Porządek obrad XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

29 października 2019 roku (wtorek), godz. 12.00          

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 

  1. Otwarcie XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Informacja o oświadczeniach majątkowych za 2018 rok (Druk Nr 5).
  6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za rok szkolny 2018/2019 (Druk Nr 6).
  7. Plan zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020 na sieci dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7).
  1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

8.1  zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiegow Sieradzu (Druk Nr 8.1);

8.2 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 8.2);

8.3 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach (Druk Nr 8.3);

8.4 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach (Druk Nr 8.4);

8.5 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 8.5);

8.6 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 8.6);

8.7 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.7);

8.8 w sprawie przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury (Druk Nr 8.8);

8.9 w sprawie nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.9);

8.10 w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszające praworządność kontrole przeprowadzone w Zakładzie Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi oraz odmowę usunięcia naruszenia praw (Druk Nr 8.10);

8.11 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów (Druk Nr 8.11);

8.12 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 8.12);

8.13 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 8.13);

8.14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 8.14);

8.15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.15);

8.16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 8.16);

8.17 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg Wniosków i Petycji (Druk Nr 8.17);

8.18 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 8.18);

8.19 w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka (Druk Nr 8.19);

8.20 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” (Druk Nr 8.20);

8.21 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” (Druk Nr 8.21);

8.22 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 8.22);

8.23 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 8.23);

8.24 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 8.24).

9. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania.

11.Wolne wnioski.

12.Komunikaty.

13. Zamknięcie XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 575 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  22.10.2019 - 13:39
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 22.10.2019 - 15:15