Wykaz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego podjętych w 2012 r.

 

Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł Jednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
XX/360/12 24.01.2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XX/361/12 24.01.2012 r. Uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok link
XX/362/12 24.01.2012 r. zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Województwem łódzkim a Departamentem Nord ( Francja ) link
XX/363/12 24.01.2012 r. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa udziałów w spółce Biprowłók Sp. z o.o. w trybie art. 4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji link
XX/364/12 24.01.2012 r. Przyjęcia Regulaminu określajacego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażownie w pracę na rzecz kultury. link
XX/365/12 24.01.2012 r. Przedstwicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. link
XX/366/12 24.01.2012 r. Uzgodnienia podziału województwa opolskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodów znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. link
XX/367/12 24.01.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. link
XX/368/12 24.01.2012 r. Zmiany Uchwały Nr LXI/1688/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 roku w sprawie przyjęcia "Programu Rozwoju Bazy SportowejWojewodztwa Łódzkiego na lata 2011-2015" link
XX/369/12 24.01.2012 r. Zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. link
XXI/370/12 14.02.2012 r. Zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstwicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego  do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Łódzkiego........ link
XXI/371/12 14.02.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/52/10 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. link
XXI/372/12 14.02.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/53/10 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów, których zawodnicy osiagnęli wysokie wyniki sportowe  we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. link
XXI/373/12 14.02.2012 r. Udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w roku 2012 na realizację programu budowy kompleksów sportowych " Moje Boisko - Orlik 2012". link
XXI/374/12 14.02.2012 r. Połączenia organizacyjnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Rafałówce i Gimnazjum Specjalnego w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce w Zespół Szkół  Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rahabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce . link
XXI/375/12 14.02.2012 r. Ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałaka Województwa Łódzkiego link
XXI/376/12 14.02.2012 r. Wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie od Skarbu Państwa udziałów w Spółce Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. w trybie art.4b ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r.  o komercjalizacji i prywatryzacji link
XXI/377/12 14.02.2012 r. Upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego  do zawarcia  w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Przedbórz dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania  drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej. link
XXI/378/12 14.02.2012 r. Zmian uchwały Nr V/92/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łózkiego porozumienia z Miastem Gminą Stryków w sprawie współdziałania i współfinansowania  zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi. link
XXI/379/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok. link
XXI/380/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok. link
XXI/381/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. link
XXI/382/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadan wlasnych link
XXI/383/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXI/384/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXI/385/12 14.02.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXI/386/12 14.02.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 roku w zakresie zadań własnych link
XXI/387/12 14.02.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXII/388/12 27.03.2012 r. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015. link
XXII/389/12 27.03.2012 r. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2015. link
XXII/390/12 27.03.2012 r. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnycyh na lata 2007-2013. link
XXII/391/12 27.03.2012 r. Przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przrmocy w Rodzinie na lata 2011-2015. link
XXII/392/12 27.03.2012 r Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka. link
XXII/393/12 27.03.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji  Miasta - Zlewnia - Opoczno. link
XXII/394/12 27.03.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji  Gminy Opoczno-Zlewnia Libiszów i Mroczków. link
XXII/395/12 27.03.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji  Łowicz. link
XXII/396/12 27.03.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji  Lgota Wielka. link
XXII/397/12 27.03.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji  Bolesławiec. link
XXII/398/12 27.03.2012 r. Określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2012 roku na terenie województwa łódzkiego. link
XXII/399/12 27.03.2012 r. Zatwierdzenia "Sprawozdania z realizacji programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za rok 2011". link
XXII/400/12 27.03.2012 r. Zatwierdzenia " Rocznego  programu działalności Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za rok 2012". link
XXII/401/12 27.03.2012 r. Zatwierdzenia "Cennika usług" Łódzkiego Ośodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. link
XXII/402/12 27.03.2012 r. Przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców". link
XXII/403/12 27.03.2012 r. Zmiany uchwały Nr XXII/213/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zasad ustalenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli biblioterkarzy zatrudnionych w bibliotekach pedagogicznych, w bibliotekach zakładów kszta;lcenia nauczycieli i kolegium pracowników słuzb społecznych, nauczycieli konsultantów zatrudnionych w osrodkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli szkół dla dorosłychi systemu kształcenia na odległość, nauczycieli zatrudnionych w kolegium pracowników słuzb społecznych, nauczycielskich kolegiach języków ovbcyuchoraz nauczycieli psychologów  i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i bursach....... link
XXII/404/12 27.03.2012 r. Przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie zasad i ytrybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających   Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2011 rok. link
XXII/405/12 27.03.2012 r. Wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie 178 akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. link
XXII/406/12 27.03.2012 r. Wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Łódzkie akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. należących do Miasta Łodzi. link
XXII/407/12 27.03.2012 r. Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. link
XXII/408/12 27.03.2012 r. Przekazania skargi Pana Adama Piastońskiego z dnia 8 marca 2012 r. na Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. link
XXII/409/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany Uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku. link
XXII/410/12 27.03.2012 r. Emisji obligacji Województwa Łódzkiego. link
XXII/411/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXII/412/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXII/413/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. link
XXII/414/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXII/415/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXII/416/12 27.03.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. link
XXII/417/12 27.03.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku. link
XXII/418/12 27.03.2012 r. Ograniczenia populacji zwierząt. link
XXII/419/12 27.03.2012 r. Uzgodnienia podziału województwa śląskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej obwodów znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. link
XXII/420/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr 1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie. link
XXII/421/12 27.03.2012 r. Udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Łodzi na wydatki związane ze zleceniem opracowań dotyczących budowy tunelu średnicowego. link
XXII/422/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XIV/237/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki. link
XXII/423/12 27.03.2012 r. Podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. link
XXII/424/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/13/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zmienionej Uchwałą Nr III/66/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/301/11 z dnia 29 listopada 2011 r. link
XXII/425/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/19/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Ochrony Rodziny i Polityki Społecznej. link
XXII/426/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/15/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. link
XXII/427/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/11/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Statutowo - Regulaminowej. link
XXII/428/12 27.03.2012 r. Zmiany Uchwały Nr II/13/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, zmienionej Uchwałą Nr III/66/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/301/11 z dnia 29 listopada 2011 r. link
XXIII/429/12 24.04.2012 r. Informacja o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. link
XXIII/430/12 24.04.2012 r. Nadania Odznaki Honorowej za Zasługi  dla Województwa Łódzkiego. link
XXIII/431/12 24.04.2012 r. Zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województw Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwalami SWŁ Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 ipca 2008 roku, XXXVII/1053/09 z dnia  10 marca 2009 roku, XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09 i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku,LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 roku, LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, IV/86/11 z dnia 8 lutego 2011 roku oraz XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, XXI/370/12 z dnia 14 lutego 2012 roku. link
XXIII/432/12 24.04.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXI/370/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województw Łódzkiego z dnia 19 czerwca 2007 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej, zmienionej Uchwalami SWŁ Nr: XXV/621/08 z dnia 20 maja 2008 roku, XXIX/708/08 z dnia 8 ipca 2008 roku, XXXVII/1053/09 z dnia  10 marca 2009 roku, XXXVIII/1063/09 z dnia 31 marca 2009 roku, XLIX/1455/09 i XLIX/1461/09 z dnia 22 grudnia 2009 roku,LII/1516/10 z dnia 16 marca 2010 roku, LIV/1524/10 z dnia 19 kwietnia 2010 roku, LIX/1646/10 z dnia 24 sierpnia 2010 roku, IV/86/11 z dnia 8 lutego 2011 roku oraz XIV/238/11 z dnia 30 sierpnia 2011 roku, XXI/370/12 z dnia 14 lutego 2012 roku. link
XXIII/433/12 24.04.2012 r. Odmowy uchylenia 13 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Nr 4/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego  2008 roku  w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. link
XXIII/434/12 24.04.2012 r. Wyrażenia zgody na objecie przez Wojewode Łódzkiego udziałów w spólce z ograniczoną odpowiedzialnością "Łódzka Kolej Aglomeracyjna". link
XXIII/435/12 24.04.2012 r. Zatwierdzenia "Wykonania planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach za 2011 rok." link
XXIII/436/12 24.04.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XIV/236/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego umowy z Politechniką Łódzką o współpracy. link
XXIII/437/12 24.04.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadańrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwała Nr XXI/379/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwała Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łózkiego z dnia 14 lutego 2012 roku. link
XXIII/438/12 24.04.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwała Nr XXI/379/12 sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwała Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łózkiego z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku. link
XXIII/439/12 24.04.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. link
XXIII/440/12 24.04.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIII/441/12 24.04.2012 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIII/442/12 24.04.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIII/443/12 24.04.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXIII/444/12 24.04.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych. link
XXIII/445/12 24.04.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku oraz uchwałą Nr XXII/417/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku. link
XXIV/446/12 29.05.2012 r. Przyjęcia Programu ochrony środowiska województwa łódzkiego - załącznik do Uchwałay XXIV/446/12. link
XXIV/446/12 29.05.2012 r. Uchwała Nr XXIV/446/12 . link
XXIV/447/12 29.05.2012 r. Podjęcia działalnosci w zakresie telekomunikacji przez Województw Łódzkie. link
XXIV/448/12 29.05.2012 r. Podjęcia działalnosci w zakresie telekomunikacji przez Województw Łódzkie. link
XXIV/449/12 29.05.2012 r. Upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Gminą Widawa dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej. link
XXIV/450/12 29.05.2012 r. Wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul.Targowej 77. link
XXIV/451/12 29.05.2012 r. Wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łodzi przy ul.Okólnej 166. link
XXIV/452/12 29.05.2012 r. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. link
XXIV/453/12 29.05.2012 r. Przyznania nagrody rocznej za 2011 rok dla Pani Barbary Gunter DyrektoraŁódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach . link
XXIV/454/12 29.05.2012 r. Upoważnienia Zarządu Województwa do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego umowy z Gminą Brzeziny o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego. link
XXIV/455/12 29.05.2012 r. Dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziłalności kultiuralnej. link
XXIV/456/12 29.05.2012 r. Dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmania im. Artura Rubinsteina w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziłalności kultiuralnej. link
XXIV/457/12 29.05.2012 r. Dostosowania aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Filharmania im. Artura Rubinsteina w Łodzi do zapisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dziłalności kultiuralnej. link
XXIV/458/12 29.05.2012 r. Rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2012 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zabytków województwa łódzkiego. link
XXIV/459/12 29.05.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XII/192/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu akttualizacj Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego  na lata 2007- 2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX /338/11 Sejmiku Wojewwództwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2011 roku. link
XXIV/460/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budzecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia  budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkoiego z dnia 14 lutego 2012 r., uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r., uchwalą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Wojewodztwa Łodzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXII/438/12  sejmiku Województwa Łóldzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku. link
XXIV/461/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budzecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. link
XXIV/462/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budzecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIV/463/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIV/464/12 29.05.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIV/465/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. link
XXIV/466/12 29.05.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. link
XXIV/467/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIV/468/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. link
XXIV/469/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIV/470/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXIV/471/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXIV/472/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXIV/473/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych. link
XXIV/474/12 29.05.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych. link
XXIV/475/12 29.05.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIII/445/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku. link
XXIV/476/12 29.05.2012 r. Zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania za I półrocze 2012 roku planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. link
XXIV/477/12 29.05.2012 r. Rozstrzygnięcia skargi z dnia 27 kwietnia 2012 r. Pani Zofii Biedrzyckiej na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sprawie odmowy wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 713. link
XXIV/478/12 29.05.2012 r. Rozstrzygnięcia skargi z dnia 7 maja 2012 roku wniesionej przez Pana Juliana Ruckiego na działalność  Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach. link
XXVI/479/12 21.06.2012 r. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Wojewodztwa Łódzkiego za 2011 rok. link
XXVI/480/12 21.06.2012 r. Absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego za 2011 rok. link
XXVI/481/12 21.06.2012 r. Przyjecia Planu gospodarki odpadami województwa łodzkiego 2012 r. link
XXVI/481/12 21.06.2012 r. Przyjecia Planu gospodarki odpadami województwa łodzkiego 2012 r - załącznik do UchwałyXXVI/481/12. link
XXVI/482/12 21.06.2012 r. Wykanania Planu gospodarki odpadami województwa łodzkiego 2012 r . link
XXVI/483/12 21.06.2012 r. Określenia wysokoscioplat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul.3 Maja 7. link
XXVI/484/12 21.06.2012 r. Określenia wysokoscioplat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św.Antoniego 47. link
XXVI/485/12 21.06.2012 r. Określenia wysokoscioplat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2. link
XXVI/486/12 21.06.2012 r. Określenia wysokoscioplat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. G.Narutowicza 122. link
XXVI/487/12 21.06.2012 r. Przyjęcia "Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015". link
XXVI/487/12 21.06.2012 r. Przyjęcia "Wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami w województwie łódzkim na lata 2012-2015" - załącznik do Uchwały XXVI/487/12 link
XXVI/488/12 21.06.2012 r. Przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach "łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja". link
XXVI/489/12 21.06.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Andrespol. link
XXVI/490/12 21.06.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Lubochnia. link
XXVI/491/12 21.06.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Moszczenica. link
XXVI/492/12 21.06.2012 r. Przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytowego pn."System Zielonych Inwestycji (GIS Green Inwestment Scheme) częśc 1  zarzadzanie energia w budynkach użyteczności publicznej". link
XXVI/493/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 SWŁ z dnia 24 stycznia 2012 roku,  w sprawie uchwalenia budzetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwała Nr XX/379/12 SWŁ z dnbia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 SWŁ z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 SWŁ z dnia 24 kiwetnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 SWŁ z dnia 24 kwietnia 2012 rokuoraz uchwałą Nr XXIV/460/12 SWŁ z dnia 29 maja 2012 roku. link
XXVI/494/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych. link
XXVI/495/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych. link
XXVI/496/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych. link
XXVI/497/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych. link
XXVI/498/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych, pomocy finansowej  dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zadań realizowanych przez  jednostki samorzadu terytorialnego na mocy porozumień zawrtych z organami administracji rządowej. link
XXVI/499/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych. link
XXVI/500/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych. link
XXVI/501/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych  oraz zadań realizowanych w ramach Regionlnego Programu Operacyjnego. link
XXVI/502/12 21.06.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie  zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXVI/503/12 21.06.2012 r. Zmiany ucwały NtXX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą  Nr XXI/387/12 SWŁ z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 SWŁ z dnia 27 marca 2012 roku, uchwała Nr XXIII/445/12 SWŁ z dnia 24 kwietnia 2012 roku oraz uchwała Nr XXIV/475/12 SWŁ z dnia 29 maja 2012 roku. link
XXVI/504/12 21.06.2012 r. Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Łódzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. link
XXVI/505/12 21.06.2012 r. Wyrażenia zgody na przekazanie Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciagu drogi wojewódzkiej nr 713 w granicach administracyjnych Miasta Tomaszowa Mazowieckiego. link
XXVI/506/12 21.06.2012 r. Wyrażenie zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Województwem Łódzkim, a Gminą Miasto Łódź. link
XXVI/507/12 21.06.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXIV/454/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego umowy z Gminą Brzeziny o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego. link
XXVI/508/12 21.06.2012 r. Udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Wrocław na wydatki związane ze zleceniem opracowania "Koncepcji nowego połączenia kolejowego na linii Wrocław - Warszawa wraz z analizą potencjalnych potoków ruchu pasażerskiego". link
XXVI/509/12 21.06.2012 r. Udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzetu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
XXVII/510/12 28.08.2012 r. Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. link
XXVII/511/12 28.08.2012 r. Brąszewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. link
XXVII/512/12 28.08.2012 r. Zmiany Uchwaly Nr XXII/407/12 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. link
XXVII/513/12 28.08.2012 r. Zmiany Uchwaly Nr XII/191/11 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia "Regulaminu Organizacyjnego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach" link
XXVII/514/12 28.08.2012 r. Zmiany Uchwaly Nr XII/190/11 Sejmiku Wojewodztwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: nadania statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach" link
XXVII/515/12 28.08.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Bełchatów. link
XXVII/516/12 28.08.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Koluszki. link
XXVII/517/12 28.08.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Piotrków link
XXVII/518/12 28.08.2012 r. Przyjęcia propozycji planu aglomeracji Zduńska link
XXVII/519/12 28.08.2012 r. Udzielenia upoważnienia Pani Ilonie Lewandowskiej-dyrektorowi Wojewódzkiego Osrodka Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. link
XXVII/520/12 28.08.2012 r. Udzielenia upoważnienia Pani Katarzynie Ciesionik – dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Samodzielnym Publicznym Rehabilitacyjno-Leczniczym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce. link
XXVII/521/12 28.08.2012 r. Udzielenia upoważnienia Pani Elżbiecie Kowalewskiej- dyrektorowi Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu link
XXVII/522/12 28.08.2012 r. Wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. link
XXVII/523/12 28.08.2012 r. Wyrażenia zgody na przekazanie Burmistrzowi Wielunia zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich nr 481 i nr 486 w granicach administracyjnych Gminy Wieluń link
XXVII/524/12 28.08.2012 r. Wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Królewskiej 32 i udzielenia bonifikaty. link
XXVII/525/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałąNr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku oraz uchwałą Nr XXVI/493/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku link
XXVII/526/12 28.08.2012 r. Emisji obligacji Województwa Łódzkiego. link
XXVII/527/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zdań własnych. link
XXVII/528/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zdań własnych. link
XXVII/529/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zdań własnych oraz pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego. link
XXVII/530/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zdań własnych. link
XXVII/531/12 28.08.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXVII/532/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXVII/533/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. link
XXVII/534/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. link
XXVII/535/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego link
XXVII/536/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXVII/537/12 28.08.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXVII/538/12 28.08.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/445/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku,  uchwałą Nr XXIV/475/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku oraz uchwałą Nr XXVI/503/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku link
XXVII/539/12 28.08.2012 r. Rozstrzygnięcia skargi z dnia 14 czerwca 2012 r. Pani Ewy Białkowskiej na Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi w sprawie odmowy wyknania zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 713. link
XXVIII/540/12 25.09.2012 r. Przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego. link
XXVIII/541/12 25.09.2012 r. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54 oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy z ww. jednostką. link
XXVIII/542/12 25.09.2012 r. Wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Skierniewicach przy ul. Kaczyńskiego 7 i 9 z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Skierniewicach. link
XXVIII/543/12 25.09.2012 r. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu  na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 link
XXVIII/544/12 25.09.2012 r. Wyrażenia zgody na przekazywanie, na wniosek zarządców dróg gminnych, zadania publicznego zarządzania przystankami komunikacyjnymi, których właścicielem jest Województwo Łódzkiej. link
XXVIII/545/12 25.09.2012 r. Utworzenia samorządowej wojewódzkiej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego” oraz nadania jej Statutu. link
XXVIII/546/12 25.09.2012 r. Upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2012. link
XXVIII/547/12 25.09.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXVIII/548/12 25.09.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXVIII/549/12 25.09.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXVIII/550/12 25.09.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. link
XXVIII/551/12 25.09.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXVIII/552/12 25.09.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. link
XXVIII/553/12 25.09.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. link
XXVIII/554/12 25.09.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXVIII/555/12 25.09.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. link
XXVIII/556/12 25.09.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/445/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku,  uchwałą Nr XXIV/475/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku oraz uchwałą Nr XXVI/503/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku. link
XXIX/557/12 30.10.2012 r. Uchwalenia Programu wspólpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013. akt prawa
miejscowego
XXIX/558/12 30.10.2012 r. Zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im.Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi. akt prawa
miejscowego
XXIX/559/12 30.10.2012 r. Ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego. akt prawa
miejscowego
XXIX/560/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/493/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku oraz uchwałą Nr XXVII/525/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku akt prawa
miejscowego
XXIX/561/12 30.10.2012 r. Emisji obligacji Wojewodztwa Łódzkiego link
XXIX/562/12 30.10.2012 r. Zmian budzetu i w budzecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych akt prawa
miejscowego
XXIX/563/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych ustawami. akt prawa
miejscowego
XXIX/564/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXIX/565/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXIX/566/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXIX/567/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. akt prawa
miejscowego
XXIX/568/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. akt prawa
miejscowego
XXIX/569/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa
miejscowego
XXIX/570/12 30.10.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa
miejscowego
XXIX/571/12 30.10.2012 r. Wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2012 rok. link
XXIX/572/12 30.10.2012 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXIX/573/12 30.10.2012 r. zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/445/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku,  uchwałą Nr XXIV/475/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/503/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku oraz uchwałą Nr XXVIII/556/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2012 roku link
XXIX/574/12 30.10.2012 r. Ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. akt prawa
miejscowego
XXIX/575/12 30.10.2012 r. Określenia zasad wnoszenia wkładów pieniężnych i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Łódzka Kolej Aglomeracyjna" Sp. z o.o. link
XXIX/576/12 30.10.2012 r. Zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach, prawa własności nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Skierniewicach przy ul. Kaczyńskiego 7 i 9. link
XXIX/577/12 30.10.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/578/12 27.11.2012 r. Zatwierdzenia korekty "Planu finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach na 2012 r. - po zmianach na dzień 30 września 2012 r.". link
XXX/579/12 27.11.2012 r. Wyznaczenia aglomeracji Łowicz. akt prawa
miejscowego
XXX/580/12 27.11.2012 r. Wyznaczenia aglomeracji Gminy Opoczno - Zlewnia Libiszów i Mroczków. akt prawa
miejscowego
XXX/581/12 27.11.2012 r. Wyznaczenia aglomeracji Miasta - Zlewnia Opoczno. akt prawa
miejscowego
XXX/582/12 27.11.2012 r. Wyznaczenia aglomeracji Lgota Wielka. akt prawa
miejscowego
XXX/583/12 27.11.2012 r. Wyznaczenia aglomeracji Bolesławiec. akt prawa
miejscowego
XXX/584/12 27.11.2012 r. Wyznaczenia aglomeracji Moszczenica. akt prawa
miejscowego
XXX/585/12 27.11.2012 r. Wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością "Łódzka Kolej Aglomeracyjna". link
XXX/586/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/437/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/460/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/493/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVII/525/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIX/560/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. akt prawa
miejscowego
XXX/587/12 27.11.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/588/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/589/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. akt prawa
miejscowego
XXX/590/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. akt prawa
miejscowego
XXX/591/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/592/12 27.11.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXIX/561/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: emisji obligacji Województwa Łódzkiego. link
XXX/593/12 27.11.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/594/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa
miejscowego
XXX/595/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa
miejscowego
XXX/596/12 27.11.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. akt prawa
miejscowego
XXX/597/12 27.11.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/445/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/475/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/503/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVIII/556/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2012 roku oraz uchwałą Nr XXIX/573/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. link
XXX/598/12 27.11.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/599/12 27.11.2012 r. Uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2013 – 2015. akt prawa
miejscowego
XXX/600/12 27.11.2012 r. Zmiany uchwały Nr XIX/336/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa Łódzkiego "Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego". akt prawa
miejscowego
XXX/601/12 27.11.2012 r. Zmiany uchwały Nr XXII/402/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego dla wybitnych młodych naukowców". akt prawa
miejscowego
XXX/602/12 27.11.2012 r. Zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2012 r. dotyczącego Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXVIII/541/12 z dnia 25 września 2012 r. link
XXX/603/12 27.11.2012 r. Zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Łódzkiego z dnia 31 października 2012 r. dotyczącego Uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr XXVIII/543/12 z dnia 25 września 2012 r. link
XXX/604/12 27.11.2012 r. Zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 w zakresie zadań własnych. akt prawa
miejscowego
XXX/605/12 27.11.2012 r. Przekazania skargi pani Grażyny Szyc. link
XXXI/606/12 18.12.2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXX/607/12 18.12.2012 Uchwalenia budżetu Województwa Łodzkiego na 2013 rok. link
XXXI/608/12 18.12.2012 r. Przyjęcia zmainy Uchwały Nr XII/192/11 SWŁ z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie: określenia zasad, trybu i harmonogramu aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, zmienionej Uchwałą Nr XIX/338/11 SWŁ z dnia 20 grudnia 2011 r., zmienionej Uchwałą Nr XXIV/459/12 SWŁ z dnia 29 maja 2012 r. akt prawa miejscowego
XXXI/609/12 18.12.2012 r. Nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego. link
XXXI/610/12 18.12.2012 r. zatwierdzenia "Projektu Planu Finansowego Łódzkiego Ośrodka Doradztawa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach . link
XXXI/611/12 18.12.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XIV/237/11 SWŁ z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki zmienionej Uchwałą Nr XII/422/12 SWŁ z dnia 27 marca 2012 r. akt prawa miejscowego
XXXI/612/12 18.12.2012 r. Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Chojnatki. akt prawa miejscowego
XXXI/613/12 18.12.2012 r. Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Wolbórki. akt prawa miejscowego
XXXI/614/12 18.12.2012 r. Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu akt prawa miejscowego
XXXI/615/12 18.12.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXVI/504/12 SWŁ z dnia 21 czerwca 2012 w sprawie okreśłenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Łódzkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków . akt prawa miejscowego
XXXI/616/12 18.12.2012 r. Przyjecia "Kryteriów ustalenia kwot środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa łódzkiego na finansowanie programów na recz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań. link
XXXI/617/12 18.12.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XX/361/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2012 rok, zmienionej uchwałą Nr XXI/379/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXI/380/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/409/12 SWŁ z dnia 27 marca 2012 roku, uchwała Nr XXIII/437/12 SWŁ z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/438/12 SWŁ z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwała Nr XXIV/46/12 SWŁ z dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/493/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku, uchwała Nr XXVII/525/12 SWŁ z dnia 28 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIX/560/12 SWŁ z dnia 30 października 2012 roku oraz uchwałą Nr XXX/586/12 SWŁ z dnia 27 listopada 2012 roku akt prawa miejscowego
XXXI/618/12 18.12.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna akt prawa miejscowego
XXXI/619/12 18.12.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XXXI/620/12 18.12.2012 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XXXI/621/12 18.12.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa miejscowego
XXXI/622/12 18.12.2012 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. akt prawa miejscowego
XXXI/623/12 18.12.2012 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa miejscowego
XXXI/624/12 18.12.2012 r. Ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. akt prawa miejscowego
XXXI/625/12 18.12.2012 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2012 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. akt prawa miejscowego
XXXI/626/12 18.12.2012 r. Zmiany uchwały Nr XX/360/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego, zmienionej uchwałą Nr XXI/387/12 SWŁ z dnia 14 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XXII/417/12 SWŁ z dnia 27 marca 2012 roku, uchwałą Nr XXIII/445/12 SWŁ z dnia 24 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/475/12 SWŁz dnia 29 maja 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/503/12SWŁ z dnia 21 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXVIII/556/12SWŁ z dnia 25 września 2012 roku, uchwałą Nr XXIX/573/12 SWL 30 października 2012 roku oraz uchwałą Nr XXX/597/12 SWŁ z dnia 27 listopada 2012 roku wraz z autopoprawką akt prawa miejscowego
XXXI/627/12 18.12.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXVIII/540/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 września 2012 roku w sprawie: przyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie: zmiany Statutu Województwa Łódzkiego link
XXXI/628/12 18.12.2012 r. Zmiany Uchwały Nr XXXI/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
XXXI/629/12 18.12.2012 r. Przyjęcia Regulaminu określającego zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego akt prawa miejscowego
XXXI/630/12 18.12.2012 r. Wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa na rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Skierniewicach nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej w Skierniewicach przy ul. S. Kaczyńskiego 7 i 9 link
XXXI/631/12 18.12.2012 r. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Sieradzu przy ul. 3 Maja 7, oddanej w użytkowanie wieczyste Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Sieradzu na rzecz użytkownika wieczystego link
XXXI/632/12 18.12.2012 r. Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Glinianej 17, oddanej na rzecz jej użytkownika wieczystego Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim na rzecz jej użytkowania wieczystego link
XXXI/633/12 18.12.2012 r. Wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonych w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Zamkowej 24 i udzielenie bonifikaty link

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji