Porządek obrad XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

   15 września 2020 roku (wtorek), godz. 13.00              

   budynek Łódzkiego Domu Kultury,

   Łódź, ul. gen. Romualda Traugutta 18 (parter).

1. Otwarcie XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   5.1.  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.1);

- dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

- dyskusja nad projektami uchwał:

5.2. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu (Druk Nr 5.2);

5.3. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie programu ochrony powietrza  i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
(Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa  uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk Nr 5.11);

5.12. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków (Druk Nr 5.12);

5.13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r.(Druk Nr 5.13);

5.14. w sprawie zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego  na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Druk Nr 5.14);

5.15. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 5.15);

5.16.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.16).

5.17.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej   Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.17);

5.18. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 5.18),

5.19. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi ( Druk Nr 5.19);

5.20.w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.20);

5.21. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.21);

5.22.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 5.22);

5.23. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.23);

5.24. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
(Druk Nr 5.24);

5.25. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
(Druk Nr 5.25);

5.26. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
(Druk Nr 5.26);

 5.27. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie rozpatrywania petycji z dnia 15 maja 2020 r. , dotyczącej niewydania koncesji dla planowanej kopalni odkrywkowej piasku Porszewice I w gm. Pabianice (Druk Nr 5.27);

5.28. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 5.28).

- głosowania nad projektami uchwał:

5.2. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Sieradzu (Druk Nr 5.2);

5.3. zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.3);

5.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im.
M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 5.4);

5.5. w sprawie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej
i rekreacyjnej (Druk Nr 5.5);

5.6. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 5.6);

5.7. w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostek wojskowych w województwie łódzkim (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie program ochrony powietrza  i planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej
(Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie programu ochrony powietrza i planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (Druk Nr 5.9);

5.10. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa  uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (Druk Nr 5.11);

5.12. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Województwa Łódzkiego, zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków (Druk Nr 5.12);ą

5.13. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Markowa na usuwanie skutków klęski żywiołowej z dnia 26 czerwca 2020 r.(Druk Nr 5.13);

5.14. w sprawie zmian budżetu i w budżecie  województwa łódzkiego  na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (Druk Nr 5.14);

5.15. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 5.15);

5.16.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.16).

5.17.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej   Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.17);

5.18. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 5.18),

5.19. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika
w Łodzi ( Druk Nr 5.19);

5.20.w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.20);

5.21. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.21);

5.22.  w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 5.22);

5.23. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.23);

5.24. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
(Druk Nr 5.24);

 5.25. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
(Druk Nr 5.25);

 5.26. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
(Druk Nr 5.26);

 5.27. w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Marszałka Województwa Łódzkiego w zakresie rozpatrywania petycji z dnia 15 maja 2020 r. , dotyczącej niewydania koncesji dla planowanej kopalni odkrywkowej piasku Porszewice I w gm. Pabianice (Druk Nr 5.27);

5.28. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 5.28).

6. Informacja o udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym
w  2019  roku (Druk Nr 6).

7.Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

8. Interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski.

10.Komunikaty.

11. Zamknięcie XX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 490 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  08.09.2020 - 09:32
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 16.09.2020 - 11:43