Porządek obrad IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
25 czerwca 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).

 

 1. Otwarcie IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 2. Złożenie ślubowania przez nowych radnych Województwa Łódzkiego.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r.
  • debata nad Raportem,
  • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r.:
 • przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r., Sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie
  art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych oraz Sprawozdania z wykonania za 2018 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych – Skarbnik Województwa Łódzkiego;
 • przedstawienie Uchwały Nr I/76/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2018 r.;
 • przedstawienie Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku i Zarządu Województwa Łódzkiego
  z badania rocznego sprawozdania finansowego – Skarbnik Województwa Łódzkiego;
 • Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2018, prezentacja multimedialna – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego;
 • przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego
  z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za   2018 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2018 rok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie
  absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.;
 • wystąpienia klubowe;
 • dyskusja;
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 rok. (Druk Nr 7.1.).
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r. (Druk Nr 7.2.).
 1. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Łódzkiego za rok 2018 (Druk Nr 8).
 2. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012
  za rok 2016 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 za rok 2017 (Druk Nr 9).
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

10.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 10.1.).

10.2. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.2.).

10.3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2019/2020 (Druk Nr 10.3.).

10.4. zmieniająca uchwałę nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.4.).

10.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10 (Druk Nr 10.5.).

10.6. w sprawie scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez likwidację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach
i włączenia ich majątku oraz pracowników i struktur organizacyjnych w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi (Druk Nr 10.6.).

10.7. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego (Druk Nr 10.7.).

10.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 10.8.).

10.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 10.9.).

10.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10.).

10.11. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 10.11.).

10.12. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.12.).

10.13. w sprawie przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wsparcia Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta przez władze centralne oraz samorządowe
oraz rozpoczęcia współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT (Druk Nr 10.13.) - wycofane z porządku obrad

10.14. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 10.14.).

10.15. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 10.15.).

10.16. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 10.16.).

10.17. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 10.17.).

 1. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4.  Komunikaty
 5. Zamknięcie IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Czytany 736 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  18.06.2019 - 08:54
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.10.2019 - 15:19