Porządek obrad XXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XXIV sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 15 grudnia 2020 roku (wtorek), godz. 13.00

        

1.     Otwarcie XXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2.     Ślubowanie nowej radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego.

3.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.     Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego oraz Budżet Województwa Łódzkiego na 2021 rok.

6.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego:

  • wprowadzenie - Skarbnik Województwa Łódzkiego,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
  • dyskusja nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego.

       6.2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2021 rok:

  • przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok - Skarbnik Województwa Łódzkiego;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego na 2021 rok;
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok;
  • dyskusja nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok.

7.Dyskusja nad projektami uchwał:

7.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (Druk Nr 7.1);

7.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19  (Druk Nr 7.2);

   7.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2019 (Druk Nr 7.3);

7.4. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 7.4);

7.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 7.5);

7.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 7.6);

7.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.7);

7.8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk Nr 7.8);

7.9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 7.9);

  7.10w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 7.10);

  7.11. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej (Druk Nr 7.11) - wycofane z porządku obrad.

8. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016-2019. Stadium 2018-2019. (Druk Nr 8).

9. Przyjęcie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 9).

10.Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

11.Interpelacje i zapytania.

12.Wolne wnioski.

13.Komunikaty.

 

14. Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od punktu 6.1 do punktu 7.10:

6.1. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1);

6.2. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 6.2);

7.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (Druk Nr 7.1);

7.2. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Województwu Łódzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym od przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu  w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID -19  (Druk Nr 7.2);

   7.3. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020” za rok 2019 (Druk Nr 7.3);

7.4.  w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród i stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Druk Nr 7.4);

7.5. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 7.5);

7.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 7.6);

7.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.7);

7.8. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk Nr 7.8);

7.9. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 7.9);

7.10. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dokonania zmian w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 7.10);

         7.11. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego  w sprawie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej (Druk Nr 7.11) - wycofane z porządku obrad.

15.  Ogłoszenie wyników głosowań.

16. Zamknięcie XXIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 292 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  09.12.2020 - 09:48
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 16.12.2020 - 14:49