Porządek obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
28 maja 2019 roku (wtorek), godz.  12.30 
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 


1.   Otwarcie VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.   Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 5.1.);
5.2.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.2.);
5.3.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
(Druk Nr 5.3.);
5.4.     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kulturyi Sportu (Druk Nr 5.4.);
5.5.     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodzinyi Polityki Społecznej (Druk Nr 5.5.);
5.6.     w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 5.6.);
5.7.     w sprawie powołania składu Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7.);
5.8.     w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 5.8.);
5.9.    zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej (Druk Nr 5.9);
5.10.   w sprawie dostosowania nazwy Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu (Druk Nr 5.10);
5.11.   w sprawie dostosowania nazwy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu (Druk Nr 5.11);
5.12.   w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 5.12);
5.13.   w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłychw Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.13);
5.14.   w sprawie dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłychw Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 5.14);
5.15.   w sprawie dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 5.15);
5.16.   w sprawie dostosowania nazwy Sieradzkiej Szkoły Policealnej  Województwa Łódzkiego   dla Dorosłych w Sieradzu ( Druk Nr 5.16);
5.17.   zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.17);
5.18.   zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.18);
5.19.   zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.19);
5.20.   zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curiew Zgierzu (Druk Nr 5.20);
5.21.   w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 5.21);
5.22.   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 5.22);
5.23.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.23);
5.24.   w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (Druk Nr 5.24);
5.25.   w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim (Druk Nr 5.25).
6.   Rynek Pracy w Województwie Łódzkim w 2018 roku– wystąpienie (prezentacja),(Druk Nr 6).
7.   Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019, wystąpienie - dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7).
8.   Informacja o funkcjonowaniu Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibąw Bratoszewicach, wystąpienie – przedstawiciel ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach.
9.   Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Komunikaty.
13.Zamkniecie VIII sesji  Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 677 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  21.05.2019 - 14:20
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.10.2019 - 15:20