Porządek obrad III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

                                                                                                                                
Porządek obrad III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 stycznia 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

 
1.     Otwarcie III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołu z II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.     Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego i Budżet Województwa Łódzkiego na 2019 rok:
- wprowadzenie Marszałek Województwa Łódzkiego.
6.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego na 2019 rok:
·         przedstawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego  – Skarbnik Województwa Łódzkiego;
·         odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Województwa Łódzkiego;
·         odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
·         wystąpienia klubowe;
·         dyskusja;
·         podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1.).
6.2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2019 rok:
·         przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok – Skarbnik Województwa Łódzkiego;
·         odczytanie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego na 2019 rok;
·         odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
·         wystąpienia klubowe;
·         dyskusja;
·         podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 6.2.).
7.     Sprawozdanie z lat 2016 – 2017 z realizacji „Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami
w województwie łódzkim na lata 2016 – 2019” (Druk Nr 7):
·         wystąpienie (prezentacja) – Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
8.     Podjęcie uchwał:
8.1. zmieniająca Uchwałę Nr LV/680/18 w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 (Druk Nr 8.1.);
8.2. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.2.) - wycofane z porządku obrad.
8.3. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 8.3.);
8.4. w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 8.4.);
8.5. w sprawie wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach (Druk Nr 8.5.);
8.6. w sprawie wyznaczenia wiceprzewodniczącego/ wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (Druk Nr 8.6.);
8.7. w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii (Druk Nr 8.7.);
8.8. w sprawie przyjęcia stanowiska wzywającego do eliminowania mowy nienawiści z życia publicznego (Druk Nr 8.8.) - wycofane z porządku obrad.
8.9.w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym (Druk Nr 8.9.) - wycofane z pporządku obrad.
8.10. w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego w związku z niegospodarnością przy wydawaniu środków finansowych pochodzących z pomocy Unii Europejskiej w związku z nieczynnym dnia 20 listopada 2018 r. internetowym punktem informacyjnym usytuowanym w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 (Druk Nr 8.10.),
8.11. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181 w związku z nieczynnym punktem informacji internetowej i brakiem rejestracji opłat za parkowanie na terenie szpitala (Druk Nr 8.11.),
8.12. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku ulicy Zgierskiej pokrywającym się z przebiegiem drogi krajowej nr 91, od północnej granicy miasta do skrzyżowania z Aleją Włókniarzy (Druk Nr 8.12.),
8.13. w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi z dnia 26 grudnia 2018 r. na bezczynność Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie braku odpowiedzi na wniosek dotyczący utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania przy ulicy Zgierskiej w Łodzi (Druk Nr 8.13.),
8.14. w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana Marcina Bugajskiego z dnia 10 stycznia 2019 r. na uchwałę Nr II/13/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.14.),
8.15. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji i nawoływania do nienawiści w życiu publicznym (Druk Nr 8.15.).
9.     Interpelacje i zapytania.
10.  Wolne wnioski.
11.  Komunikaty.
12.  Zamknięcie III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Czytany 1189 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  16.01.2019 - 09:27
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 01.03.2019 - 12:07