Porządek obrad XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XXIII sesji

 Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 24 listopada 2020 roku (wtorek), godz. 13:00

 

      

1. Otwarcie XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XXI i XXII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał

Etap dyskusji nad projektami uchwał:

5.1. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.1.);

5.2. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.2.);

5.3. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych III edycja” (Druk Nr 5.3.);

5.4. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (Druk Nr 5.4.);

5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań (Druk Nr 5.5.) - projekt uchwały wycofany z porządku obrad

5.6. w sprawie przyjęcia zasad postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach (Druk Nr 5.6.);

5.7. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej w Łowiczu (Druk Nr 5.7.);

5.8. w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 5.8.);

5.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk nr 5.9.);

5.10. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 (Druk Nr 5.10.);

5.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11.);

5.12. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12.) - śp. p. Andrzeja Owczarka;

5.13. Informacja na temat standardów opieki nad pacjentami chorymi na COVID w Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu.

Etap głosowania nad projektami uchwał (realizowany po pkt 9 porządku sesji):

5.1. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 5.1); 

5.2. zmieniająca Statut Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi (Druk Nr 5.2.);

5.3. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021
w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych III edycja (Druk Nr 5.3.);

5.4. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 r. (Druk Nr 5.4.);

5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań (Druk Nr 5.5.);

5.6. w sprawie  przyjęcia zasad postępowania w zakresie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach (Druk Nr 5.6.);

5.7. w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej w Łowiczu (Druk Nr 5.7);

5.8. w sprawie powierzenia Miastu Łódź zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 5.8);

5.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk nr 5.9.);

5.10. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 (Druk Nr 5.10);

5.11.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.11.);

5.12. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.12) - dot. śp. p. Andrzeja Owczarka.

6. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami (Druk Nr 6).

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty.

 

Głosowania korespondencyjne nad projektami uchwał z pkt 5 porządku sesji.

Ogłoszenie wyników głosowań.

10. Zamknięcie XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Czytany 195 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  18.11.2020 - 13:02
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 25.11.2020 - 09:34