Porządek obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

odbywanej w dniu 5 maja 2020 roku (wtorek), godz. 12.00       

w siedzibie  Łódzkiego Domu Kultury, ul.gen.Romualda Traugutta 18 (parter).

1. Otwarcie XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

3. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

-  dyskusja nad projektami uchwał:

5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, za rok 2019 (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, za rok 2019 (Druk Nr 5.2);

5.3  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulejów (Druk Nr 5.3);

5.4 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie walki z zagrożeniem koronawirusem na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 5.4),

5.5. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Druk Nr 5.5.);

5.6. w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6.);

5.7. w sprawie rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do ul. Świtezianki w związku z nadmiernym hałasem komunikacyjnym (Druk Nr 5.7.);

5.8. w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr   5.8.);

5.9. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 5.9.);

5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (Druk Nr 5.11.);

5.12. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (Druk Nr 5.12.).

- Głosowania nad projektami uchwał:

5.1. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014-2020, za rok 2019 (Druk Nr 5.1);

5.2. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, za rok 2019 (Druk Nr 5.2);

5.3  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sulejów (Druk Nr 5.3);

5.4 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie walki z zagrożeniem koronawirusem na terenie województwa łódzkiego (Druk Nr 5.4),

5.5. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych i pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych (Druk Nr 5.5.);

5.6. w sprawie emisji obligacji Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.6.);

5.7. w sprawie rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do ul. Świtezianki w związku z nadmiernym hałasem komunikacyjnym (Druk Nr 5.7.);

5.8. w sprawie zmiany  budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr   5.8.);

5.9. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 5.9.);

5.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.10);

5.11. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Łódzkiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku (Druk Nr 5.11.);

5.12. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rzecz jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (Druk Nr 5.12.).

6. Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku (Druk Nr 6).

7. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2019 (Druk Nr 7).

8. Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2019 (Druk Nr 8).

9. Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2019 rok w: Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach (Druk Nr 9).

10. Sprawozdanie Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr XL/506/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2019 rok (Druk Nr 10).

11. Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2019 rok (Druk Nr 11).

12. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 za rok 2019 (Druk Nr 12).

13. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.    

Pobierz załącznik:

Czytany 400 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  28.04.2020 - 09:13
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 12.05.2020 - 08:54