Projekty Uchwał V Kadencji Sejmik


Numer uchwały Data uchwalenia Tytuł Jednolity identyfikator aktu w Dzienniku Urzędowym
Druk Nr 11.13
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 przekazania skargi Pana Jarosława Bartosika na Uchwałę Nr XLVII/614/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego Druk Nr 11.13.pdf
Druk Nr 11.12
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zmieniającej uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 11.12 pdf
Druk Nr 11.11
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk Nr 11.11.pdf
Druk Nr 11.10
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych Druk Nr 11.10.pdf
Druk Nr 11.9
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 ustalenia wynagrodzenia Marszałkowi Województwa Łódzkiego Druk Nr_11_9.pdf
Druk Nr 11.8
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania Druk Nr 11.8.pdf
Druk Nr 11.7
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zmieniająca Uchwałę  Nr LX/1671/10 z dnia 21 września 2010 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 11.7.pdf
Druk Nr 11.6
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zmiany uchwały Nr LII/930/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 września 2014 roku w sprawie ograniczenia populacji zwierząt na terenie jednostki wojskowej
w Teodorach
Druk Nr 11.6.pdf
Druk Nr 11.5
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
Druk Nr 11.5.pdf
Druk Nr 11.4
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze oraz zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
 
Druk Nr_11_4.pdf
Druk Nr 11.3
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego
Druk Nr 11.3.pdf
Druk Nr 11.2
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 określenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach Samorządu Województwa Łódzkiego w roku szkolnym 2018/2019 Druk Nr 11.2.pdf
Druk Nr 11.1
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 upoważnienia Zarządu Województwa do zawarcia w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem Bełchatów dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej Druk Nr 11.1.pdf
Druk Nr 6.2
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 absolutorium dla Zarządu Województwa Łódzkiego z tytułu wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 Druk Nr 6 2.pdf
Druk Nr 6.1
LIII sesja SWŁ
19.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Łódzkiego za 2017 rok Druk  Nr 6.1.pdf
Druk Nr 6.10
LII sesja SWŁ
29.05.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.10
Druk Nr 6.9
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Druk Nr 6.9
Druk Nr 6.8
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej Druk Nr 6.8
Druk Nr 6.7
LII sesja SWŁ
29.05.2018 zmieniająca  Uchwałę Nr VI/108/11 w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem ruchomym Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.7
Druk Nr 6.6
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi Druk Nr 6.6
Druk Nr 6.5
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego Druk Nr 6.5
Druk Nr 6.4
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie przystąpienia Województwa Łódzkiego do NECSTouR (Network of European Regions for Sustainable and Competitive Tourism) Europejskiej sieci regionów na rzecz zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki Druk Nr 6.4
Druk Nr 6.3
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie udzielenia z budżetu województwa łódzkiego na 2018 rok pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Druk Nr 6.3
Druk Nr 6.2
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla ulicy Zgierskiej
w Łodzi, na odcinku od granicy miasta Łodzi do ronda im. Majora Alfreda Michała Biłyka – skrzyżowania ulicy Zgierskiej z Aleją Włókniarzy i Aleją Sikorskiego
Druk Nr 6.2
Druk Nr 6.1
LII sesja SWŁ
29.05.2018 w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, objętych przekroczeniami dopuszczalnych poziomów hałasu, położonych wzdłuż dróg krajowych w województwie łódzkim, po których przejeżdża ponad 6 mln pojazdów rocznie Druk Nr 6.1
Druk Nr 14.12
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacji Druk Nr 14.12
Druk Nr 14.11
L sesja SWŁ
24.04.2018 zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 14.11
Druk Nr 14.10
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie zmiany budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie    zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Druk Nr 14.10
Druk Nr 14.09
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie  zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, pomocy finansowej dla innych jednostek samorządu terytorialnego, zadań realizowanych  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok Druk Nr 14.9
Druk Nr 14.8
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XLIX/901/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów i obejmowania przez Województwo Łódzkie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. Druk Nr 14.8
Druk Nr 14.7
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do zawarcia
w imieniu Województwa Łódzkiego porozumienia z Miastem i Gminą Działoszyn dotyczącego powierzenia zadania samorządu województwa z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi i przekazania dotacji celowej
Druk Nr 14.7
Druk Nr 14.6
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Biuru Geodezji w Łodzi Druk Nr 14.6
Druk Nr 14.5
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego
 
Druk_Nr 14.5
Druk Nr 14.4
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawieprzyjęcia i skierowania do uzgodnienia z Prezesem Rady Ministrów projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Województwa Łódzkiego Druk Nr 14.4.
Druk Nr 14.3
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawiepodpisania listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Krajem Związkowym Badenia - Wirtembergia, reprezentowanym przez Sekretarz Stanu Kraju Związkowego Badenia - Wirtembergia Druk Nr 14.3
Druk Nr 14.2
L sesja SWŁ
24.04.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Województwa Łódzkiego z wykonania Uchwał: Nr LII/1497/10 z dnia 16 marca 2010 r. i Nr XL/506/17 z dnia 20 czerwca 2017 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Łódzkiemu lub wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów do tego uprawnionych za 2017 rok Druk Nr 14.2
Druk Nr 14.1
L sesja  SWŁ
24.04.2018 przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego  w sprawie                       rozprzestrzeniania się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i zbliżania się choroby do granic Województwa Łódzkiego     Druk Nr 14.1
Druk Nr 6.7.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.7.
Druk Nr 6.6.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniająca uchwałę Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia
19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
Druk Nr 6.6.
Druk Nr 6.5.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.5.
Druk Nr 6.4.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018 w sprawie powierzenia Miastu Opoczno realizacji wydarzenia pn. „Festiwal Płytki ceramicznej”
w ramach zadania pn. „Opoczyńska płytka – promuje łódzkie” w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok”
Druk Nr 6.4.
Druk Nr 6.3.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018

w sprawie powierzenia Gminie Sieradz realizacji wydarzenia pn. „Święto Chleba i Wody”

w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok”

Druk Nr 6.3.
Druk Nr 6.2.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018

w sprawie powierzenia  Gminie Pęczniew realizacji wydarzenia pn. „Święto Plonów i Wody”

w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok”

Druk Nr 6.2.
Druk Nr 6.1.
XLIX sesja SWŁ
21.03.2018 w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Warta realizacji wydarzenia pn. „Święto muzyki – letnia akademia opery, operetki & musicalu” w ramach zadania pn. „Zbiornik Jeziorsko i Warta na fali kultury w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa  Łódzkiego na 2018 rok” Druk Nr 6.1.
Druk Nr 8.13.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 uchwała zmieniająca uchwałę Nr XLVI/590/17 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 8.13.
Druk Nr 8.12.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020, zadań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Druk Nr 8.12.
Druk Nr 8.11.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2018 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę
Nr XLVI/591/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
Druk Nr 8.11.
Druk Nr 8.10.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa
w formie budżetu obywatelskiego
Druk Nr 8.10.
Druk Nr 8.9.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Sieradzu przy ul. Warneńczyka 1 Druk Nr 8.9.
Druk Nr 8.8.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Poddębicach przy ul. Targowej 10 Druk Nr 8.8.
Druk Nr 8.7.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie części zabudowanej nieruchomości, stanowiącej własność Województwa Łódzkiego, położonej w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 4 Druk Nr 8.7.
Druk Nr 8.6.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie uczczenia Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Druk Nr 8.6.
Druk Nr 8.5.
XLVII sesja SWŁ
 
27.02.3018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu Druk Nr 8.5.
Druk Nr 8.4.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji, Nauki, Kultury i Sportu Druk Nr 8.4.
Druk Nr 8.3.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego Druk Nr 8.3.
Załączniki 2,3
Druk Nr 8.2.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Polityki Społecznej Druk Nr 8.2.
Druk Nr 8.1.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Druk Nr 8.1.
Druk Nr 7.5
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 Druk Nr 7.5.
Druk Nr 7.4.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na lata 2017 – 2020
Druk Nr 7.4.
Druk Nr 7.3.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020 Druk Nr 7.3.
Druk Nr 7.2.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania  Narkomanii na lata 2017 – 2020 Druk Nr 7.2.
Druk Nr 7.1.
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 przyjęcie sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017 – 2020 Druk Nr 7.1.
Druk Nr 6
XLVII sesja SWŁ
27.02.2018 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego za 2017 rok Druk Nr 6
Druk Nr 8.15
XLVI sesja SWŁ
19.12.2017 przekazania skargi na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego Druk Nr 8.15 
Druk Nr 8.14
XLVI sesja SWŁ
19.12.2017 przekazania skargi  na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego Druk Nr 8.14
Druk Nr 8.13
XLVI sesja SWŁ
19.12.2017 przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań Druk Nr 8.13
Druk Nr 8.12
XLVI sesja SWŁ
19.12.2017 przekazania skargi  na uchwałę nr XLIX/1444/09 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie podziału Województwa Łódzkiego na obwody łowieckie, do sądu administracyjnego oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego Druk Nr 8.12
Druk Nr 8.11 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 emisji obligacji Województwa Łódzkiego Druk Nr 8.11
Druk Nr 8.10 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 8.10
Druk Nr 8.9 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007-2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk Nr 8.9
Druk Nr 8.8 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych Druk Nr 8.8
Druk Nr 8.7 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 powołania członka do składu osobowego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Druk Nr 8.7
Druk Nr 8.6 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Druk Nr 8.6
Druk Nr 8.5 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 przyjęcia Planu pracy Sejmiku Województwa Łódzkiego na 2018 rok Druk Nr 8.5
Druk Nr 8.4 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXII/281/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ustanowienia Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury oraz określenia zasad i trybu jej przyznawania Druk Nr 8.4
Druk Nr 8.3 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/454/17 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”
i zmiany jej nazwy na „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020
Druk Nr 8.3
Druk Nr 8.2 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 zmiany uchwały Nr XL/504/17 z dnia 20 czerwca 2017 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Ręczno na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu sportowego w Gminie Ręczno” Druk Nr 8.2
Druk Nr 8.1 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na rzecz Powiatu Tomaszowskiego zabudowanej nieruchomości gruntowej Województwa Łódzkiego, położonej
w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Konstytucji 3 Maja 46 bez pobierania pierwszej opłaty
z równoczesną sprzedażą położonych na tej nieruchomości budynku i innych urządzeń  oraz wyrażenia zgody na podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży budynku i innych urządzeń wpisanych do rejestru zabytków
Druk Nr 8.1
Druk Nr 6.2 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017 uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2018 rok
 
Druk Nr 6.2
Druk Nr 6.1 XLVI sesja SWŁ 19.12.2017  Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego
 
Druk Nr 6.1
Druk Nr 7.24
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 7.24.
Druk Nr 7.23
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2007 – 2013, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 Druk Nr 7.23.
Druk Nr 7.22
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej oraz zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 Druk Nr 7.22.
Druk Nr 7.21
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2017 i rok 2018 Druk Nr 7.21.
Druk Nr 7.20
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 likwidacji wojewódzkiej samorządowej jednostki budżetowej – Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Druk Nr 7.20.
Druk Nr 7.19
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego Druk Nr 7.19.
Druk Nr 7.18
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Województwa Łódzkiego Druk Nr 7.18.
Druk Nr 7.17
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 przekazania skargi Wojewody Łódzkiego do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/500/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego Druk Nr 7.17.
Druk Nr 7.16
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu Druk Nr 7.16.
Druk Nr 7.15
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Tomaszowie Mazowieckim Druk Nr 7.15.
Druk Nr 7.14
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim Druk Nr 7.14.
Druk Nr 7.13
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Sieradzkiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Sieradzu Druk Nr 7.13.
Druk Nr 7.12
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego w Sieradzu Druk Nr 7.12.
Druk Nr 7.11
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Piotrkowie Trybunalskim Druk Nr 7.11.
Druk Nr 7.10
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim Druk Nr 7.10.
Druk Nr 7.9
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Łowickiej Szkoły Policealnej Województwa Łódzkiego dla Dorosłych w Łowiczu Druk Nr 7.9.
Druk Nr 7.8
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Samorządu Województwa Łódzkiego im. M. Kopernika w Łowiczu Druk Nr 7.8.
Druk Nr 7.7
XLV sesja SWŁ
27.11. 2017 stwierdzenia przekształcenia Samorządowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Łodzi Druk Nr 7.7.
Druk Nr 7.6
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej nr 2 Samorządu Województwa Łódzkiego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łodzi Druk Nr 7.6.
Druk Nr 7.5
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Publicznej Policealnej Szkoły Nowoczesnych Technologii dla Dorosłych w Łodzi Druk Nr 7.5.
Druk Nr 7.4
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi Druk Nr 7.4.
Druk Nr 7.3
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Szkoły Policealnej Techniki Dentystycznej w Łodzi Druk Nr 7.3.
Druk Nr 7.2 XLV sesja SWŁ 27.11.2017 stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Rafałówce przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu Druk Nr 7.2.
Druk Nr 7.1
XLV sesja SWŁ
27.11.2017 uchwalenia Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Druk Nr 7.1.
Druk Nr 8.18
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017  wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki
Społecznej
Druk Nr 8.18.
Druk Nr 8.17
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Druk Nr 8.17.
Druk Nr 8.16
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa Druk Nr 8.16.
Druk Nr 8.15
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
Druk Nr 8.15.
Druk Nr 8.14
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017  ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Druk Nr 8.14.
Druk Nr 8.13
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki
i Bezpieczeństwa
Druk Nr 8.13.
Druk Nr 8.12
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 powołania członka do składu osobowego Komisji Kontaktów z Zagranicą
i Współpracy Regionalnej
Druk Nr 8.12.
Druk Nr 8.11
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017  przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Druk Nr 8.11.
Druk Nr 8.10
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Druk Nr 8.10.
Druk Nr 8.9
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Łódzkiego Druk Nr 8.9.
Druk Nr 8.8
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 zmieniającej uchwałę Nr XXXI/413/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 8.8.
Druk Nr 8.7
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk Nr 8.7.
Druk Nr 8.6
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok Druk Nr 8.6.
Druk Nr 8.5
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Druk Nr 8.5.
Druk Nr 8.4
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach Województwa Łódzkiego położonych w Łodzi przy ul. Nowy Józefów 52/54,
ul. Snycerskiej 8, ul. Solnej 14 i w Skierniewicach przy ul. Batorego 64D
Druk Nr 8.4.
Druk Nr 8.3
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyrażenia zgody na ustanowienie prawa nieodpłatnego użytkowania na rzecz Miasta Sieradza, na części nieruchomości Województwa Łódzkiego, położonej
w Sieradzu, przy ul. Warneńczyka 1 oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
Druk Nr 8.3.
Druk Nr 8.2
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 wyrażenia zgody na objęcie przez Województwo Łódzkie udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” Druk Nr 8.2.
Druk Nr 8.1
XLIV sesja SWŁ
24.10.2017 uchwalenia programu działań na rzecz wsparcia osób starszych
w województwie łódzkim pod nazwą „Karta Seniora Województwa Łódzkiego”
Druk Nr 8.1.
Druk Nr 6.12 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego
z województwa kujawsko–pomorskiego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/ 12 sierpnia 2017 r.
Druk Nr 6.12.
Druk Nr 6.11 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży wpisanej do rejestru zabytków zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Łowiczu przy
ul. Stanisławskiego 31- propozycja poszerzenia porządku obrad
Druk Nr 6.11.
Druk Nr 6.10 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 odmowy uchylenia lub zmiany Uchwały Nr XXVII/332/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie pozbawienia kategorii odcinków drogi wojewódzkiej przebiegającej przez teren powiatu opoczyńskiego - propozycja poszerzenia porządku obrad Druk Nr 6.10.
Druk Nr 6.9 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego do dokonania czynności zmierzających do wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego - propozycja poszerzenia porządku obrad Druk Nr 6.9.
Druk Nr 6.8 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk Nr 6.8.
Druk Nr 6.7 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk Nr 6.7.
Druk Nr 6.6 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz zmieniająca uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok Druk Nr 6.6.
Druk Nr 6.5 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 przyznania Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury Druk Nr 6.5.
Druk Nr 6.4
XLIII sesja SWŁ
26.09.2017 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Druk Nr 6.4.
Druk Nr 6.3 XLIII sesja SWŁ 26.09.2017 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu Druk Nr 6.3.
Druk Nr 6.2
XLIII sesja SWŁ
26.09.2017 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny udziału Województwa Łódzkiego wynoszącego 299/1000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Wieluniu przy ul. Piłsudskiego 6 na rzecz Powiatu Wieluńskiego Druk Nr 6.2.
Druk Nr 6.1
XLIII sesja SWŁ
26.09.2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/384/16 w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” Druk Nr 6.1.

Druk Nr 8.1

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 przekazania skargi Eko System Leszek Felsztyński do sądu administracyjnego na Uchwałę nr XL/502/2017 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028 oraz udzielenia pełnomocnictwa procesowego
Druk_Nr_8_1.pdf

Druk Nr 8.2

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 odmowy utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla drogi ekspresowej S8
 
Druk_Nr_8_2.pdf

Druk Nr 8.3

XLII sesja SWŁ

29.082017 podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być  sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Druk_Nr_8_3.pdf

Druk Nr 8.4

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXX/775/08 w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Łódzkiego Druk_Nr_8_4.pdf

Druk Nr 8.5

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 rozpatrzenia skargi na działalność Marszałka Województwa Łódzkiego Druk_Nr_8_5.pdf

Druk Nr 8.6

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych oraz zmieniający uchwałę Nr XXXI/414/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Łódzkiego na 2017 rok Druk_Nr_8_6.pdf

Druk Nr 8.7

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk_Nr_8_7.pdf

Druk Nr 8.8

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 zmian w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zadańrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk_Nr_8_8.pdf

Drulk Nr 8.9

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2017 rok w zakresie zadań własnych, zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 Druk_Nr_8_9.pdf

Druk Nr 8.10

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/413/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Łódzkiego Druk_Nr_8_10.pdf

Druk Nr 8.11

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej Druk_Nr_8_11.pdf

Druk Nr 8.12

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 przyjęcia rezygnacji z członka Komisji Nauki, Kultury i Sportu Druk_Nr_8_12.pdf

Druk Nr 8.13

XLII sesja SWŁ

29.08.2017 udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która wydarzyła się w nocy z 11/12 sierpnia 2017. Druk_Nr_8_13.pdf
       

 

ankieta-badania-satysfakcji

ankieta-badania-satysfakcji