2) posiada status ucznia w szkole działającej na terenie województwa łódzkiego, publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej a także szkole artystycznej, z wyłączeniem szkół (uczelni) wyższych,
3) ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego,
4) spełnia pozostałe warunki określone w Regulaminie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego,
5) zostanie wybrana do składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego w wyniku Konkursu dla kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Młodzieżowych radnych do składu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego powołuje Zarząd Województwa Łódzkiego na jednoroczne kadencje.

Członkostwo w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego ma charakter społeczny, nieodpłatny, a młodzieżowi radni nie otrzymują za swoją działalność wynikającą z członkostwa w Młodzieżowym Sejmiku diet, wynagrodzenia ani zwrotu ewentualnie ponoszonych kosztów.

Czytany 16474 razy
Osoba publikująca :  Adam Matusiak
Data publikacji:  28.11.2019 - 07:47
Osoba modyfikująca: Tomasz Rydelek
Ostatnio zmieniany: 24.01.2020 - 10:01