Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
18 grudnia (wtorek) 2018 roku, godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 


1.  Otwarcie II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.  Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.  Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.  Przyjęcie porządku obrad.
5.  Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.
6.     Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 6.1.),
6.2. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 6.2.),
6.3. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 6.3.),
6.4. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6.4.),
6.5. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.5.),
6.6. w sprawie powołanie składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.6.),
6.7. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.7.),
6.8. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.8.),
6.9. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  (Druk Nr 6.9.),
6.10. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 6.10.),
6.11. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 6.11.),
6.12. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 6.12.),
6.13. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6.13.),
6.14. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.14.),
6.15. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.15.)
6.16. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.16.),
6.17. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.17.),
6.18. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk Nr 6.18.),
6.19. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 6.19.),
6.20. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 6.20.),
6.21. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 6.21.),
6.22. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego,Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6.22.),
6.23. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.23.),
6.24. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.24.),
6.25. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.25.),
6.26.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.26.),
6.27. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk Nr 6.27.),
6.28. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.28.),
6.29. w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej (Druk Nr 6.29.),
6.30. zmieniająca uchwałę Nr LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych
w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem  stypendia dla najzdolniejszych” (Druk Nr 6.30),
6.31. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej 2020 za rok 2017 (Druk Nr 6.31.),
6.32. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 6.32.),
6.33. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok (Druk Nr 6.33.),
6.34. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.34.),
6.35. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.35.),
6.36. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie drożejącego prądu (Druk Nr 6.36.),
6.37. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego o konieczności realizacji kluczowych dla województwa łódzkiego dróg ekspresowych S – 8 na odcinku pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim oraz S – 14 na odcinku stanowiącym obwodnicę Łodzi (Druk Nr 6.37.),
6.38. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym (Druk Nr 6.38.),
6.39. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie miedzynarodowym lub krajowym (Druk Nr 6.39.).
7. Przyjęcie planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2019 r. (Druk Nr 7).
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zamknięcie II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 

Czytany 1811 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  12.12.2018 - 12:16
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 20.12.2018 - 13:01