Wydrukuj tę stronę

Porządek obrad XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 listopada 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).

 

 

 1. Otwarcie XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 2. Złożenie ślubowania przez nowych radnych Województwa Łódzkiego.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z XII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

6.1. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok (Druk Nr 6.1.);

6.2. w sprawie dostosowania aktu założycielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi (Druk Nr 6.2.);

6.3. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi (Druk Nr 6.3.);

6.4. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 6.4.);

6.5. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 6.5.);

6.6. w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. (Druk Nr 6.6.);

6.7. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 6.7.);

6.8. w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 6.8.);

6.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 6.9.);

6.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.10.);

6.11. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 6.11.);

6.12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.12.);

6.13. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6.13.);

6.14. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.14.);

6.15. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu (Druk Nr 6.15.);

6.16. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu
i Finansów (Druk Nr 6.16.);

6.17. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 6.17.);

6.18. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Druk Nr 6.18.);

6.19. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 6.19.);

6.20. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 6.20.);

6.21. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 6.21.);

6.22. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  (Druk Nr 6.22.).

 1. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4.  Komunikaty.
 5. Zamknięcie XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 456 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  20.11.2019 - 09:24
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 20.11.2019 - 09:35