Porządek obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

19 grudnia 2019 roku (czwartek), godz. 13.00

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 

 

1.     Otwarcie XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2.     Ślubowanie nowego radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

3.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

4.     Przyjęcie protokołu z XIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

5.     Przyjęcie porządku obrad.

6.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego oraz Budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok.

6.1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Łódzkiego:

  • wprowadzenie - Skarbnik Województwa Łódzkiego,
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego;
  • dyskusja;
  • podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.1).

6.2. Budżet Województwa Łódzkiego na 2020 rok:

  • przedstawienie projektu budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok - Skarbnik Województwa Łódzkiego;
  • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie: projektu uchwały budżetowej Województwa Łódzkiego na 2020 rok;
  • odczytanie opinii Komisji Budżetu i Finansów w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok;
  • dyskusja - wystąpienia klubowe;
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 6.2)

7.Rozpatrzenie projektów uchwał:

7.1.  w sprawie wydawania Czasopisma Samorządowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.1);

7.2.  zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie  Trybunalskim (Druk Nr 7.2);

7.3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w przewozach autobusowych
(Druk Nr 7.3);

7.4.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Druk Nr 7.4);

7.5. w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia  Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE (Druk Nr 7.5);

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego – Regionalny Fundusz Rozwoju Województwa Łódzkiego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Druk Nr 7.6);

7.7.  w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na 2014-2020 (Druk Nr 7.7);

7.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań  własnych, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 7.8);

7.9. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 7.9);

7.10. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 7.10);

7.11. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa (Druk Nr 7.11);

   7.12. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 7.12);

   7.13. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmian w regulaminie określającym zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru  zabytków województwa łódzkiego oraz we wzorach dokumentów (Druk Nr 7.13);

   7.14. w sprawie rozpatrzenia skargi Fundacji ARGENTA z siedzibą w Łodzi na naruszającą praworządność oraz interesy Skarżącej odmowę podpisania aneksu do umowy o dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej ARGENTA w Łodzi (Druk Nr 7.14);

7.15. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi (Druk Nr 7.15).

8. Przyjęcie Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 8).

9. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Wolne wnioski.

12. Komunikaty.

13. Zamknięcie XIV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 528 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  11.12.2019 - 10:19
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 22.01.2020 - 14:41