Porządek obrad V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 marca 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

1.      Otwarcie V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.      Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.      Przyjęcie protokołu z IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.      Przyjęcie porządku obrad.
5.      Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
6.    Przyjęcie sprawozdań z programów realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi - wystąpienie (prezentacja multimedialna) - Dyrektor Regionalnego Centrum     Polityki Społecznej w Łodzi
6.1. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
         Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020 (Druk Nr 6.1.):
- dyskusja
- podjęcie uchwały (Druk Nr 6.1.);
6.2.  Sprawozdanie  z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata
2017 – 2020 (Druk Nr 6.2.):
- dyskusja:
- podjęcie uchwały (Druk Nr 6.2.);
6.3. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020, (Druk Nr 6.3.):
- dyskusja
- podjęcie uchwały (Druk Nr 6.3.);
6.4. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 (Druk Nr 6.4.):
- dyskusja
- podjęcie uchwały (Druk Nr 6.4.);
6.5. Sprawozdanie z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
       na lata 2017-2020 (Druk Nr 6.5.):
       - dyskusja
       - podjęcie uchwały (Druk Nr 6.5.);
7.  Rozpatrzenie projektów uchwał:
7.1. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 7.1.);
7.2. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 7.2.);
7.3. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii
i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi (Druk Nr 7.3.);
7.4. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi(Druk Nr 7.4.);
7.5.  w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
PABIAN - MED w Pabianicach (Druk Nr 7.5.);
7.6.  w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 7.6.);
7.7. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa
w Łodzi (Druk Nr 7.7.);
7.8. w sprawie nadania Statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej
w Łodzi (Druk Nr 7.8.);
7.9. w sprawie nadania Statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana    Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 7.9.);
7.10. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach (Druk Nr  7.10.);
7.11. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczemu w Łodzi (Druk Nr 7.11.);
7.12. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi
(Druk Nr 7.12.);
7.13. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 7.13.);
7.14. w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok (Druk Nr 7.14.)
7.15. w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.15.);
7.16. w sprawie powierzenia Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn.: „Zakończenie lata z nurtem kultury – Święto Plonów i Wody”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” (Druk Nr 7.16.);
7.17. w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn.: „Powitanie lata w Gminie Sieradz”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn. „Letnie nurty kultury” (Druk Nr 7.17.);
7.18. w sprawie powierzenia Gminie Warta realizacji wydarzeń pn.: „LATO NAD JEZIORSKIEM – zacumuj na dłużej – WODA, KULTURA, NATURA”, w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 rok pn.: „Letnie nurty kultury” (Druk Nr 7.18.);
7.19. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.19.);
7.20. w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2018 rok (Druk Nr 7.20);
 
7.21. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą
         i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 7.21.);
7.22. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej
        (Druk Nr 7.22.);
7.23. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów w Zgierzu i wynikającego z jego funkcjonowania zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców oraz dla środowiska naturalnego (Druk Nr 7.23.);
7.24. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualnej sytuacji
w rolnictwie (Druk Nr 7.24.);
7.25. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 7.25.);
7.26. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę  Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia  budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 7.26.);
7.27. zmieniająca uchwałę Nr III/42/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.27.).
8. Interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zamknięcie V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 997 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  19.03.2019 - 09:58
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 27.03.2019 - 11:26