Wykaz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego podjętych w 2013 r.

 

Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł Jednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
XLIII/810/13 17.12.2013 r. rozpatrzenia skargi z dnia 16 września 2013 r. dotyczącej niewłaściwego działania Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego w zakresie wykupu lokali mieszkalnych nr 1 i 4 położonych w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10 link
XLIII/809/13 17.12.2013 r. przekazania skargi na Wojewodę Łódzkiego link
XLIII/808/13 17.12.2013 r. zmiany Uchwały Nr XXXVI/700/13 Sejmiku Wojeództwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie powołania członków Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia link
XLIII/807/13 17.12.2013 r. wyboru przedstawiciela Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rady Muzeum przy Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi link
XLIII/806/13 17.12.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/696/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/714/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/723/13 Sejmiku Województw Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/740/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą XL/756/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą XLI/774/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 roku oraz uchwałą Nr XLII/788/13/Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 roku link
XLIII/805/13 17.12.2013 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLIII/804/13 17.12.2013 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLIII/803/13 17.12.2013 r. ustalenia wykazu wydatków, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem  roku budżetowego 2013 akt prawa miejscowego
XLIII/802/13 17.12.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLIII/801/13 17.12.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok  w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLIII/800/13 17.12.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLIII/799/13 17.12.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz zmiany uchwały Nr XXXI/607/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/637/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z  dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/653/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/669/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/711/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/719/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/735/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr XL/749/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą Nr XLII/784/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  25 listopada 2013 roku akt prawa miejscowego
XLIII/798/13 17.12.2013 r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia umowy w formie ugody pozasądowej z Gminą Zelów link
XLIII/797/13 17.12.2013 r. programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002 akt prawa miejscowego
XLIII/796/13 17.12.2013 r. programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001 akt prawa miejscowego
XLIII/795/13 17.12.2013 r. uzgodnienia podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie w części dotyczącej   obwodów znajdujących się na terenie województwa łódzkiego link
XLIII/794/13 17.12.2013 r. określenie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż linii kolejowych, po których przejeżdża ponad  30 000 pociągów rocznie z terenu województwa łódzkiego, których eksploatacja spowodowała negatywne oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały  dopuszczalne poziomy hałasu określone wskaźnikiem LDWN i LN" akt prawa miejscowego
XLIII/793/13 17.12.2013 r. uchwalenia Budżetu Województwa Łódzkiego na 2014 rok akt prawa miejscowego
XLIII/792/13 17.12.2013 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XLII/791/13 25.11.2013 r. przekazania skargi mieszkańca Gminy Łęczyca link
XLII/790/13 25.11.2013 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XLII/789/13 25.11.2013 r. wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością link
XLII/788/13 25.11.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/696/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/714/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/723/13 Sejmiku Województw Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/740/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku, uchwałą XL/756/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 roku oraz uchwałą XLI/774/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 roku link
XLII/787/13 25.11.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań  własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLII/786/13 25.11.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLII/785/13 25.11.2013 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych akt prawa miejscowego
XLII/784/13 25.11.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XXXI/607/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/637/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/653/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/669/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/711/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/719/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, uchwałą Nr XXXIX/735/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XL/749/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 roku
akt prawa miejscowego
XLII/783/13 25.11.2013 r. zmiany Uchwały nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  30 października 2012 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. link
XLII/782/13 25.11.2013 r. wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Łódzkie 1 akcji na okaziciela Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. link
XLII/781/13 25.11.2013 r.  zmiany Uchwały Nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. zmienionej Uchwałą Nr XXXV/691/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. link
XLII/780/13 25.11.2013 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o. link
XLII/779/13 25.11.2013 r. zmiany Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego  z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
akt prawa miejscowego
XLII/778/13 25.11.2013 zmiany uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002  
XLII/777/13 25.11.2013 r. wyznaczenia aglomeracji Zduńska Wola akt prawa miejscowego
XLII/776/13 25.11.2013 r. wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego link
XLII/775/13 25.11.2013 r. uchwalenia Programu współpracy województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 akt prawa miejscowego
XLI/774/13 29.10.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/696/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/714/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/723/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia  24 czerwca 2013 roku, uchwała XXXIX/74013 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XL/756/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 roku link
XLI/773/13 29.10.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań  własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu   Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLI/772/13 29.10.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XLI/771/13 29.10.2013 r. zmian budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLI/770/13 29.10.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XLI/769/13 29.10.2013 r. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2013 rok link
XLI/768/13 29.10.2013 r. przekazania skargi na pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego link
XLI/767/13 29.10.2013 r. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej z prawem pierwszeństwa na  rzecz Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  w  Skierniewicach nieruchomości Województwa  Łódzkiego, położonej w Skierniewicach, przy ul. S. Kaczyńskiego 7 i 9 link
XLI/766/13 29.10.2013 r. podpisania Memorandum o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska) a Obwodem Aktiubińskim (Republika Kazachstanu) link
XLI/765/13 29.10.2013 r. zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 zmienionej uchwałą Nr XXXV/692/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku, akt prawa miejscowego
XLI/764/13 29.10.2013 r. zmiany uchwały Nr XXX/689/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: aglomeracja łódzka. Kod strefy: PL1001
   
akt prawa miejscowego
XLI/763/13 29.102013 r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji  Miasta-Zlewnia Opoczno link
XLI/762/13 29.10.2013 r. przyjęcia propozycji aglomeracji Radomsko link
XL/761/13 24.09.2013 r. rozpatrzenia skargi Pana Henryka Stępnia z dnia 12 lipca 2013 r. na nieprawidłowości przy naborze pracowników do Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego link
XL/760/13 24.09.2013 r. przekazania skargi mieszkanki Gminy Wielgomłyny link
XL/759/13 24.09.2013 r. wniosku o nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego link
XL/758/13 24.09.2013 r. podpisania Wspólnej deklaracji o współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim (Rzeczpospolita Polska), reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego a Krajem Związkowym Styria (Republika Austrii), reprezentowanym przez Radcę Kraju Związkowego Styria ds. Gospodarki, Europy i Kultury link
XL/757/13 24.09.2013 r. podpisania listu intencyjnego  dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajem Związkowym Badenia-Wirtembergia, reprezentowanym przez Ministra Rady Federalnej ds. Europy i Stosunków Międzynarodowych Kraju Związkowego Badenia Wirtembergia link
XL/756/13 24.09.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/696/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą
Nr XXXVI/714/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/723/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIX/740/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku
akt prawa miejscowego
XL/755/13 24.09.2013 r. emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
XL/754/13 24.09.2013 r. zmian  w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych. akt prawa miejscowego
XL/753/13 24.09.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa miejscowego
XL/752/13 24.09.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie realizowanych w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. akt prawa miejscowego
XL/751/13 24.09.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XL/750/13 24.09.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XL/749/13 24.09.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XXXI/607/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/637/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/653/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/669/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/711/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku, uchwałą
Nr XXXVIII/719/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIX/735/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku
akt prawa miejscowego
XL/748/13 24.09.2013r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do przeprowadzenia czynności zmierzających do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2013 rok  
XL/747/13 24.09.2013r. zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach pedagogicznych, w bibliotekach zakładów kształcenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, nauczycieli konsultantów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli szkół dla dorosłych i systemu kształcenia na odległość, nauczycieli zatrudnionych
w kolegium pracowników służb społecznych, nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz nauczycieli psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i bursach, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, bursach, ośrodkach doskonalenia nauczycieli oraz zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość (Druk Nr 8.5);
akt prawa miejscowego
XL/746/13 24.09.2013 r. zmiany Regulaminu przyznawania stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/559/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych Marszałka Województwa Łódzkiego akt prawa miejscowego
 
XL/745/13 24.09.2013 r. wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo - Technologicznym Sp. z o.o. link
XL/744/13 24.09.2013 r. wyznaczenia aglomeracji Bełchatów akt prawa miejscowego
XXXIX/743/13 27.08.2013 r. przekazania skargi Pana Marka Sadowskiego link
XXXIX/742/13 27.08.2013 r.  przekazania skargi Pani Anny Sadowskiej link
XXXIX/741/13 27.08.2013 r. rozpatrzenia skargi Pana Wiesława Mostowskiego z dnia 15 lipca 2013 roku na działanie Marszałka Województwa Łódzkiego polegające na niedokonaniu ponownego wpisu do ewidencji egzaminatorów link
XXXIX/740/13 27.08.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXV/696/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/714/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/723/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku link
XXXIX/739/13 27.08.2013 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami akt prawa miejscowego
XXXIX/738/13 27.08.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XXXIX/737/13 27.08.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XXXIX/736/13 27.08.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XXXIX/735/13 27.08.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XXXI/607/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/637/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/653/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/669/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr XXXVI/711/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 maja 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXVIII/719/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku akt prawa miejscowego
XXXIX/734/13 27.08.2013 r. zmiany Uchwały Nr XLII/1140/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego  z dnia 16 czerwca 2009 roku w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami przez Województwo Łódzkie, wojewódzkie osoby prawne oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne akt prawa miejscowego
XXXIX/733/13 27.08.2013 r. zmiany Uchwały Nr XXIX/575/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 października 2012 r. w sprawie: określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Sp. z o.o. link
XXXIX/732/13 27.08.2013 r. pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich niektórych odcinków drogi wojewódzkiej nr 726 w Opocznie oraz zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich ulicy Włodzimierza Perzyńskiego w Opocznie akt prawa miejscowego
XXXIX/731/13 27.08.2013 r. uchwalenia programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" link
XXXVIII/730/13 24.06.2013r. połączenia się samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej poprzez włączenie Samodzielnego Publicznego Rehabilitacyjno-Leczniczego Zakładu Opieki Zdrowotnej dla Dzieci w Rafałówce i Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego
w Warcie w strukturę organizacyjną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
akt prawa miejscowego
XXXVIII/729/13 24.06.2013r. zmiany nazwy Szkoły Policealnej Nr 1 Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi. akt prawa miejscowego
XXXVIII/728/13 24.06.2013 przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach "Łódzkiego Regionalnego Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej - II edycja" akt prawa miejscowego
XXXVIII/727/13 24.06.2013r. rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w roku 2013 dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego link
XXXVIII/726/13 24.06.2013r. zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/692/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26  kwietnia 2013 roku. akt prawa miejscowego
XXXVIII/725/13 24.06.2013r. wyznaczenia aglomeracji Lubochnia akt prawa miejscowego
XXXVIII/724/13 24.06.2013r. zmiany Uchwały Nr XXXIII/647/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26  lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia propozycji planu aglomeracji Zduńska Wola link
XXXVIII/723/13 24.06.2013 zminay uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. akt prawa miejscowego
XXXVIII/722/13 24.06.2013r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  akt prawa miejscowego
XXXVIII/721/13 24.06.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XXXVIII/720/13 24.06.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zdań realizowanych  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XXXVIII/719/13 24.06.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego link
XXXVIII/718/13 24.06.2013r. absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego za 2012 rok link
XXXVI/716/13 28.05.2013r. rozpatrzenia skargi pana Amdrzeja Czajki z dnia 25 kwietnia 2013 roku na Marszałka Województwa Łódzkiego link
XXXVI/715/13 28.05.2013r. przekazania skargi pani Marty Milc link
XXXVI/714/13 28.05.2013r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXV/696/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku
link
XXXVI/713/13 28.05.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki link
XXXVI/712/13 28.05.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego link
XXXVI/711/13 28.05.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, pomocy finansowej dla inncyh jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zmiany uchwały Nr XXXI/607/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/653/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/669/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku link
XXXVI/710/13 28.05.2013r. odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej
w Łodzi, na odcinku od granicy miasta Łodzi do skrzyżowania ulicy Zgierskiej
z ulicą Świtezianki
link
XXXVI/709/13 28.05.2013r. zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania za
I półrocze 2013 roku planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9  pkt 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
link
XXXVI/708/13 28.05.2013r. odmowy uchylenia lub stwierdzenia nieważności § 13 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Nr 4/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
link
XXXVI/707/13 28.05.2013r. ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Nowym Glinniku link
XXXVI/706/13 28.05.2013r. ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej w Leźnicy Wielkiej link
XXXVI/705/13 28.05.2013r. upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia, w imieniu Województwa Łódzkiego, porozumienia z Gminą Gidle w sprawie powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu drogownictwa link
XXXVI/704/13 28.05.2013r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 link
XXXVI/703/13 28.05.2013r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu, ul. 3 Maja 7 link
XXXVI/702/13 28.05.2013r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 47 link
XXXVI/701/13 28.05.2013r. określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w Bursie Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi, ul. Narutowicza 122 link
XXXVI/700/13 28.05.2013r. powołania członków Rady Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia link
XXXV/699/13 26.04.2013r. przekazania skargi Pana Ziemowita Staszewskiego link
XXXV/698/13 26.04.2013r. udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych link
XXXV/697/13 26.04.2013 r. zasad udzielania, sposobu rozliczenia i kontroli dotacji podmiotowej
z budżetu województwa dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi
files/684/link.pdf
XXXV/696/13 26.04.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku, uchwałą Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIV/673/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2013 roku.    akt prawa miejscowego
XXXv/695/13 26.04.2013 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XXXV/694/13 26.04.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XXXV/693/13 26.04.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XXXV/692/13 26.04.2013r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej. akt prawa miejscowego
XXXV/691/13 26.04.2013 r. zmiany Uchwały Nr XII/211/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
28 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów
i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.
link
XXXV/690/13 26.04.2013 r. programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim link
XXXV/689/13 26.04.2013 r. programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim link
XXXV/688/13 26.04.2013 r. przyjęcia propozycji planu aglomeracji Bełchatów link
XXXV/687/13 26.04.2013 r. zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 akt prawa miejscowego
XXXV/686/13 26.04.2013 r. wyznaczenia aglomeracji Rawa Mazowiecka link
XXXV/ 685/13 26.04.2013 r.
przyjęcia propozycji planu aglomeracji Łódź
link
XXXV/684/13 26.04.2013 r. zmiany uchwały Nr XII/213/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
28 czerwca 2011 r. w sprawie: zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli bibliotekarzy zatrudnionych                                w bibliotekach pedagogicznych, w bibliotekach zakładów kształcenia nauczycieli
i kolegium pracowników służb społecznych, nauczycieli konsultantów zatrudnionych w ośrodkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli szkół dla dorosłych i systemu kształcenia na odległość, nauczycieli zatrudnionych
w kolegium pracowników służb społecznych, nauczycielskich kolegiach języków obcych oraz nauczycieli psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych
w szkołach i bursach, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, bursach oraz zasady zwalniania ich od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad  zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć dydaktycznych
w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość, zmienionej uchwałą Nr XXII/403/12 SWŁ z dnia 27 marca 2012 r
akt prawa miejscowego
XXXV/683/13 26.04.2013 r. utworzenia Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu oraz Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu akt prawa miejscowego
XXXV/682/13 26.04.2013 r. utworzenia Sieradzkiego Centrum Kształcenia Ustwicznego Województwa Łódzkiego w Sieradzu oraz Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu akt prawa miejscowego
XXXV/681/13 26.04.2013 r. utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego Nowoczesnych Technologii w Łodzi akt prawa miejscowego
XXXV/680/13 26.04.2013 r. przyjęcia Regionalnej Strategii Innowacjii dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 link
XXXV/679/13 26.04.2013 r.
przekazania informacji o stanie realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymiwnionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontaracie za rok 2012
link
XXXIV/678/13 26.03.2013 r. rozstrzygnięcia skargi Pani Grażyny Szyc na Zarząd Województwa Łódzkiego
w przedmiocie jego odpowiedzi na skargę dotyczącą  nieprawidłowości
w funkcjonowaniu prosektorium Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II
w Bełchatowie
link
XXXIV/677/13 26.03.2013 r. przekazania skargi Pani Marii Wójcik-Borszyńskiej link
XXXIV/676/13 26.03.2013 r. rozpatrzenia skargi Mieczysława Karbowańczyka na nienależyte prowadzenie przez Marszałka Województwa i jego pracowników postępowań administracyjnych dotyczących egzaminów praktycznych na prawo jazdy link
XXXIV/675/13 26.03.2013 r. zmiany Uchwały Nr II/17/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składu osobowego Komisji Nauki, Kultury i Sportu link
XXXIV/674/13 26.03.2013 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki link
XXXIV/673/13 26.03.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku oraz Nr XXXIII/657/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku link
XXXIV/672/13 26.03.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna akt prawa miejscowego
XXXIV/671/13 26.03.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki akt prawa miejscowego
XXXIV/670/13 26.03.2013 r. zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego akt prawa miejscowego
XXXIV/669/13 26.03.2013 r. zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zmiany uchwały Nr XXXI/607/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXII/637/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku oraz uchwałą Nr XXXIII/653/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 roku
 
akt prawa miejscowego
XXXIV/668/13 26.03.2013r. określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2013 roku na terenie województwa łódzkiego,
 
akt prawa miejscowego
XXXIV/667/13 26.03.2013 r. likwidacji aglomeracji Rusiec wyznaczonej Rozporządzeniem Nr 12/08 Wojewody Łódzkiego z dnia 26 stycznia 2006 r. akt prawa miejscowego
XXXIV/666/13 26.03.2013 r. wyznaczenia aglomeracji Piotrków Trybunalski akt prawa miejscowego
XXXIV/665/13 26.03.2013 r. uchylenia Uchwały Nr XLII/1138/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie nadania Statutu Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi link
XXXIV/664/13 26.03.2013 r.

przyjęcia sprawozdania Zarządu WŁ z wykonania Uchwały Nr LII/1497/10 Sejmiku WŁ z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych, za 2012 rok

link
XXXIV/663/13 26.03.2013 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 link
XXXIV/662/13 26.03.2013 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015 link
XXXIV/661/13 26.03.2013 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015  
link
XXXIV/660/13 26.03.2013 r. przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2013. link
XXXIII/659/13 26.02.2013 r. Podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilacyji Osób Niepełnosprawnych link
XXXIII/658/13 26.02.2013 r. Zmiany Uchwały Nr XLIII/1171/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 czerwca 2009 r. link
XXXIII/657/13 26.02.2013 r. zmiany uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego zmienionej  uchwałą Nr XXXII/640/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2013 roku
link
XXXIII/656/13 26.02.2013 r. Zmiany budżetu i w budżecie Województwa Łódzkiego na 2013 r. w zakresia zadań własnych oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego link
XXXIII/655/13 26.02.2013 r. Zmiany budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki link
XXXIII/654/13 26.02.2013 r. Emisji obligacji Województwa Łódzkiego link
XXXIII/653/13 26.02.2013 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego link
XXXIII/652/13 26.02.2013 r. Wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o. link
XXXIII/651/13 26.02.2013 r. Wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie w latach akcji Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nowych emisji link
XXXIII/650/13 26.02.2013 r. Przyjęcie " Regulaminu gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego link
XXXIII/649/13 26.02.2013 r. Zmiany Uchwały Nr XLIX/1444/09 z dnia 22 grudnia 2009 r. link
XXXIII/648/13 26.02.2013 r. Przyjecia propzycji planu aglomeracji Bełchatów link
XXXIII/647/13 26.02.2013 r. Przyjecia propzycji planu aglomeracji Zduńska Wola link
XXXIII/646/13 26.02.2013 r. Wyznaczenia aglomeracji Andrespol link
XXXIII/645/13 26.02.2013 r. Wyznaczenia aglomeracji Koluszki link
XXXIII/644/13 26.02.2013 r. Uchwalenia zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 i zmiana jej nazwy na Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 link
XXXII/643/13 29.01.2013 r. Zmiany Uchwały Nr X/187/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego    z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Łódzkiego do Rad Społecznych zakładów opieki zdrowotnej link
XXXII/642/13 29.01.2013 r. Zmian Uchwały Nr XXX/775/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego link
XXXII/641/13 29.01.2013 r. Zmiany uchwały Nr LXI/1688/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Łódzkiego na lata 2011- 2015” link
XXXII/640/13 29.01.2013 r. Zmian Uchwały Nr XXXI/606/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego link
XXXII/639/13 29.01.2013 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych link
XXXII/638/13 29.01.2013 r. Zmian budżetu województwa łódzkiego na 2013 rok w zakresie zadań własnych link
XXXII/637/13 29.01.2013 r. Zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2013 rok link
XXXII/636/13 29.01.2013 r. Połaczenia się samodzielnychpublicznych zakładów opieki zdrowotnej link
XXXII/635/13 29.01.2013 r. Zmiany Statutu Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi link
XXXII/634/13 29.01.2013 r. Przyjęcia Regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury linkWykaz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego podjętych w 2012 r.
 

Polecane seriwsy:
 © 2015-2017 Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegoankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji