Porządek obrad XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego

Porządek obrad XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 czerwca 2020 roku (poniedziałek), godz. 12.00
budynek Łódzkiego Domu Kultury,
Łódź, ul. gen. Romualda Traugutta 18.

 

  1. Otwarcie XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Łódzkiego za 2019 r. - debata.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6.).
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r.:

7.1.Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r., sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sprawozdania z wykonania za 2019 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

7.2.Przedstawienie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

7.3. Przedstawienie Uchwały Nr I/58/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2019 r.

       7.4.Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2019.

7.5. Przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za  2019 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2019 r.

7.6. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

- wystąpienia klubowe;

- dyskusja

7.7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 rok. (Druk Nr 7)

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2019 r. (Druk Nr 8).

9. Rynek pracy w województwie łódzkim w 2019 r. (Druk Nr 9).

10. Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie łódzkim za rok 2019 (Druk Nr 10).

11. Informacja z wykonania „Planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2019-2020” (Druk Nr 11).

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

12.1. aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej (Druk Nr 12.1);

12.2. programu ochrony powietrza dla strefy łódzkiej w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu (Druk Nr 12.2);

12.3. udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej,  przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (Druk Nr 12.3);

 12.4. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 12.4);

12.5.ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2020/2021 (Druk Nr 12.5);

12.6.nadania Statutu Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi  (Druk Nr 12.6);

12.7.rozpatrzenia wniosku p. (…) o podjęcie przez Sejmik Województwa Łódzkiego uchwały o utworzeniu obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej w Łodzi, na odcinku od północnej granicy miasta do u. Świtezianki w związku z nadmiernym hałasem komunikacyjnym (Druk Nr 12.7);

12.8.zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 12.8);

12.9.zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2020 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok (Druk Nr 12.9);

12.10.zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.10).

13.Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiegow okresie między sesjami oraz Informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
w okresie między sesjami.

14. Interpelacje i zapytania.

15. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie XIX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.         

Pobierz załącznik:

Czytany 507 razy
Osoba publikująca :  Agnieszka Sasiak
Data publikacji:  23.06.2020 - 09:11
Osoba modyfikująca: Agnieszka Sasiak
Ostatnio zmieniany: 08.09.2020 - 09:58