Uchwały V Kadencji Sejmiku (2014-2018)

 

    
Numer uchwałyData uchwaleniaTytułJednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
LVII/713/18 30.10.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miasto Zgierz na pokrycie kosztów zużycia wody w akcji gaszenia pożaru składowiska odpadów, jaki miał miejsce na terenie Parku Przemysłowego Boruta w Zgierzu w dniach 25.05 – 01.06.2018 r. link
LVII/712/18 30.10.2018 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LVII/711/18 30.10.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
LVII/710/18 30.10.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
LVII/709/18 30.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku zmienionej Uchwałą Nr LIV/676/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 akt prawa miejscowego
LVII/708/18 30.10.2018 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
LVII/707/18 30.10.2018  w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
LVII/706/18 30.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/520/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa
link
LVII/705/18 30.10.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/518/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przekazania skargi Ekotekno Sp. z o.o. do sądu administracyjnego na Uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016 – 2022 z uwzględnieniem  lat 2023 – 2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa link
LVII/704/18 30.10.2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
LVII/703/18 30.10.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury akt prawa miejscowego
LVI/702/18 25.09.2018 wyrażenia zgody  na udzielenie bonifikaty w wysokości 90% od należności z tytułu sprzedaży użyczonego mienia ruchomego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, Zarządom Zlewni w Łowiczu, Piotrkowie Trybunalskim i Sieradzu, stanowiącego wyposażenie zlikwidowanego Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Łodzi
link
LVI/701/18 25.09.2018 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Województwa Łódzkiego. link
LVI/700/18 25.09.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
LVI/699/18 25.09.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
akt prawa miejscowego
LVI/698/18 25.09.2018 zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
LVI/697/18 25.09.2018 przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań akt prawa miejscowego
LVI/696/18 25.09.2018 uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 akt prawa miejscowego
LVI/695/18 25.09.2018 ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
LVI/694/18 25.09.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
LVI/693/18 25.09.2018 zasad i trybu wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
LVI/692/18 25.09.2018 przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
LV/691/18 28.08.2018 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/ 2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych akt prawa miejscowego
LV/690/18 28.08.2018 w sprawie zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
LV/689/18 28.08.2018 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LV/688/18 28.08.2018 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
LV/687/18 28.08.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
LV/686/18 28.08.2018

zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok

akt prawa miejscowego
LV/685/18 28.08.2018

przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały

w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego

link
LV/684/18 28.08.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/385/16 w sprawie „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
LV/683/18 28.08.2018 przystąpienia Województwa Łódzkiego do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE link
LV/682/18 28,08.2018 wskazania miast Radomsko i Błaszki, na terenie których może być przeprowadzany egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy kategorii AM akt prawa miejscowego
LV/681/18 28.08.2018 zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
30 października 2012 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o.
akt prawa miejscowego
LV/680/18 28.08.2018 określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030 akt prawa miejscowego
LV/679/18 28.08.2018 uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi”: akt prawa miejscowego
LIV/678/18 10.07.2018 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LIV/677/18 10.07.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań    
własnych
akt prawa miejscowego
LIV/676/18 10.07.2018 zmieniająca uchwałę Nr XL/503/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie wykonania
Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028
akt prawa miejscowego
LIII/675/18 19.06.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/621/18 w sprawie ustalenia zasad i trybu  przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami województwa w formie budżetu obywatelskiego akt prawa miejscowego
LIII/674/18 19.06.2018 nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
LIII/673/18 19.06.2018 przekazania skargi na Uchwałę Nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
LIII/672/18 19.06.2018 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LIII/671/18 19.06.2018 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
LIII/670/18 19.06.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
LIII/669/18 19.06.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania akt prawa miejscowego
LIII/668/18 19.06.2018 zmieniająca Uchwałę  Nr LX/1671/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
LIII/667/18 19.06.2018 zmiany uchwały Nr LII/930/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej
w Teodorach
akt prawa miejscowego
LIII/666/18 19.06.2018 uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
akt prawa miejscowego
LIII/665/18 19.06.2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
akt prawa miejscowego
LIII/664/18 19.06.2018 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
link
LIII/663/18 19.06.2018 określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2018/2019 link
LIII/662/18 19.06.2018 upoważnienia Zarządu Województwa do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem Bełchatów dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej link
LIII/661/18 19.06.2018 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 link
LIII/660/18 19.06.2018  zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok akt prawa miejscowego
LII/659/18 29.05.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LII/658/18 29.05.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
LII/657/18 29.05.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowe akt prawa miejscowego
LII/656/18 29.05.2018 zmieniająca  Uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego link
LII/655/18 29.05.2018 utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi link
LII/654/18 29.05.2018 rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
LII/653/18 29.05.2018 przystąpienia Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) Europejskiej sieci regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki link
LII/652/18 29.05.2018 udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
LII/651/18 29.05.2018 odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej
w Łodzi, na odcinku od granicy miasta Łodzi do ronda im. Majora Alfreda Michała Biłyka – skrzyżowania ulicy Zgierskiej z Aleją Włókniarzy i Aleją Sikorskiego (
link
LII/650/18 29.05.2018 określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie akt prawa miejscowego
LI/649/18 24.04.2018 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie budowy odcinaka drogi ekspresowej S – 8 pomiędzy Łodzią a Tomaszowem Mazowieckim link
LI/648/18 24.04.2018 r. udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich link
LI/647/18 24.04.2018r. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacji link
LI/646/18 24.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
LI/645/18 24.04.2018 r. zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie    zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
LI/644/18 24.04.2018 r. zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
LI/643/18 24.04.2018 r. zmiana Uchwały nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
LI/642/18 24.04.2018 r. upoważnienie Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia
w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem i Gminą Działoszyn dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej
link
LI/641/18 24.04.2018 r. nadanie Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Łodzi link
LI/640/18 24.04.2018 r. nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
LI/639/18 24.04.2018 r. przyjęcie i skierowanie do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego link
LI/638/18 24.04.2018 r. podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajem Związkowym Badenia - Wirtembergia, reprezentowanym przez Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Badenia - Wirtembergia link
LI/637/18 24.04.2018 r. przyjęcie sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwał: Nr LII/1497/10 z dnia 16 marca 2010 r. i Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2017 rok link
LI/636/18 24.04.2018 r. przyjęcie stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie                     rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i zbliżania się choroby do granic Województwa Łódzkiego link
XLIX/635/18 21.03.2018 r. uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIX/634/18 21.03.2018 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
XLIX/633/18 21.03.2018 r. rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego link
XLIX/632/18 21.03.2018 r. powierzenia Miastu Opoczno realizacji wydarzenia pn. „Festiwal Płytki ceramicznej” w ramach zadania pn. „Opoczyńska płytka – promuje łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok" link
XLIX/631/18 21.03.2018 r. powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn. „Święto Chleba i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok link
XLIX/630/18 21.03.2018 r. powierzenia  Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn. „Święto Plonów i Wody” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” link
XLIX/629/18 21.03.2018 r. powierzenia Gminie i Miastu Warta realizacji wydarzenia pn. „Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” link
XLVII/628/18 27.02.2018 r. udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLVII/627/18 27.02.2018 r. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
XLVII/626/18 27.02.2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLV/581/17 z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej - Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi link
XLVII/625/18 27.02.2018 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2018 roku na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1344
XLVII/624/18 27.02.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLVII/623/18 27.02.2018 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
XLVII/622/18 27.02.2018 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
akt prawa miejscowego
XLVII/621/18 27.02.2018 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa
w formie budżetu obywatelskiego
akt prawa miejscowego
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1343
XLVII/620/18 27.02.2018 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 link
XLVII/619/18 27.02.2018 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Poddębicach przy ul. Targowej 10 link
XLVII/618/18 27.02.2018 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4 link
XLVII/617/18 27.02.2018 r. przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości link
XLVII/616/18 27.02.2018 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu link
XLVII/615/18 27.02.2018 r. wyboru Przewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu link
XLVII/614/18 27.02.2018 r. Sulejowskiego Parku Krajobrazowego akt prawa miejscowego
http://dziennik.lodzkie.eu/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1342
XLVII/613/18 27.02.2018 r. nadania statutu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej link
XLVII/612/18 27.02.2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi link
XLVII/611/18 27.02.2018 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 link
XLVII/610/18 27.02.2018 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2020
link
XLVII/609/18 27.02.2018 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 link
XLVII/608/18 27.02.2018 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 2017 – 2020 link
XLVII/607/18 27.02.2018 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020 link
XLVI/606/17 19.12.2017 r. przekazania skargi na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLVI/605/17 19.12.2017 r. przekazania skargi Abakus N Sp. z o.o. na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLVI/604/17 19.12.2017 r. przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań akt prawa miejscowego
XLVI/603/17 19.12.2017 r. przekazania skargi na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLVI/602/17 19.12.2017 r. emisji obligacji Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XLVI/601/17 19.12.2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLVI/600/17 19.12.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XLVI/599/17 19.12.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLVI/598/17 19.12.2017 r. powołania członka do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XLVI/597/17 19.12.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XLVI/596/17 19.12.2017 r. przyjęcia Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2018 rok link
XLVI/595/17 19.12.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania akt prawa miejscowego
XLVI/594/17 19.12.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/454/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”
i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020”
link
XLVI/593/17 19.12.2017 r. zmiany uchwały Nr XL/504/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” link
XLVI/592/17 19.12.2017 r. wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Powiatu Tomaszowskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położonej w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 bez pobierania pierwszej opłaty z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynku i innych urządzeń  oraz wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku i innych urządzeń wpisanych do rejestru zabytków link
XLVI/591/17 19.12.2017 r. uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok akt prawa miejscowego
XLVI/590/17 19.12.2017 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLV/589/17 27.11.2017 r. przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XLV/588/17 27.11.2017 r. przyjęcia stanowiska w sprawie zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych link
XLV/587/17 27.11.2017 r. przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na UchwałęNr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLV/586/17 27.11.2017 r. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego położonej w Łodzi przy ul. Moniuszki 7/9 link
XLV/585/17 27.11.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLV/584/17 27.11.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XLV/583/17 27.11.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XLV/582/17 27.11.2017 r. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2017 i rok 2018 link
XLV/581/17 27.11.2017 r. likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi link
XLV/580/17 27.11.2017 r. ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XLV/579/17 27.11.2017 r. rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego link
XLV/578/17 27.11.2017 r. przekazania skargi Wojewody Łódzkiego do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/500/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLV/577/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu link
XLV/576/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim link
XLV/575/17 27.11.2017 r.

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego

w Tomaszowie Mazowieckim

link
XLV/574/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu link
XLV/573/17 27.11.2017 r.

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego

w Sieradzu

link
XLV/572/17 27.11.2017 r.

stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych

w Piotrkowie Trybunalskim

link
XLV//571/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim link
XLV/570/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu link
XLV/569/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu link
XLV/568/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi link
XLV/567/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi link
XLV/566/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi link
XLV/565/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi link
XLV/564/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi link
XLV/563/17 27.11.2017 r. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
XLV/562/17 27.11.2017 r. uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 akt prawa miejscowego
XLIV/561/17 24.10.2017 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XLIV/560/17 24.10.2017 r.  wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XLIV/559/17 24.10.2017 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XLIV/558/17 24.10.2017 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XLIV/557/17 24.10.2017 r. ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej link
XLIV/556/17 24.10.2017 r. ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa link
XLIV/555/17 24.10.2017 r. powołania członka do składu osobowegoKomisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XLIV/554/17 24.10.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XLIV/553/17 24.10.2017 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XLIV/552/17 24.10.2017 r. nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XLIV/551/17 24.10.2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIV/550/17 24.10.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XLIV/549/17 24.10.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XLIV/548/17 24.10.2017 r. wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw akt prawa miejscowego
XLIV/547/17 24.10.2017 r.

wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Województwa Łódzkiego położonych w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54, ul. Snycerskiej 8, ul. Solnej 14 i w Skierniewicach przy ul. Batorego 64D

link
XLIV/546/17 24.10.2017 r. wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz Miasta Sieradza, na części nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy link
XLIV/545/17 24.10.2017 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” link
XLIV/544/17 24.10.2017 r. uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego” link
XLIII/543/17 26.09.2017 r. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/12 sierpnia 2017 r. link
XLIII/542/17 26.09.2017 r. wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 31 link
XLIII/541/17 26.09.2017 r. odmowy uchylenia lub zmiany Uchwały Nr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego link
XLIII/540/17 26.09.2017 r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do dokonania czynności zmierzających do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego link
XLIII/539/17 26.09.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLIII/538/17 26.09.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XLIII/537/17 26.09.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XLIII/536/17 26.09.2017 r. przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
XLIII/535/17 26.09.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XLIII/534/17 26.09.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XLIII/533/17 26.09.2017 r.  wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 299/1000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 na rzecz Powiatu Wieluńskiego link
XLIII/532/17 26.09.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/384/16 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
XLII/531/17 29.08.2017 r. udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/12 sierpnia 2017r. link
XLII/530/17 29.08.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XLII/529/17 29.08.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XLII/528/17 29.08.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLII/527/17 29.08.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XLII/526/17 29.08.2017 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadańrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XLII/525/17 29.08.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XLII/524/17 29.08.2017 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniający uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XLII/523/17 29.08.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XLII/522/17 29.08.2017 r. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być  sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
XLII/521/17 29.08.2017 r. odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 link
XLII/520/17 29.08.2017 r. przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
link
XLII/519/17 29.08.2017 r. rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Łódzkiego link
XLI/518/17 26.07.2017 r. przekazania skargi Ekotekno Sp. z o.o. do sądu administracyjnego na Uchwałę Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLI/517/17 26.07.2017 r. wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące Uchwały Nr XL/500/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XLI/516/17 26.07.2017 r. przekazania skargi  na uchwałę Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XL/515/17 20.06.2017 r. przyjęcia stanowiska w sprawie obrony demokratycznego samorządu link
XL/514/17 20.06.2017 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XL/513/17 20.06.2017 nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XL/512/17 20.06.2017 zmieniająca Uchwałę Nr LV/1543/10 w sprawie zasad nadawania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XL/511/17 20.06.2017 r. przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia organizacji międzynarodowej wystawy Łódź Polska Ekspo 2022 pod hasłem "City Re: Invented" link
XL/510/17 20.06.2017 wyznaczenia aglomeracji Wola Krzysztoporska akt prawa miejscowego
XL/509/17 20.06.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 27 marca 2017 roku, uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/492/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 maja 2017 roku
link
XL/508/17 20.06.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XL/507/17 20.06.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie  zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XL/506/17 20.06.2017 zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych akt prawa miejscowego
XL/505/17 20.06.2017 zmiany nazwy Biura Regionalnego Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi w Chengdu, prowincja Syczuan, Chińska Republika Ludowa link
XL/504/17 20.06.2017 udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” link
XL/503/17 20.06.2017 r. wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 akt prawa miejscowego
XL/502/17 20.06.2017 r. uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem 2023-2028 link
XL/501/17 20.06.2017 r. wyznaczenia wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Łodzi link
XL/500/17 20.06.2017 r. przyjecia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej link
XL/499/17 20.06.2017 wyznaczenia aglomeracji Głuchów akt prawa miejscowego
XL/498/17 20.06.2017 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za rok budżetowy 2016 link
XL/497/17 20.06.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2016 rok akt prawa miejscowego
XXXVIII/496/17 30.05.2017 r. udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich link
XXXVIII/495/17 30.05.2017 r. przekazania skargi          na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa  Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXXVIII/494/17 30.05.2017 r. ustalenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs Samorządu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XXXVIII/493/17 30.05.2017 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu w roku szkolnym 2017/2018 akt prawa miejscowego
XXXVIII/492/17 30.05.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 rokuoraz uchwałą Nr XXXVII/480/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017 roku link
XXXVIII/491/17 30.05.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXXVIII/490/17 30.05.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XXXVIII/489/17 30.05.2017 r. udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2017 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
link
XXXVIII/488/17 30.05.2017 r. odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie link
XXXVIII/487/17 30.05.2017 r. odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie link
XXXVIII/486/17 30.05.2017 r. wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 4777/10000 części  w prawie własności nieruchomości położonej w Cielcach 28, gminie Warta na rzecz Gminy i Miasta Warta link
XXXVII/485/17 28.04.2017 r. odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie link
XXXVII/484/17 28.04.2017 r. sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXV/459/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim akt prawa miejscowego
XXXVII/483/17 28.04.2017 r. sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale Nr XXXV/458/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
XXXVII/482/17 28.04.2017 r. zmiany uchwały Nr IV/44/2015 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łask akt prawa miejscowego
XXXVII/481/17 28.04.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/482/12 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 akt prawa miejscowego
XXXVII/480/17 28.04.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXIII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiegoz dnia 7 lutego 2017 roku, uchwałą Nr XXXIV/448/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXV/467/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2017 roku
link
XXXVII/479/17 28.04.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXXVII/478/17 28.04.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zadań realizowanych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok
akt prawa miejscowego
XXXVII/477/17 28.04.2017 r. ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami województwa dotyczących budżetu obywatelskiego na rok 2018 akt prawa miejscowego
XXXVII/476/17 28.04.2017 r. utworzenia przez Województwo Łódzkie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia na rzecz powstania drogi ekspresowej S14 o nazwie  „Tak dla S14” link
XXXVII/475/17 28.04.2017 r. nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXXVII/474/17 28.04.2017 r. powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXXVII/473/17 28.04.2017 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Budżetu i Finansów link
XXXVII/472/17 28.04.2017 r. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XXXVII/471/17 28.04.2017 r. wyznaczenia aglomeracji Drzewica akt prawa miejscowego
XXXVII/470/17 28.04.2017 r. zmiany uchwały Nr XXXI/416/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tuszyn
akt prawa miejscowego
XXXVII/469/17 28.04.2017 r. zmiany uchwały nr XXX/403/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 akt prawa miejscowego
XXXVII/468/17 28.04.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr LV/1544/10 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi w celu przekształcenia w jednostkę budżetową link
XXXV/467/17 27.03.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr XXXII/439/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 7 lutego 2017 roku oraz Uchwałą XXXIV/448/17/Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 lutego 2017 roku link
XXXV/466/17 27.03.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXXV/465/17 27.03.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań  własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniającego uchwałę Nr XXX/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XXXV/464/17 27.03.2017 r. zmiany Uchwały Nr II/12/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
XXXV/463/17 27.03.2017 r. zmiany Uchwały Nr V/76/15 w sprawie powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 link
XXXV/462/17 27.03.2017 r. utworzenia Policealnej Szkoły Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim oraz  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim akt prawa miejscowego
XXXV/461/17 27.03.2017 r. utworzenia Szkoły Policealnej  Nowoczesnych Technologii  Województwa Łódzkiego
w Łodzi oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi
akt prawa miejscowego
XXXV/460/17 27.03.2017 r. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu akt prawa miejscowego
XXXV/459/17 27.03.2017 r. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim akt prawa miejscowego
XXXV/458/17 27.03.2017 r. utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Sieradzu akt prawa miejscowego
XXXV/457/17 27.03.2017 r. odmowy zmiany bądź uchylenia  Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie link
XXXV/456/17 27.03.2017 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz    rejonizacji tych upraw w 2017 r. na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
XXXV/455/17 27.03.2017 r. przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania uchwały
Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2016 rok
link
XXXV/454/17 27.03.2017 r. przyjęcia  zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej
na 2020”:
link
XXXV/453/17 27.03.2017 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy
w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020
link
XXXV/452/17 27.03.2017 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020
link
XXXV/451/17 27.03.2017 r. przyjęcia sprawozdania  z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 link
XXXV/450/17 27.03.2017 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015
link
XXXV/449/17 27.03.2017 r. przyjęcia sprawozdania  z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2011 – 2015
link
XXXIV/448/17 28.02.2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXIV/447/17 28.02.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXXIV/446/17 28.02.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020  oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XXXIV/445/17 28.02.2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr II/30/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania czynności związanych

z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego

link
XXXIV/444/17 28.02.2017 r. wskazania kandydatów Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia link
XXXIV/443/17 28.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/258/16 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi link
XXXIV/442/17 28.02.2017 r. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
XXXIV/441/17 28.02.2017 r. wyznaczenia aglomeracji Uniejów akt prawa miejscowego
XXXIV/440/17 28.02.2017 r. wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Sieradzu, przy Placu Wojewódzkim link
XXXIII/439/17 07.02.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXIII/438/17 07.02.2017 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXXIII/437/17 07.02.2017 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XXXIII/436/17 07.02.2017 r. przyjęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Polskiej Służbie Geologicznej link
XXXIII/435/17 07.02.2017 r. przyjęcia stanowiska w sprawie zmian w zakresie finansowania regionalnych inwestycji sportowych realizowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej link
XXXIII/434/17 07.02.2017 r. przyjęcia stanowiska w sprawie ogłoszenia roku 2017 Rokiem Władysława  Stanisława Reymonta w województwie łódzkim link
XXXIII/433/17 07.02.2017 r. przekazania skargi na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
XXXIII/432/17 07.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi link
XXXIII/431/17 07.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego link
XXXIII/430/17 07.02.2017 r. przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie   zmiany Statutu Województwa Łódzkiego link
XXXIII/429/17 07.02.2017 r. planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego oraz ograniczenia skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń akt prawa miejscowego
XXXIII/428/17 07.02.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr VII/61/99 w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki    Społecznej w Łodzi link
XXXIII/427/17 07.02.2017 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2020
link
XXXIII/426/17 07.02.2017 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2020 link
XXXIII/425/17 07.02.2017 r. przyjęcia Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017-2020 link
XXXII/424/17 09.01.2017 r. przyjęcia stanowiska o wycofanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Druk nr 1127 z dnia 7 grudnia 2016 r.) link
XXXI/423/16 20.12.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Rzeczyca akt prawa miejscowego
XXXI/422/16 20.12.2016 r. przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez tere powiatu sieradzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXXI/421/16 20.12.2016 r. przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia  2016  r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXXI/420/16 20.12.2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku, uchwałą Nr XXIX/396/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku oraz uchwałą Nr XXX/409/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 listopada 2016 roku akt prawa miejscowego
XXXI/419/16 20.12.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXXI/418/16 20.12.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej akt prawa miejscowego
XXXI/417/16 20.12.2016 r. zmiany trybu postępowania w zakresie udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji  celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy  w zakresie realizacji małych  projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań akt prawa miejscowego
XXXI/416/16 20.12.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Tuszyn akt prawa miejscowego
XXXI/415/16 20.12.2016 r. przyjęcia „Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego 2016 na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 link
XXXI/414/16 20.12.2016 r. uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok akt prawa miejscowego
XXXI/413/16 20.12.2016 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XXX/412/16 29.11.16 przekazania skargi Powiatu Pabianickiego na uchwałę Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinka drogoi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXX/411/16 29.11.16 przekazania skargi Powiatu Sieradzkiego na uchwałę Nr XXVII/334/16 Sejmiku Wojwództwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawiwenia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXX/410/16 29.11.16 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XXX/409/16 29.11.16 zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku, uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIX/396/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 października 2016 roku akt prawa miejscowego
XXX/408/16 29.11.16 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
XXX/407/16 29.11.16 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,  zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok akt prawa miejscowego
XXX/406/16 29.11.16 r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok link
XXX/405/16 29.1116 r. rozpatrzenia wniosku o zmianę warunków zatrudnienia Radnej Sejmiku Województwa Łódzkiego link
XXX/404/16 29.11.16 r. nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wojewodztwa Łódzkiego link
XXX/403/16 29.11.16 r. uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 akt prawa miejscowego
XXX/402/16 29.11.2016 r. zmiany uchwały Nr XXI/248/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016 - 2020” link
XXX/401/16 29.11.2016 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Łodzi nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi, przy ul. Nowy Józefów 52/ 54 link
XXX/400/16 29.11.2016 r. ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej akt prawa miejscowego
XXX/399/16 29.11.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Gidle akt prawa miejscowego
XXX/398/16 29.11. 2016 r. wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny akt prawa miejscowego
XXIX/397/16 25.10.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia link
XXIX/396/16 25.10.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku, uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/371/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 września 2016 roku
link
XXIX/395/16 25.10.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013 zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
akt prawa miejscowego
XXIX/394/16 25.10.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok
akt prawa miejscowego
XXIX/393/16 25.10.2016 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającego przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach link
XXIX/392/16 25.10.2016 r. utworzenia przez Województwo Łódzkie wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz powstania kopalni „Złoczew”  o nazwie własnej „TAK dla Kopalni Złoczew” link
XXIX/391/16 25.10.2016 r.

odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/334/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu sieradzkiego

link
XXIX/390/16 25.10.2016 r.

odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/333/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego

link
XXIX/389/16 25.10.2016 r.

odmowy uchylenia Uchwały Nr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego

link
XXIX/388/16 25.10.2016 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim a Miastem Łodzią link
XXIX/387/16 25.10.2016 r. przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców” akt prawa miejscowego
XXIX/386/16 25.10.2016 r. ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XXIX/385/16 25.10.2016 r. przyjęcia „Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
XXIX/384/16 25.10.2016 r. przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego”  akt prawa miejscowego
XXIX/383/15 25.10.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Łódzki akt prawa miejscowego
XXIX/382/16 25.10.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka akt prawa miejscowego
XXIX/381/16 25.10.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Inowłódz akt prawa miejscowego
XXIX/380/16 25.10.2016 r. utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8 akt prawa miejscowego
XXIX/379/16 25.10.2016 r. utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego Łask akt prawa miejscowego

uchwała Nr XXIX/379/16

uzasadnienie
XXVIII/378/16 27.09.2016 r. powołania członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXVIII/377/16 27.09.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu
 
link
XXVIII/376/16 27.09.2016 r. przekazania skargi na Burmistrza Wielunia link
XXVIII/375/16 27.09.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego link
XXVIII/374/16 27.09.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą
i Współpracy Regionalnej
link
XXVIII/373/16 27.09.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXVIII/372/16 27.09.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia link
XXVIII/371/16 27.09.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku, uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXVII/344/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 roku akt prawa miejscowego
XXVIII/370/16 27.09.2016 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XXVIII/369/16 27.09.2016r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXVIII/368/16 27.09.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok akt prawa miejscowego
XXVIII/367/16 27.09.2016 r. zmieniającej uchwałę Nr XXIX/575/12 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o. o.
link
XXVIII/366/16 27.09.2016 r. przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego link
XXVIII/365/16 27.09.2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
XXVIII/364/16 27.09.2016 r. przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury link
XXVIII/363/16 27.09.2016 r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2016 rok link
XXVIII/362/16 27.09.2016 r. zawarcia porozumienia z Województwem Mazowieckim w przedmiocie przyjęcia od Województwa Mazowieckiego powierzonego zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi link
XXVIII/361/16 27.09.2016 r. zawarcia porozumienia z Województwem Wielkopolskim w przedmiocie powierzenia zadania publicznego w zakresie planowania gospodarki odpadami komunalnymi oraz przyjęcia od Województwa Wielkopolskiego powierzonego zadania publicznego  w zakresie planowania odpadami komunalnymi link
XXVIII/360/16 27.09.2016 r. określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie akt prawa miejscowego
XXVIII/359/16 27.09.2016 r. aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej akt prawa miejscowego
XXVIII/358/16 27.09.2016 r. aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja łódzka akt prawa miejscoweo
XXVIII/357/16 27.09.2016 r. zmian w Statucie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
w Skierniewicach oraz zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu
link
XXVIII/356/16 27.09.2016 r. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 707
w Skierniewicach oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich Al. prof. Szczepana A. Pieniążka w Skierniewicach (
akt prawa miejscowego
XXVIII/355/16 27.09.2016 r. wskazania miasta Kutna, w którym może być przeprowadzony egzamin państwowy w zakresie prawa jazdy AM, A1, A2, A, B1 lub B akt prawa miejscowego
XXVIII/354/16 27.09.2016 r. wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty link
XXVII/353/16 30.08.2016 r. powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXVII/352/16 30.08.2016 r. przyjęcia  rezygnacji członka Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej link
XXVII/351/16 30.08.2016 r. powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXVII/350/16 30.08.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XXVII/349/16 30.08.2016 r. powołania członków do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXVII/348/16 30.08.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej link
XXVII/347/16 30.08.2016 r. powołania członka do składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą
i Współpracy Regionalnej
link
XXVII/346/16 30.08.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji link
XXVII/345/16 30.08.2016 r. odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXVII/344/16 30.08.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku, uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku, uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku oraz uchwałą Nr XXV/317/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2016 roku
link
XXVII/343/16 30.08.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020
akt prawa miejscowego
XXVII/342/16 30.08.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok akt prawa miejscowego
XXVII/341/16 30.08.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/1577/10 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi link
XXVII/340/16 30.08.2016 r. likwidacji aglomeracji Patrzyków akt prawa miejscowego
XXVII/339/16 30.08.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/135/15 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skierniewice akt prawa miejscowego
XXVII/338/16 30.08.2016 r. wysokości odpłatności za korzystanie z nauki oraz za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach policealnych i centrach kształcenia ustawicznego prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XXVII/337/16 30.08.2016 r. nadania tytułu „Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego” link
XXVII/336/16 30.08.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/19/2002 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego link
XXVII/335/16 30.08.2016 r. pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu wieruszowskiego akt prawa miejscowego
XXVII/334/16 30.08.2016 r. pozbawienia kategorii odcinków dróg wojewódzkich przebiegających przez teren powiatu sieradzkiego akt prawa miejscowego
XXVII/333/16 30.08.2016 r. pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu pabianickiego akt prawa miejscowego
XXVII/332/16 30.08.2016 r. pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego akt prawa miejscowego
XXVI/331/16 02.08.2016 r. wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące Stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie stosowania się do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXVI/330/16 02.08.2016 r. przekazania skargi na działalność Starosty Powiatu Tomaszowskiego link
XXVI/329/16 02.08.2016 r. przekazania skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr LII/940/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Sejmiku Województwa Łódzkiego, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXV/328/16 21.06.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Żarnów akt prawa miejscowego
XXV/327/16 21.06.2016 r. odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
XXV/326/16 21.06.2016 r. powołania członka do składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XXV/325/16 21.06.2016 r. powołania członków do składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego link
XXV/324/16 21.06.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji link
XXV/323/16 21.06.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej link
XXV/322/16 21.06.2016 r. przekazanie skargi na Marszałka Województwa Łódzkiego link
XXV/321/16 21.06.2016 r. wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położnej w Sokolnikach Lesie, przy ul. E. Sczanieckiej 2/12 jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki pod nazwą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
XXV/320/16 21.06.2016 r. przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań link
XXV/319/16 21.06.2016 r. przyjęcia Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2016- 2019 akt prawa miejscowego
XXV/318/16 21.06.2016 r. podpisania listu intencyjnego dotyczącego przystąpienia Województwa Łódzkiego do Stowarzyszenia Gubernatorów Prowincji Chińskiej Republiki Ludowej oraz Przedstawicieli Regionów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej link
XXV/317/16 21.06.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016r.,uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku oraz uchwałą Nr XXIII/302/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 maja 2016 roku link
XXV/316/16 21.06.2016 r. zmian budżetu  i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXV/315/16 21.06.2016 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013 akt prawa miejscowego
XXV/314/16 21.06.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 r. akt prawa miejscowego
XXV/313/16 21.06.2016 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetru za 2015 rok link
XXV/312/16 21.06.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2015 rok akt prawa miejscowego
XXV/312/16
załącznik
21.06.2016 r. załącznik do Uchwały XXV/312/16 zalacznik Uchwaa_312.pdf
XXIII/311/16 24.05.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/11/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XXIII/310/16 24.05.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XXIII/309/16 24.05.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/18/14 w sprawie powołania składu osobowego Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XXIII/308/16 24.05.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/14/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji link
XXIII/307/16 24.05.2016 r.  zmieniająca Uchwałę Nr II/12/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji  Budżetu i Finansów link
XXIII/306/16 24.05.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XXIII/305/16 24.05.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Rewizyjnej link
XXIII/304/16 24.05.2016 r. przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia link
XXIII/303/16 24.05.2016 r. przekazania skargi Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi na uchwałę Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego link
XXIII/302/16 24.05.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 marca 2016 roku oraz uchwałą Nr XXII/288/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 roku link
XXIII/301/16 24.05.2016 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 akt prawa miejscowego
XXIII/300/16 24.05.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 akt prawa miejscowego
XXIII/299/16 24.05.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XXIII/298/16 24.05.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr X/125/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze  oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10,13,14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze link
XXIII/297/16 24.05.2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim link
XXIII/296/16 24.05.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi link
XXIII/295/16 24.05.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/187/07 w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego  do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej link
XXIII/294/16 24.05.2016 r. nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXIII/293/16 24.05.2016 r. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia 2016 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
XXIII/292/16 24.05.2016 r. pozbawienia kategorii odcinka drogi wojewódzkiej oraz zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych link
XXIII/291/16 24.05.2016 r. wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału Województwa Łódzkiego w nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16a link
XXIII/290/16 24.05.2016 r. odmowy zmiany bądź uchylenia Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie  link
XXII/289/16 26.04.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/16/14 w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia link
XXII/288/16 26.04.2016 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia

15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienioną uchwałą Nr XXI/274/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 22 marca 2016 rok

link
XXII/287/16 26.04.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 akt prawa miejscowego
XXII/286/16 26.04.2016 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007- 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 - 2020 akt prawa miejscowego
XXII/285/16 26.04.2016 r.

zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok oraz sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXI/271/16 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki, zadań realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia

15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok

akt prawa miejscowego
XXII/284/16 26.04.2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/901/14 w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
XXII/283/16 26.04.2016 r. udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2016 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu  służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
XXII/282/16 26.04.2016 r. podpisania umowy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Prowincją Syczuan (Chińska Republika Ludowa) w sprawie ustanowienia partnerskich relacji link
XXII/281/16 26.04.2016 r. ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określanie zasad i trybu jej przyznawania akt prawa miejscowego
XXII/280/16 26.04.2016 r. nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XXII/279/16 26.04.2016 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego  w Łodzi, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu akt prawa miejscowego
XXII/278/16 26.04.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/48212 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 akt prawa miejscowego
XXI/277/16 22.03.2016 r.

zmiany bądź uchylenia Uchwały Nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie

link
XXI/276/16 22.03.2016 r podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane zśrodków Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
XXI/275/16 22.03.2016 r. rozpatrzenia wniosku o rozwiązanie stosunku pracy z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Łódzkiego link
XXI/274/16 22.03.2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/215/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
15 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
link
XXI/273/16 22.03.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XXI/272/16 22.03.2016 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XXI/271/16 22.03.2016 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmieniająca uchwałę Nr XIX/216/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2016 rok akt prawa miejscowego
XXI/270/16 22.03.2016 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań  realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XXI/269/16 22.03.2016 r. zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 r.w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi link
XXI/268/16 22.03.2016 r. zmiany Uchwały Nr XVIII/194/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada  2015 r. w sprawie wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych link
XXI/267/16 22.03.2016 r. określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego akt prawa miejscowego
XXI/266/16 22.03.2016 r. zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr XII/141/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r. linj
XXI/265/16 22.03.2016 r. przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marcu 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2015 r. link
XXI/264/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu link
XXI/263/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku  Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach link
XXI/262/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu link
XXI/261/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim link
XXI/260/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie link
XXI/259/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi link
XXI/258/16 22.03.2016 r.  wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi link
XXI/257/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi link
XXI/256/16 22.03.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi link
XXI/255/16 22.03.2016 r. uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniająca Uchwałę Nr X/187/07 z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki  zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 r., XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 r., XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 r., XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca  2009 r., XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., zmienioną Uchwałą Nr XXI/370/12 z dnia 14 lutego 2012 r., zmienionej Uchwałami Nr: XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r. oraz V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 r., XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz XIV/163/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r. link
XXI254/16 22.03.2016 r. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Województwa Łódzkiego położonych w Opocznie, przy ul. Inowłodzkiej, w obrębach 7 i 13 na rzecz Powiatu Opoczyńskiego link
XXI/253/16 22.03.2016 r. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim, a Powiatem Radomszczańskim link
XXI/252/16 22.03.2016 r. zmiany Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, zmienione Uchwałą Nr XXXIX/734/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 r. akt prawa miejscowego
XXI/251/16 22.03.2016 r. likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu akt prawa miejscowego
XXI/250/16 22.03.2016 r. likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu akt prawa miejscowego
XXI/249/16 22.032016 r. wyłączenia ze składu Zespołu Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, ul. 3 Maja 46 Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu link
XXI/248/16 22.03.2016 r. przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiegona lata 2016 – 2020 link
XXI/247/16 22.03.2016 r. wyznaczenia aglomeracji Tuszyn akt prawa miejscowego
XXI/246/16 22.03.2016 r. likwidacji aglomeracji Zawada wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 45/07 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawada akt prawa miejscowegp
XXI/245/16 22.03.2016 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2016 roku na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
XXI/244/16 22.03.2016 r. zmiany Uchwały Nr LVIII/1577/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zmienionej Uchwałą Nr V/77/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r.
link
XXI/243/16 22.03.2016 r. odmowy zmiany Uchwały Nr LI/1469/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego  Łask link
XXI/242/16 22.03.2016 r. rozpatrzenia petycji spółki Bioelektra Group S.A. z siedzibą w Warszawie link
XXI/241/16 22.03.2016 r. przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 link
XXI/240/16 22.03.2016 r. przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 link
XXI/239/16 22.03.2016 r. przedłużenia realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 link
XXI/238/16 22.03.2016 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 link
XXI/237/16 22.03.2016 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015 link
XXI/236/16 22.03.2016 r. przzjcieie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 link
XXI/235/16 22.03.2016 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 link
XXI/234/16 22.03.2016 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocyw zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 link
XX/233/16 26.01.2016 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013
 
akt prawa miejscowego
XX/232/16 26.01.2016 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2016 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawam akt prawa miejscowego
XX/231/16 26.01.2016 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego link
XX/230/16 26.01.2016 r. zamiaru likwidacji Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sieradzu link
XX/229/16 26.01.2016 r.  zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu link
XIX/228/15 15.12.2015 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XIX/227/15 15.12.2015 r. zmiany Uchwały Nr IV/53/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XIX/226/15 15.12.2015 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia link
XIX/225/15 15.12.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku, uchwałą Nr XVII/187/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 201 roku oraz uchwałą Nr XVIII/205/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015 roku link
XIX/224/15 15.12.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
XIX/223/15 15.12.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XIX/222/15 15.12.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej akt prawa miejscowego
XIX/221/15 15.12.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanychw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVIII/199/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 listopada 2015roku
akt prawa miejscowego
XIX/220/15 15.12.2015 r. przyjęcia regulaminu przyznawania nagród zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
XIX/219/15 15.12.2015 r. przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym link
XIX/218/15 15.12.2015 r. przyjęcia "Wieloletniego Programu Rozoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2016-2020." link
XIX/217/15 15.12.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Kutno akt prawa miejscowego
XIX/216/15 15.12.2015 r. uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
IX/215/15 15.12.2015 r. Wieloletniej Prognozy Województwa Łódzkiego link
XVIII/214/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/13/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego link
XVIII/213/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/17/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XVIII/212/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej  zmienionej Uchwałą Nr VIII/102/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej link
XVIII/211/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/14/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji link
XVIII/210/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/18/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
XVIII/209/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/16/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, zmienionej Uchwałą Nr VIII/101/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 r. oraz Uchwałą Nr V/80/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/16/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia link
XVIII/208/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/11/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
XVIII/207/15 27.11.2015 r. uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016-2020 akt prawa miejscowego
XVIII/206/15 27.11.2015 r. uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 akt prawa miejscowego
XVIII/205/15 27.11.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku, uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku oraz uchwałą Nr XVII/187/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 października 2015 rok link
XVIII/204/15 27.11.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
XVIII/203/15 27.11.2015 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XVIII/202/15 27.11.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XVIII/201/15 27.11.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 akt prawa miejscowego
XVIII/200/15 27.11.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XVIII/199/15 27.11.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/173/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku akt prawa miejscowego
XVIII/198/15 27.11.2015 r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2015 rok link
XVIII/197/15 27.11.2015 r. zmiany Uchwały Nr XII/142/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. link
XVIII/196/15 27.11.2011 r. rozpatrzenia skargi na pracowników Departamentu ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Łódzkiego link
XVIII/195/15 27.11.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Paradyż akt prawa miejscowego
XVIII/194/15 27.11.2015 r. wykupu akcji spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych  link
XVIIII/193/15 27.11.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Warta akt prawa miejscowego
XVIII/192/15 27.11.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Szczerców akt prawa miejscowego
XVIII/191/15 27.11.2015 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
XVIII/190/15 27.11.2015 r. przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
XVIII/189/15 27.11.2015 r. określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych o obciążeniu ponad 3 000 000 pojazdów rocznie, z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikami LDWN i LN akt prawa miejscowego
XVIII/188/15 27.11.2015 r. wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego. link
XVII/187/15 27.10.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałąNr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałąNr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałąNr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą
Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku, uchwałąNr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 roku oraz uchwałą Nr XV/176/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 września 2015 roku
akt prawa miejscowego
XVII/186/15 27.10.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
 
akt prawa miejscowego
XVII/185/15 27.10.2015 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XVII/184/15 27.10.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XVII/183/15 27.10.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XVII/182/15 27.10.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XVII/181/15 27.10.2015 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XVII/180/15 27.10.2015 r. ustalenia wysokości odpłatności za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego - M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów samochodowych prowadzonych przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi dla osób nie będędących obywatelami polskimi akt prawa miejscowego
XVII/179/15 27.10.2015 r. przekazania skargi na działalność ZArządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego link
XVII/178/15 27.10.2015 r. Planu Zrównoważononego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 akt prawa miejscoweg
XVII/177/15 27.10.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Miasto Głowno akt prawa miejscowego
XV/176/15 29.09.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku, uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku oraz uchwałą Nr XIV/171/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2015 akt prawa miejscowego
XV/175/15 29.09.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 akt prawa miejscowego
XV/174/15 29.09.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zdań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XV/173/15 29.09.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/147/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku akt prawa miejscowego
XV/172/15 29.09.2015 r upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego  Województwa Łódzkiego za 2015 rok link
XIV/171/15 27.08.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku, uchwałą
Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku oraz uchwałą Nr XII/149/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 roku
link
XIV/170/15 27.08.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XIV/169/15 27.08.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
XIV/168/15 27.08.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
XIV/167/15 27.08.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt  prawa miejscowego
XIV/166/15 27.08.2015 r. zmiany Uchwały Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 roku, XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/1458/09,  XLIX/1459/09, XLIX/1460/09,  XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r.: zmienionej Uchwałą Nr XXI/370/12 Sejmiku WojewództwaŁódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku oraz XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku link
XIV/165/15 27.08.2015 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PABIAN – MED
w Pabianicach
link
XIV/164/15 27.08.2015 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze
w Łodzi
link
XIV/163/15 27.08.2015 r. zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie: wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 r., XXIX/708/08 z dnia 2008 r., XXXVII/1053/09 z dnia 10 marca 2009 r., XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 r., XLIX/1455/09,  XLIX/1456/09,  XLIX/1457/09, XLIX/1458/09,  XLIX/1459/09,  XLIX/1460/09,  XLIX/1461/09 z dnia
22 grudnia 2009 r., LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 r., LIV/1524/10 z dnia
19 kwietnia 2010 r., LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r., XIV/238/11 z dnia
30 sierpnia 2011 r.: zmienionej Uchwałą Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, zmienionej Uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r., XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r., L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 r., V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku oraz XII/144/15 z dnia 30 czerwca 2015 roku
link
XIV/162/15 27.08.2015 r. zmiany Uchwały Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XIV/161/15 27.08.2015 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XIV/160/15 27.08.2015 r. zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LV/1544/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. link
XIV/159/15 27.08.2015 r. szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury. akt prawa miejscowego
XIV/158/15 27.08.2015 r. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. link
XIV/157/15 27.08.2015 r. zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca
2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. i Uchwałą Nr XII/140/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2015 r.
link
XIV/156/15 27.08.2015 r wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 159, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego link
XIV/155/15 27.08.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Wartkowice. akt prawa miejscowego
XIV/154/15 27.08.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Lipce Reymontowskie akt prawa miejscowego
XIV/153/15 27.08.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Skierniewice. akt prawa miejscowego
XIV/152/15 27.08.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Łęczyca. akt prawa miejscowego
XIV/151/15 27.08.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Wieluń akt prawa miejscowego
XIII/150/15 15.07.2015 r. zmiany Uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie: wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r., uchwałą Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr XLI/880/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku link
XII/149/15 30.06.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15SejmikuWojewództwaŁódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/129/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku akt prawa miejscowego
XII/148/15 30.06.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa Łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych,  zadań realizowanych w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego, zdań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 akt prawa miejscowego
XII/147/15 30.06.2015 r. zmian budżetu i budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku oraz uchwałą Nr X/126/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 roku
akt prawa miejscowego
XII/146/15 30.06.2015 r. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2015 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XII/145/15 30.06.2015 r. przekazania skargi na działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi link
XII/144/15 30.06.2015 r. zmian w Uchwale Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 lipca 2008 roku, XXXVI1/1053/09 z dnia 10 marca 2009 roku, XXXVI11/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09, XLIX/1456/09, XLIX/1457/09, XLIX/14S8/09, XLIX/1459/09, XLIX/1460/09 i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku, LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 roku, LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku; zmienioną uchwałą XXIII/431/12 i XXIII/432/12 z dnia 24 kwietnia 2012 r, XXXII/643/13 z dnia 29 stycznia 2013 r. oraz L/927/14 z dnia 26 sierpnia 2014 roku oraz V/78/15 z dnia 24 lutego 2015 roku link
XII/143/15 30.06.2015 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” link
XII/142/15 30.06.2015 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych akcji nowej serii spółki pod firmą Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A link
XII/141/15 30.06.2015 r. zmiany Uchwały Nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów o podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
XII/140/15 30.06.2015 r. zmiany Uchwały Nr VII/83/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 17 marca 2015 roku w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Spółka z o.o. zmienionej Uchwałą Nr X/130/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
XII/139/15 30.06.2015 r. zmiany Uchwały Nr XXXV/697/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zasad udzielania, sposobu rozliczania i kontroli dotacji podmiotowej z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi link
XII/138/15 30.06.2015 r. sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr X/120/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyznaczenia aglomeracji Sieradz
 
akt prawa miejscowego
XII/137/15 30.06.2015 r. likwidacji aglomeracji Sędziejowice wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 31/06 Wojewody Łódzkiego z dnia 8 listopada 2006 r. akt prawa miejscowego
XII/136/15 30.06.2015 r. likwidacji aglomeracji Marzenin wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 31/06 Wojewody  Łódzkiego z dnia 8 listopada 2006 r. akt prawa miejscowego
XII/135/15 30.06.2015 r. likwidacji aglomeracji Bolimów wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 28/2005 Wojewody    Łódzkiego z dnia 27 lipca 2005 r. akt prawa miejscowego
XII/134/15 30.06.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Białaczów link
XII/133/15 30.06.2015 r. absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok link
XII/132/15 30.06.2015 r. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2014 rok link
X/131/15 26.05.2015 r. zmiany Uchwały Nr V/58/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. link
X/130/15 26.05.2015 r wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałóww podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. link
X/129/15 26.05.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/118/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku akt prawa miejscowego
X/128/15 26.05.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
X/127/15 26.05.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lakt prawa miejscowego
X/126/15 26.05.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku, uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku oraz uchwałą Nr IX/116/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2015 roku akt prawa miejscowego
X/125/15 26.05.2015 r. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek,
o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze
link
X/124/15 26.05.2015r. udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2015 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zdań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
X/123/15 26.05.2015 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Województwa Łódzkiego do nieruchomości położonej w Wieluniu, przy ul. Ciepłowniczej 22 oraz prawa własności naniesień posadowionych na tym gruncie, za cenę obniżoną na rzecz Gminy Wieluń
 
link
X/122/15 26.05.2015 r. informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014 oraz Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2015 link
X/121/15 26.05.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Aleksandrów Łódzki akt prawa miejscowego
X/120/15 26.05.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Sieradz akt prawa miejscowego
X/119/15 26.05.2015 r wyznaczenia aglomeracji Stryków  akt prawa miejscowego
IX/118/15 28.04.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/99/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku link
IX/117/15 28.04.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
IX/116/15 28.04.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku oraz uchwałą Nr VIII/95/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2015 roku akt prawa miejscowego
IX/115/15 28.04.2015 r. przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego link
IX/114/15 28.04.2015 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
IX/113/15 28.04.2015 r. zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych link
IX/112/15 28.04.2015 r. ustalenia kryteriów oraz punktacji w postępowaniu rekrutacyjnym do burs Samorządu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
IX/111/15 28.04.2015 r. likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu akt prawa miejscowego
IX/110/15 28.04.2015 r. likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu akt prawa miejscowego
IX/109/15 28.04.2015 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu województwa   Łódzkiego w Łodzi, ul. G Narutowicza 122 akt prawa miejscowego
IX/108/15 28.04.2015 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 akt prawa miejscowego
IX/107/15 28.04.2015 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47 akt prawa miejscowego
IX/106/15 28.04.2015 r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7 akt prawa miejscowego
IX/105/15 28.04.2015 r. wyznaczenia  aglomeracji Brzeziny akt prawa miejscowego
IX/104/15 28.04.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Sulejów akt prawa miejscowego
IX/103/15 28.04.2015 r. wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia link
VIII/102/15 31.03.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/19/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej link
VIII/101/15 31.03.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/16/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia link
VIII/100/15 31.03.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/12/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
VIII/99/15 31.03.2015 r. zmiany Uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej Uchwałą Nr V/75/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku link
VIII/98/15 31.03.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań  realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój akt prawa miejscowego
VIII/97/15 31.03.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
VIII/96/15 31.03.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 akt prawa miejscowego
VIII/95/15 31.03.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany Uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr V/72/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 roku akt prawa miejscowego
VIII/94/15 31.03.2015 r. podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych link
VIII/93/15 31.03.2015 r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Opoczno dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej link
VIII/92/15 31.03.2015 r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2015 roku na terenie województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
VIII/91/15 31.03.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Andrespol akt prawa miejscowego
VIII/90/15 31.03.2015 r. zmiany Uchwały Nr XXXV/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego
w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001
akt prawa miejscowego
VIII/89/15 31.03.2015 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 link
VIII/88/15 31.03.2015 r.

przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020

link
VIII/87/15 31.03.2015 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 link
VIII/86/15 31.03.2015 r.

przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015

link
VIII/85/15 31.03.2015 r. przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 link
VII/84/15 17.03.2015 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Łodzi. link
VII/83/15 17.03.2015 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą
Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.
link
VII/82/15 17.03.2015 r. przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego
z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczanialub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych ze zm., za 2014 rok.
link
V/81/15 24.02.2015 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach link
V/80/15 24.02.2015 r. zmiany Uchwały Nr II/16/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia link
V/79/15 24.02.2015 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Społecznej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi link
V/78/15 24.02.2015 r. zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej link
V/77/15 24.02.2015 r. zmiany Uchwały Nr LVIII/1577/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi link
V/76/15 24.02.2015 r. powołania przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do składu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 link
V/75/15 24.02.2015 r. zmiany uchwały Nr IV/40/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
V/74/15 24.02.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 akt prawa miejscowego
V/73/15 24.02.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
V/72/15 24.02.2015 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr IV/41/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok
akt prawa miejscowego
V/71/15 24.02.2015 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2015 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
V/70/15 24.02.2015 r. zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie akt prawa miejscowego
V/69/15 24.02.2015 r.  wyznaczenia aglomeracji Poddębice akt prawa miejscowego
V/68/15 24.02.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Wierzchlas akt prawa miejscowego
V/67/15 24.02.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Przedbórz akt prawa miejscowego
V/66/15 24.02.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Biała Rawska akt prawa miejscowego
V/65/15 24.02.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Łowicz akt prawa miejscowego
V/64/15 24.02.2015 r. likwidacji aglomeracji Dobroń wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 7/2005 Wojewody Łódzkiego
z dnia 16 maja 2005 r.
akt prawa miejscowego
V/63/15 24.02.2015 r. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Wieluniu link
V/62/15 24.02.2015 r. zamiaru likwidacji Kolegium Nauczycielskiego w Łowiczu i Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Łowiczu wchodzących w skład Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Łowiczu link
V/61/15 24.02.2015 r. zmiany uchwały Nr LXI/1688/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011 – 2015” link
V/60/15 24.02.2015 r. zmiany Uchwały Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. link
V/59/15 24.02.2015 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. link
V/58/15 24.02.2015 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny link
IV/57/15 27.01.2015 r. zmiany uchwały Nr II/10/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
IV/56/15 27.01.2015 r. zmiany uchwały Nr II/10/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
IV/55/15 27.01.2015 r. zmiany uchwały Nr II/10/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej. link
IV/54/15 27.01.2015 r. zmiany uchwały Nr II/10/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
IV/53/15 27.01.2015 r. powołania składu osobowego Komisji Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
IV/52/15 27.01.2015 r. wydawania pisma samorządowego „Ziemia Łódzka”, a także powołania składu Rady Programowej oraz zatwierdzenia Regulaminu pracy i działalności Rady Programowej link
IV/51/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Tomaszów Mazowiecki  
IV/50/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Ozorków akt prawa miejscowego
IV/49/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Rokiciny akt prawa miejscowego
IV/48/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Źychlin akt prawa miejscowego
IV/47/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Wolbórz – Południe akt prawa miejscowego
IV/46/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Wolbórz – Północ akt prawa miejscowego
IV/45/15 27.01.2015 r. likwidacji aglomeracji Pęczniew wyznaczonej Rozporządzeniem nr 12/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 15 czerwca 2005 r. akt prawa miejscowego
IV/44/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Łask akt prawa miejscowego
IV/43/15 27.01.2015 r. wyznaczenia aglomeracji Mokrsko akt prawa miejscowego
IV/42/15 27.01.2015 r. przystąpienia do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz projektu planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonowania Łodzi link
IV/41/15 27.01.2015 r. uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2015 rok
 
 
IV/40/15 27.01.2015 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
II/39/14 16.12.2014 r. zmiany uchwały Nr LII/934/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” akt prawa miejscowego
II/38/14 16.12.2014 r. zmiany uchwały Nr LII/933/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie: przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców” akt prawa miejscowego
II/37/14 16.12.2014 r. ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
link
II/36/14 16.12.2014 r. zmiany uchwały Nr XLIII/792/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XLIV/824/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 10 lutego 2014 roku, uchwałą Nr XLV/850/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 roku, uchwałą Nr XLVI/863/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwałą Nr XLVII/876/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 maja 2014 roku, uchwałą Nr XLIX/897/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwałą Nr L/923/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2014 roku, uchwałą Nr LII/938/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku oraz uchwałą Nr LIII/960/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 roku
link
II/35/14 16.12.2014 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
II/34/14 16.12.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
II/33/14 16.12.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
II/32/14 16.12.2014 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2014 rok
w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
akt prawa miejscowego
II/31/14 16.12.2014 r. wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej   Polskiej link
II/30/14 16.12.2014 r. upoważnienia Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego do dokonywania   czynności związanych z udzielaniem delegacji służbowych Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Łódzkiego link
II/29/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej link
II/28/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
II/27/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/26/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia link
II/25/14 16..12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/24/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji link
II/23/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego link
II/22/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów link
II/21/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/20/14 16.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej link
II/19/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej link
II/18/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej link
II/17/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
II/16/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia link
II/15/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska link
II/14/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki Przestrzennej, Transportu i Komunikacji link
II/13/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego link
II/12/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów link
II/11/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Statutowo-Regulaminowej link
II/10/14 16.12.2014 r. powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej link
I/9/14 1.12.2014 r. wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/8/14 1.12.2014 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/7/14 1.12.2014 r. wyboru Członka Zarządu Województwa Łódzkiego link
I/6/14 1.12.2014 r. wyboru Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/5/14 1.12.2014 r. wyboru Wicemarszałka Województwa Łódzkiego link
I/4/14 1.12.2014 r. ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego link
I/3/14 1.12.2014 r. wyboru Marszałka Województwa Łódzkiego link
I/2/14 1.12.2014 r. wyboru Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Łódzkiego link
I/1/14 1.12.2014 r. wyboru Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego linkWykaz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego podjętych w 2014 r.

files/684/249.pdf

Czytany 6912 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Szenborn
Data publikacji:  25.11.2014 - 12:54
Osoba modyfikująca: Jolanta Kościelska
Ostatnio zmieniany: 03.06.2019 - 13:43