Komunikaty - Porządki obrad

Porządek obrad IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
25 czerwca 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).

 1. Otwarcie IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 2. Złożenie ślubowania przez nowych radnych Województwa Łódzkiego.
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r.
  • debata nad Raportem,
  • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Łódzkiego (Druk Nr 6).
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r.:
 • przedstawienie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r., Sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich na podstawie
  art. 267 i 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych oraz Sprawozdania z wykonania za 2018 r. planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych – Skarbnik Województwa Łódzkiego;
 • przedstawienie Uchwały Nr I/76/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania budżetu za 2018 r.;
 • przedstawienie Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2018 r. wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla Sejmiku i Zarządu Województwa Łódzkiego
  z badania rocznego sprawozdania finansowego – Skarbnik Województwa Łódzkiego;
 • Informacja o stanie mienia Województwa Łódzkiego za rok 2018, prezentacja multimedialna – Dyrektor Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego;
 • przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego
  z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za   2018 rok wraz z opinią Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego za 2018 rok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
 • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie uchwały Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wniosku o udzielenie
  absolutorium Zarządowi Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.;
 • wystąpienia klubowe;
 • dyskusja;
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 rok. (Druk Nr 7.1.).
 • rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2018 r. (Druk Nr 7.2.).
 1. Informacja na temat „Oceny zasobów pomocy społecznej Województwa Łódzkiego za rok 2018 (Druk Nr 8).
 2. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2012
  za rok 2016 oraz Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 za rok 2017 (Druk Nr 9).
 3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

10.1. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Druk Nr 10.1.).

10.2. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego (Druk Nr 10.2.).

10.3. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2019/2020 (Druk Nr 10.3.).

10.4. zmieniająca uchwałę nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.4.).

10.5. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kasztelańskiej 7, 9 i 10 (Druk Nr 10.5.).

10.6. w sprawie scalenia wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego poprzez likwidację Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach
i włączenia ich majątku oraz pracowników i struktur organizacyjnych w strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi (Druk Nr 10.6.).

10.7. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi i nadania tekstu jednolitego (Druk Nr 10.7.).

10.8. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Druk Nr 10.8.).

10.9. w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego
oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 10.9.).

10.10. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.10.).

10.11. w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2019 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (Druk Nr 10.11.).

10.12. w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia postępowania w celu wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego (Druk Nr 10.12.).

10.13. w sprawie przyjęcia apelu Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wsparcia Portu Lotniczego im. Władysława Reymonta przez władze centralne oraz samorządowe
oraz rozpoczęcia współpracy z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT (Druk Nr 10.13.) - wycofane z porządku obrad

10.14. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu (Druk Nr 10.14.).

10.15. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 10.15.).

10.16. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska (Druk Nr 10.16.).

10.17. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej (Druk Nr 10.17.).

 1. Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego
  w okresie między sesjami.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4.  Komunikaty
 5. Zamknięcie IX sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Na dzień 25 czerwca 2019 r. (wtorek) o godz. 12.00 planowana jest IX sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

W czasie sesji rozpatrywany będzie m.in. Raport o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r.

W debacie nad Raportem mogą zabierać głos Mieszkańcy Województwa, którzy zgłoszą się do udziału w debacie na warunkach określonych art. 34a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512).

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z:

Informacją o zasadach udziału mieszkańców Województwa Łódzkiego w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r. 

Wzorem formularza zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r.

Oświadczeniem zgłaszającego udział w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r.

Wzorem list poparć dla zgłoszenia udziału w debacie nad Raportem o stanie Województwa Łódzkiego za 2018 r. - należy drukować dwustronnie.

Porządek obrad VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
28 maja 2019 roku (wtorek), godz.  12.30 
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
1.   Otwarcie VIII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.   Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.   Przyjęcie protokołu z VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Rozpatrzenie projektów uchwał:
5.1.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (Druk Nr 5.1.);
5.2.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.2.);
5.3.     zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
(Druk Nr 5.3.);
5.4.     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Nauki, Kulturyi Sportu (Druk Nr 5.4.);
5.5.     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodzinyi Polityki Społecznej (Druk Nr 5.5.);
5.6.     w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Druk Nr 5.6.);
5.7.     w sprawie powołania składu Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.7.);
5.8.     w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (…) na działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 5.8.);
5.9.    zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej (Druk Nr 5.9);
5.10.   w sprawie dostosowania nazwy Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu (Druk Nr 5.10);
5.11.   w sprawie dostosowania nazwy Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu (Druk Nr 5.11);
5.12.   w sprawie dostosowania nazwy Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 5.12);
5.13.   w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłychw Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.13);
5.14.   w sprawie dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłychw Tomaszowie Mazowieckim (Druk Nr 5.14);
5.15.   w sprawie dostosowania nazwy Samorządowej Szkoły Policealnej  dla Dorosłych w Łodzi (Druk Nr 5.15);
5.16.   w sprawie dostosowania nazwy Sieradzkiej Szkoły Policealnej  Województwa Łódzkiego   dla Dorosłych w Sieradzu ( Druk Nr 5.16);
5.17.   zmieniająca Statut Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 5.17);
5.18.   zmieniająca Statut Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi (Druk Nr 5.18);
5.19.   zmieniająca Statut Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi (Druk Nr 5.19);
5.20.   zmieniająca Statut Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curiew Zgierzu (Druk Nr 5.20);
5.21.   w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 5.21);
5.22.   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 5.22);
5.23.   zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 5.23);
5.24.   w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2019 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich (Druk Nr 5.24);
5.25.   w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II w województwie łódzkim (Druk Nr 5.25).
6.   Rynek Pracy w Województwie Łódzkim w 2018 roku– wystąpienie (prezentacja),(Druk Nr 6).
7.   Sprawozdanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z wykonania planu zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w sezonie 2018/2019, wystąpienie - dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (Druk Nr 7).
8.   Informacja o funkcjonowaniu Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibąw Bratoszewicach, wystąpienie – przedstawiciel ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach.
9.   Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne wnioski.
12.Komunikaty.
13.Zamkniecie VIII sesji  Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Porządek obrad VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
30 kwietnia 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro
 
 
 
1.     Otwarcie VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
2.     Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.     Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
4.     Przyjęcie porządku obrad.
5.     Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Województwie Łódzkim w 2018 roku (Druk Nr 5).
6.     Informacja z funkcjonowania służb geodezyjnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (Druk Nr 6).
7.     Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” za rok 2018 (Druk Nr 7):
- wystąpienie (prezentacja) - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
8.     Informacja o stanie realizacji programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” za rok 2018 (Druk Nr 8).
9.     Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych za 2018 rok:
9.1.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi (Druk Nr 9.1.),
9.2.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim (Druk Nr 9.2.),
9.3.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu (Druk Nr 9.3.),
9.4.     Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach (Druk Nr 9.4.).
10. Sprawozdanie z działalności komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego za 2018 rok (Druk Nr 10).
11. Sprawozdanie o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2018 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na lata 2016-2020 za rok 2018 (Druk Nr 11).
12. Rozpatrzenie projektów uchwał:
12.1.   w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.1.);
12.2.   w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi Pana (...) z dnia 3 kwietnia 2019 r. na uchwałę Nr IV/60/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pana (...) na p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi Pana (...) i uznania jej jako bezzasadnej (Druk Nr 12.2.);
12.3.   w sprawie przekazania do sądu administracyjnego skargi (...) z dnia 8 kwietnia 2019 r. na uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego na XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie (Druk Nr 12.3.);
12.4.   w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego (Druk Nr 12.4.);
12.5.   zmieniająca uchwałę Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. (Druk Nr 12.5.);
12.6.   w sprawie powierzenia Gminie Sokolniki zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi (Druk Nr 12.6.);
12.7.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Skierniewice (Druk Nr 12.7.);
12.8.   w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej  jednostkom samorządu terytorialnego województwa  łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (Druk Nr 12.8.);
12.9.   w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 (Druk Nr 12.9.);
12.10.w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2019 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr III/43/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2019 rok (Druk Nr 12.10.);
12.11. zmieniająca  uchwałę Nr III/42/19 wsprawie Wieloletniej Prognozy  Finansowej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.11.);
12.12. w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy Zarządu Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.12.);
12.13. w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia 20.lecia Polski w NATO i 15.lecia w Unii Europejskiej (Druk Nr 12.13.);
12.14.w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podjęcia działań zmierzających do przystąpienia Województwa Łódzkiego do unijnej Platformy dla Regionów Węglowych w Procesie Transformacji i przygotowania Planu Działania dla Transformacji Energetycznej Województwa Łódzkiego (Druk Nr 12.14) – wycofane z porządku obrad.
12.15.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej (Druk Nr 12.15);
12.16.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej (Druk Nr 12.16.);
12.17.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów (Druk Nr 12.17.);
12.18.    zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej (Druk Nr 12.18.).
13.  Informacja Marszałka Województwa o działalności Zarządu Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami oraz informacja o pracach Sejmiku Województwa Łódzkiego w okresie między sesjami.
14.  Interpelacje i zapytania.
15.  Wolne wnioski.
16.  Komunikaty.
17.  Zamknięcie VII sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego.
 
 
 
 
 
 
Porządek obrad VI sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
zwołanej w trybie art. 21 ust. 7 ustawy o samorządzie województwa
9 kwietnia 2019 roku (wtorek) godz.11.00
Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach, ulica Słoneczna 5,
sala nr 18 – II piętro.
Porządek obrad V sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 marca 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.
Porządek obrad IV sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
26 lutego 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

                                                                                                                                
Porządek obrad III sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
29 stycznia 2019 roku (wtorek), godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro.

Porządek obrad II sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego
18 grudnia (wtorek) 2018 roku, godz. 12.00
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Łódź, al. Piłsudskiego 8, sala obrad (I piętro).
 
 

22 listopada 2018 roku (czwartek), godz.14.00     
Budynek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,
Al. Piłsudskiego 8, sala obrad – I piętro

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji