Porządek obrad VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
30 kwietnia 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 


 
1.     Otwarcie VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim w 2018 roku (Druk Nr 5).
6.     Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (Druk Nr 6).
7.     Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2018 (Druk Nr 7):
- wystąpienie (prezentacja) - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
8.     Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2018 (Druk Nr 8).
9.     Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2018 rok:
9.1.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (Druk Nr 9.1.),
9.2.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 9.2.),
9.3.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (Druk Nr 9.3.),
9.4.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (Druk Nr 9.4.).
10. Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2018 rok (Druk Nr 10).
11. Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata 2016-2020 za rok 2018 (Druk Nr 11).
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
12.1.   w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.1.);
12.2.   w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana (...) z dnia 3 kwietnia 2019 r. na uchwałę Nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (...) na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana (...) i uznania jej jako bezzasadnej (Druk Nr 12.2.);
12.3.   w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi (...) z dnia 8 kwietnia 2019 r. na uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego na XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 12.3.);
12.4.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 12.4.);
12.5.   zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 12.5.);
12.6.   w sprawie powierzenia Gminie Sokolniki zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 12.6.);
12.7.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Skierniewice (Druk Nr 12.7.);
12.8.   w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego województwa  łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (Druk Nr 12.8.);
12.9.   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 12.9.);
12.10.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 12.10.);
12.11. zmieniająca  uchwałę Nr III/42/19 wsprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.11.);
12.12. w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.12.);
12.13. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 20.lecia Polski w NATO i 15.lecia w Unii Europejskiej (Druk Nr 12.13.);
12.14.w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Województwa Łódzkiego do unijnej Platformy dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji i przygotowania Planu Działania dla Transformacji Energetycznej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.14) – wycofane z porządku obrad.
12.15.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 12.15);
12.16.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 12.16.);
12.17.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 12.17.);
12.18.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 12.18.).
13.  Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
14.  Interpelacje i zapytania.
15.  Wolne wnioski.
16.  Komunikaty.
17.  Zamknięcie VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 

Czytany 762 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  23.04.2019 - 08:34
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.10.2019 - 15:20