Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r. oraz Programu współpracy s

Osoba publikująca :  Dominik Kaniewski-Smulczyk
Data publikacji:  10.05.2021 - 16:00
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 02.09.2021 - 13:28