Porządek obrad IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 lutego 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
  
1.      Otwarcie IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołu z III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.      Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2018 rok (Druk Nr 6):
-         wystąpienie – dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji.
7.      Rozpatrzenie projektów uchwał:
7.1. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Białaczowie  (Druk Nr 7.1.);
7.2. w sprawie budżetu obywatelskiego (Druk Nr 7.2.);
7.3. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina w Łodzi (Druk Nr 7.3.);
7.4. w sprawie rozpatrzenia skargi pani (...) na Dyrekcję Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącej zaniedbań, które rzutują   na leczenie i życie pacjenta, braku kontroli i dyscypliny nad swoimi pracownikami lekarzami i pielęgniarkami(Druk Nr 7.4.);
7.5. w sprawie rozpatrzenia skargi pani (.....)  na WZZOZ Centrum Leczenia Chorób Płuc  i  Rehabilitacji w Łodzi dotyczącej dyskryminacji płacowej lekarzy specjalistów (Druk Nr 7.5.);
 7.6. w sprawie rozpatrzenia skargi pana (...)  na  p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi dotyczącej przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści (Druk Nr 7.6.);
7.7. w sprawie rozpatrzenia petycji r.pr. (...) dotyczącej wprowadzenia mechanizmów zapobiegających kumoterstwu w świecie artystycznym (Druk Nr 7.7);
7.8. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany planu transportowego poprzez włączenie do planu transportowego zdekompletowanej, nieużywanej  linii kolei z miasta Łask do miasta Zelów
 (Druk Nr 7.8.);
7.9. w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Osnowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.9.);
7.10. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr  7.10.);
7.11. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 7.11.);
7.12. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 7.12.);
7.13. zmieniającej uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.13.);
7.14. zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 7.14.);
7.15. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2019 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 7.15.);
7.16. w sprawie aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 w zakresie wskazania miejsc spełniających warunki magazynowania odpadów (Druk Nr 7.16);
7.17. w sprawie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.17); punkt wycofany z porządku obrad;
7.18. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie apelu do mieszkańców  regionu o przekazywanie 1% swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.18).
8.      Interpelacje i zapytania.
9.      Wolne wnioski.
10.   Komunikaty.
11.   Zamknięcie IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 1087 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  19.02.2019 - 12:02
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 19.03.2019 - 11:37