Porządek obrad XVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

25 lutego 2020 roku (wtorek), godz.12.30.          

Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
 Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

 

1.     Otwarcie XVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3.     Przyjęcie protokołu z XV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4.     Przyjęcie porządku obrad.

5.     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych     przez Samorząd  Województwa Łódzkiego za 2019 rok (Druk Nr 5):

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał:

   6.1.  sprawie uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pn. „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” (Druk Nr 6.1);

  6.2. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania    Narkomanii na lata 2017-2020 za rok 2019 (Druk Nr 6.2);

  6.3. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 za rok 2019 (Druk nr 6.3);

  6.4. w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 za rok 2019 (Druk Nr 6.4);

  6.5. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2020 roku na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 6.5);

   6.6. w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Teatr Wielki w Łodzi (Druk Nr 6.6);

   6.7. zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi (Druk Nr 6.7);

   6.8. zmieniająca Statut Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Druk Nr 6.8);

   6.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 (Druk Nr 6.9);

  6.10. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego  2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 6.10);

6.11. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.11);

6.12. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie negatywnej opinii dla zmian w przebiegu projektowanej Linii  Kolejowej KDP Warszawa – Łódź – Poznań/Wrocław (Druk Nr 6.12). - wycofane z porządku obrad.

6.13. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie opinii dla przebiegu projektowanej Linii Kolejowej KDP nr 85 Warszawa – CPK – Łódź – Poznań/ Wrocław zaprezentowanej w Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralny Port Komunikacyjny (Druk Nr 6.13).

  1. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego
    w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
  2. Interpelacje i zapytania.
  3. Wolne wnioski.
  4. Komunikaty
  5. Zamknięcie XVI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Pobierz załącznik:

Czytany 598 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  19.02.2020 - 09:54
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 26.02.2020 - 11:13