Porządek obrad X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

27 sierpnia 2019 roku (wtorek), godz. 12.00

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 

 

1. Otwarcie X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

5.0. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wicemarszałka Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.0.);

5.1. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED. w Pabianicach (Druk Nr 5.1.);

5.2. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 5.2.);

5.3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych (Druk Nr 5.3.);

5.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 5.4.);

5.5. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 5.5.);

5.6. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 5.6.);

5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7.);

5.8. zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.8.).

6. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty.

10. Zamknięcie X sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Czytany 447 razy
Osoba publikująca :  Jolanta Kościelska
Data publikacji:  21.08.2019 - 08:10
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.10.2019 - 15:17