Porządek obrad XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego 6 maja 2021 r.

Porządek obrad XXXI sesji

Sejmiku Województwa Łódzkiego odbywanej zdalnie

w dniu 6 maja 2021 roku (czwartek), godz. 14:00

1. Otwarcie XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2020 rok w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach (Druk Nr 5).

6. Dyskusja nad projektami uchwał:

6.1. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1.);

6.2. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 6.2.);

6.3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 6.3.);

6.4. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.4.);

6.5. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” (Druk Nr 6.5.);

6.6. w sprawie wskazania kandydatów do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Druk Nr 6.6.);

6.7. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.7.);

6.8. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej (Druk Nr 6.8.).

7. Sprawozdanie z realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2020 (Druk Nr 7).

8. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego za rok 2020” (Druk Nr 8).

9. Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 za lata 2017-2019 (Druk Nr 9).

10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2020 (Druk Nr 10).

11. Informacja Marszałka Województwa Łódzkiego o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami (Druk Nr 11).

12. Interpelacje i zapytania.

13. Wolne wnioski.

14. Komunikaty.

Głosowanie korespondencyjne projektów uchwał od punktu 6.1. do punktu 6.8.

 

6.1. w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1.);

6.2.  w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 6.2.);

6.3. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2021 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2021 rok (Druk Nr 6.3.);

6.4. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.4.);

6.5. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” (Druk Nr 6.5.);

6.6. w sprawie wskazania kandydatów do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (Druk Nr 6.6.);

6.7. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (Druk Nr 6.7.);

6.8. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 100 rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej (Druk Nr 6.8.).

16. Ogłoszenie wyników głosowań.

17. Zamknięcie XXXI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 277 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  29.04.2021 - 20:09
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 29.04.2021 - 20:45